สื่อสิ่งพิมพ์หมายถึง

สื่อสิ่งพิมพ์นั้นถือเป็นรูปแบบการโฆษณาประเภทหนึ่ง ที่ถือกำเนิดขึ้นมาในขณะที่วิวัฒนาการทางเทคโนโลยีของโลกเริ่มทำการพิมพ์ข้อความตัวอักษร สัญลักษณ์ หรือแม้แต่รูปภาพลงไปบนวัตถุต่าง ๆ หรือกระดาษ หรือแผ่นป้ายได้ ซึ่ง สื่อสิ่งพิมพ์นับเป็นสิ่งที่คุ้นหูคุ้นตาผู้คนมาเป็นอย่างดีทุกยุคทุกสมัย และโดยเฉพาะในกิจกรรมใด ๆ สื่อสิ่งพิมพ์มักจะมีบทบาทอยู่รายรอบตัวของผู้คนอยู่เสมอ

ความหมายของสื่อสิ่งพิมพ์นั้นหากแยกส่วนประกอบของคำศัพท์ เริ่มจากคำว่า “ สื่อ” ในทางหมายของคำว่าสื่อ จะหมายถึงการผลิตในสิ่งที่ผลิตซ้ำได้ สำเนาได้ ผ่านวัสดุประเภทเอกสาร หรือกระดาษ รวมไปถึงวัสดุใด ๆ ก็ตามที่สามารถพิมพ์ข้อความต่าง ๆ ได้

ซึ่งหากอ้างอิงจาก พจนานุกรมฉบับราชบัญฑิตยสถาน ได้ตีความเอาไว้ในทำนองว่าสื่อหมายถึง การสื่อสารนำพาให้ติดต่อถึงกันได้

ส่วนในคำว่า “พิมพ์” หมายถึงการใช้อุปกรณ์หรือเครื่องจักรบันทึกภาพหรือตัวอักษรลงบนวัตถุชนิดต่าง ๆ ไม่ว่าจะใช้กระบวนการทางเคมีหรือใช้การกดทับลงไปด้วยอุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติด้านการพิมพ์
คำว่า “สิ่งพิมพ์” หมายถึงกระดาษหรือวัสดุอะไรก็ตาม ที่จะทำด้วยการพิมพ์ขึ้นมาให้มีลักษณะเหมือนกันหรือสำเนา ลักษณะของสื่อสิ่งพิมพ์ แบ่งเป็นประเภทย่อยได้อีก ประกอบไปด้วยดังนี้

  • สิ่งพิมพ์ประเภทอิเล็กทรอนิกส์ อาทิเช่น การพิมพ์ผ่านอินเตอร์เน็ต การพิมพ์ผ่านซอฟต์แวร์ การพิมพ์ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์
  • สิ่งพิมพ์ประเภทบรรจุภัณฑ์ อาทิเช่น การพิมพ์ไว้บนกล่องบรรจุสินค้าหรือกระป๋องบรรจุสินค้าเป็นต้น
  • สื่อสิ่งพิมพ์หนังสือ ประกอบไปด้วยหนังสือเรียนหนังสือวิชาการหรือหนังสือบันเทิงเหล่านี้เป็นต้น
  • สิ่งพิมพ์มีค่า อาทิเช่น การพิมพ์ลงบนโฉนดที่ดินการพิมพ์ลงบนพันธบัตรหรือตั๋วแลกเงิน
  • สื่อสิ่งพิมพ์สำหรับงานด้านข่าวสาร อย่างเช่น สิ่งพิมพ์การตลาด การโฆษณา หรือหนังสือพิมพ์เป็นต้น
  • สิ่งพิมพ์ที่มีคุณสมบัติพิเศษ อาทิเช่น โพสต์การ์ดนามบัตร หรือบัตรเชิญเข้าร่วมงานเป็นต้น

สื่อสิ่งพิมพ์มีประโยชน์อย่างไร

ช่วยให้การสื่อสารทำได้ในวงกว้าง สามารถทำได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังกำหนดการสื่อสารข้อมูลได้อย่างตรงเป้าหมาย สามารถบันทึกการสื่อสารลงในวัสดุที่มีความคงทนมากยิ่งขึ้นได้ เกิดความคล่องตัวความสะดวกและประหยัด หากออกแบบจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์อย่างมีคุณภาพ ก็จะสามารถได้รับความน่าเชื่อถือเพิ่มมากขึ้น เพราะมีการบันทึกยืนยันไว้อย่างชัดเจน

อีกทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ยังมีความหลากหลาย สามารถสร้างสรรค์การออกแบบประเภทของสื่อสิ่งพิมพ์ได้อย่างอิสระอย่างไม่มีกรอบจำกัดรูปแบบใด ๆ

อย่างไรก็ตามแม้ว่าสื่อสิ่งพิมพ์จะเป็นเรื่องที่ถูกใช้กันอย่างแพร่หลาย คาบเกี่ยวกับการปฎิบัติการในหลายเรื่อง แต่กระนั้นกรอบจำกัดของสื่อสิ่งพิมพ์ก็มีอยู่เช่นกัน อาทิเช่น ข้อจำกัดสำหรับผู้ที่มีปัญหาหรือพิการทางสายตา หรือมีการมองเห็นที่เสื่อมสภาพ อีกทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ยังเป็นสื่อประเภทที่ฝ่ายผู้รับสื่อสามารถคัดเลือกเฉพาะเรื่องที่ตนเองสนใจต้องการรับสื่อได้