การวิจัย หมายถึง

การวิจัย นั้นแตกต่างกับการค้นหาความรู้โดยทั่วไป โดยการวิจัยนั้นจะมีแบบแผน ขั้นตอน และ วิธีการค้นคว้าต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ เพื่อการค้นคว้าข้อมูลเชิงลึกให้สามารถตีโจทย์ออกมาได้มากที่สุด และยังต้องสามารถตอบคำถามจากผู้ที่สงสัยในเนื้อหาได้อีกด้วย อันนับเป็นระบบการศึกษาหาความรู้ที่ได้รับการยอมรับ ในระดับสากลมากที่สุดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

จุดประสงค์ของการวิจัย

1.การวิจัยเชิงอรรถาธิบาย คือ การวิจัยค้นหาสาเหตุว่าสิ่งนั้นเกิดขึ้นจากอะไร ทำไมจึงเกิดขึ้น แล้วมีสาเหตุเกิดจากอะไร
2.การวิจัยเชิงพยากรณ์ คือ การวิจัยข้อมูลเพื่อนำไปคาดการณ์ถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
3.การวิจัยเชิงวินิจฉัย คือ การวิเคราะห์ถึงปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับสิ่งนั้น ๆ

ลักษณะการวิจัยโดยอาศัยหลักวิชา

1.วิจัยทางสังคมศาสตร์
การศึกษาความเป็นไปทางสิ่งแวดล้อมโดยรอบ ทั้ง พฤติกรรมมนุษย์ สภาพแวดล้อมในสังคม รวมถึง วัฒนธรรม และ วิถีความเป็นอยู่ที่เปลี่ยนแปลงไป
2.วิจัยทางวิทยาศาสตร์
การวิจัยถึงองค์ประกอบต่าง ๆ ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้น เช่น ปรากฏการณ์ ธรรมชาติ สิ่งมีชีวิต สิ่งที่ไม่มีชีวิต สิ่งที่สามารถมองเห็นหรือสัมผัสได้ และ สิ่งที่ไม่สามารถมองเห็นหรือสัมผัสได้ เป็นต้น

ระเบียบการวิจัย

1.การวิจัยเชิงทดลอง (Experimental research) การค้นหาเหตุผลความสอดคล้องของข้อมูล โดยผลลัพธ์ต้องถูกต้องและสอดคล้องตามเหตุผลที่ควรจะเป็น
2.การวิจัยเชิงประวัติศาสตร์ (Historical research) ค้นหาความจริงของสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีต และนำมาตีแผ่เพื่อสร้างความรู้แก่ผู้อื่น

3.การวิจัยที่ทำให้ได้ความรู้ใหม่

เพื่อให้มนุษย์ได้รับเนื้อหาสาระความรู้ใหม่ ๆ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง ทั้งด้าน ชีวิตความเป็นอยู่ในสังคม การพัฒนาทางธุรกิจเพื่อยกระดับคุณภาพของเศรษฐกิจ รวมถึงวัฒนธรรม และ การเมือง ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

4.การวิจัยเชิงบรรยายหรือพรรณนา (Descriptive research)

การศึกษาค้นหาความจริง ของสิ่งที่เป็นอยู่หรือดำเนินไปในปัจจุบัน ทั้งภาวะการณ์และสภาพการณ์ของสิ่งนั้น ๆ

ลักษณะการวิเคราะห์ข้อมูลทางการวิจัย

1.การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research)
การนำข้อมูลเชิงปริมาณ มาศึกษาค้นคว้าไตร่ตรองวิเคราะห์และพิจารณา รวมถึงการนำข้อมูลเชิงตัวเลขมาประกอบการวิจัยเพื่อค้นหาผลลัพธ์
2.การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research)
การคัดสรรข้อมูลที่น่าเชื่อถือและมีคุณภาพ ซึ่งมีการอธิบายถึงเนื้อหาไว้อย่างละเอียด ด้วยตัวหนังสือ ไม่ใช่การอธิบายด้วยการเน้นเนื้อหาทางตัวเลข

ประโยชน์ของการวิจัย

1.การวิจัยแบบพื้นฐาน (Basic research)
เป็นการศึกษาข้อมูลใหม่ ๆ ในการสร้างทฤษฎี ให้เป็นการต่อยอดการขยายขอบเขตการค้นคว้าอันมีสาระให้กว้างและสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ซึ่งรวมถึง การวิจัยเชิงทฤษฎี (Theoretical research) และ หรือการวิจัยบริสุทธิ์ (Pure research) ด้วยเช่นกัน

2.การวิจัยประยุกต์ (Applied research)
การค้นคว้าหาความรู้ ที่มีการประยุกต์ใช้วิธีการทางวิชาการมาเกี่ยวข้อง เพื่อค้นหาคว้ารู้ใหม่ รวมถึงการคิดค้นการแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้โดยตรง ซึ่งรวมถึง การวิจัยเพื่อหาแนวทางปฏิบัติ (Operational research) และ การวิจัยเชิงปฏิบัติ (Action research) ด้วย