ความสำคัญของการตลาด

ความสำคัญของการตลาด หรือ (The Importance of Marketing) คือการตลาดที่ประกอบไปด้วยองค์ประกอบทางการค้าหลายประการ และกลายเป็นการตลาดโดยสมบูรณ์ จนสามารถลงแข่งขันหรือจับมือกับธุรกิจองค์กรต่าง ๆ ในตลาดได้ ซึ่งการตลาดนั้นมีความสำคัญด้วยกัน 3 ประการดังต่อไปนี้

1.ความสำคัญต่อองค์กรธุรกิจ

ไม่ว่าจะบริษัทหรือองค์กรล้วนต้องการการตลาด เพื่อเข้ามาช่วยหนุนเสริมสร้างรายได้ หรือเพิ่มกำไร จากการขายหรือให้บริการ เพื่อต่อยอดหล่อเลี้ยงธุรกิจให้คงอยู่ได้ในระยะยาว ซึ่งขึ้นอยู่กับว่า องค์กรหรือบริษัทเหล่านั้น มีทัศนคติการวางแผนทางการค้าเป็นแบบใด บ้างก็เน้นการขายแบบเจาะตลาดกลุ่มเดียว บ้างก็ใช้วิธีเจาะตลาดหลายกลุ่ม บ้างก็เน้นคุณภาพสินค้า หรือบ้างก็เน้นความคุ้มค่า ด้วยการจัดโปรโมชั่นลดราคา หรือมีของแถมให้ตามจำนวนสินค้าที่กำหนด

อย่างไรก็ตาม นอกจากนี้การตลาดยังเปิดช่องทางให้กับรูปแบบการค้าแบบต่าง ๆ ที่หลากหลายทั้ง อาชีพ นายหน้า หรือ พ่อค้าคนกลาง ประกัน บริการขนส่งสินค้า ร้านค้าขายตรง ร้านค้าขายปลีก และอาชีพอื่น ๆ อีกมากมาย คอยรองรับความต้องการของลูกค้า จนตลาดมีการขยายตัวเป็นวงกว้างยิ่งขึ้นและสามารถเพิ่มโอกาสการเชื่อมโยงกันอย่างเป็นโครงข่าย และสั่งสมฐานลูกค้าได้ในปริมาณที่มากขึ้น

2. ความสำคัญต่อเจ้าหน้าที่ หรือ บุคคล

มนุษย์จัดเป็นทรัพยากรที่มีค่าอย่างหนึ่ง ที่มีผลต่อปัจจัยการตลาดโดยตรง ซึ่งมีส่วนสำคัญในการสร้างธุรกิจและการผลิตภายในองค์กร ซึ่งเกิดขึ้นจากสายงานอาชีพต่าง ๆ เช่น นักวิจัย ผู้ขาย ผู้ผลิต นักวางแผน ฝ่ายโฆษณา ฝ่ายการตลาด และอื่น ๆ อีกมากมายที่เป็นปัจจัยเชื่อมโยงกันเพื่อขับเคลื่อนบริษัทให้ก้าวไปข้างหน้า โดยการตลาดนั้นยังช่วยสร้างอาชีพอื่น ๆ ขึ้นมาอีกมากมายตามสภาพแวดล้อมในปัจจุบันที่มีความก้าวหน้ามากขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะหากมีการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาเพิ่มขึ้นก็ย่อมที่จะต้องมีการใช้ทักษะเฉพาะทางในด้านใหม่ ๆ ส่งผลให้เกิดชนิดงานใหม่ ๆ เพิ่มมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ผู้บริโภคยังนับเป็นอีกหนึ่งปัจจัย ที่ช่วยให้การตลาดเติบโตขึ้น เพราะผู้บริโภคคือผู้ตอบรับและเป็นต้นแบบให้การตลาดมีการพัฒนาด้านต่าง ๆ เพิ่มการขยายตัวมากยิ่งขึ้น

3. ความสำคัญต่อสังคมรวมถึงเศรษฐกิจ

แน่นอนว่าการตลาดนั้นนอกจากจะมีอิทธิพลต่อเศรษฐกิจโดยตรงแล้ว ด้านสังคมย่อมมีอิทธิพลตามไปด้วยเช่นเดียวกัน เพราะเป็นเรื่องของ เงิน และ ทรัพยากรมนุษย์ ย่อมตามมาด้วย การพูดคุย แลกเปลี่ยน จับมือ ซึ่งนำไปสู่อำนาจทางการตลาด ทำให้เศรษฐกิจมีอัตตราการเติบโตที่ดี โดยมีผลทำให้ค่าครองชีพของประชาชนและอัตตราการจ้างงานเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย จากการขยายตัวทางการตลาดทั้ง การผลิต และ การลงทุน จึงทำให้มีอัตตราการจ้างงานเพิ่มมากขึ้นได้นั่นเอง

โดยสรุปแล้วจะเห็นได้ว่าการตลาดนั้น สามารถแผ่ขยายสาระประโยชน์ไปได้มากมายและเป็นเรื่องที่คุ้มค่าอย่างจำเป็นต้องมีในแทบทุกองค์กร