สื่อโฆษณาหมายถึงอะไร

ในโลกยุคใหม่วิถีชีวิตและกิจวัตรประจำวันของผู้คนทั่วไปมักหลีกเลี่ยงไม่พ้นที่จะต้องพบเห็นสื่อโฆษณาในแต่ละวันไม่มากก็น้อย โดยเฉพาะธุรกิจสินค้าต่าง ๆ รวมไปถึงหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนต่างล้วนต้องพึ่งการโฆษณากันแทบทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นการโฆษณาเพื่อการขายสินค้า หรือไม่ว่าจะเป็นการโฆษณาเพื่อการประชาสัมพันธ์ก็ตาม ซึ่งการโฆษณาจะมีอิทธิพลต่อการโน้มน้าวผู้รับสื่อเป็นอย่างมาก อันส่งผลให้การประกอบใดขององค์กรนั้นได้รับการตอบรับในวงกว้าง

ความหมายของสื่อโฆษณาหมายถึงอะไร

การโฆษณาก็คือการเผยแพร่เนื้อหาหรือข่าวสารใด ๆ เพื่ออธิบายหรือโน้มน้าวหรือแม้กระทั่งชักจูง ให้ผู้รับสื่อที่เป็นจุดหมาย เกิดความรู้สึกเห็นร่วมหรือมีความรู้สึกคล้อยตาม และสามารถบังเกิดความสนใจต่อสาระประโยชน์ของเนื้อหาเหล่านั้นได้ โดยผู้ที่ลงโฆษณาก็มักจำเป็นที่จะต้องมีค่าใช้จ่ายในการใช้บริการโฆษณาจากผู้ให้บริการในแต่ละแห่ง

สื่อโฆษณา นั่นหมายถึงลักษณะของเครื่องมือ ที่จะนำมาใช้ในการทำการตลาดซึ่งมีศักยภาพที่สามารถนำพาเนื้อหาหรือข้อมูลใดก็ตาม ให้สามารถไปถึงผู้รับสื่อได้อีกทั้งยังสามารถวิเคราะห์กำหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะให้รับสื่อโฆษณาได้ อย่างไรก็ตามการจะทำให้โฆษณาเกิดประสิทธิภาพได้มากเพียงใด กรณีนี้ผู้โฆษณาจะต้องเลือกใช้สื่อโฆษณาอย่างสอดคล้องและเหมาะสม
โดยการกำหนดประเภทของสื่อโฆษณาจะจำแนกได้ดังต่อไปนี้

สื่อสิ่งพิมพ์หรือ printed media advertising ซึ่งจะประกอบไปด้วยอาทิเช่น โบชัวร์แผ่นพับ เอกสารรูปภาพ หรือโปสเตอร์ รวมไปถึงหนังสือ ไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์นิตยสารหรือเอกสารจัดส่งทางไปรษณีย์หรือแม้กระทั่งใบปลิว

สื่อแบบกระจายภาพและกระจายเสียง หรือ broadcast Media Advertising

ซึ่งในกรณีนี้จะหมายถึงสื่อโฆษณาผ่านสัญญาณโทรทัศน์ หรือวิทยุหรือมีการจัดฉายผ่านหน้าจออิเล็กทรอนิกส์เช่นอินเตอร์เน็ตหรือหน้าจอในโรงภาพยนตร์

สื่อในรูปแบบอื่น ๆ หรือ other media Advertising

อันจะหมายถึงสื่อประเภทหรือชนิดอื่นใดก็ได้ นอกเหนือจากสองข้อแรก อาทิเช่น สื่อผ่านการตั้งบูธ promote สินค้า หรือสื่อที่ติดตั้งโฆษณาไว้ผ่านวัสดุหรือวัตถุต่าง ๆ หรือแม้กระทั่งด้านข้างของตัวรถสาธารณะ หรืออาคารสถานที่ต่าง ๆ โดยสื่อโฆษณานั้นจะมีความสำคัญสามารถนำไปใช้ได้หลายจุดประสงค์ ทั้งสร้างความเข้าใจในลักษณะของผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการ ทั้งเพิ่มแรงกระตุ้นให้เกิดความดึงดูดต่อการครอบครองปรารถนาจะได้สินค้า และทั้งสร้างความเชื่อถือในตัวผลิตภัณฑ์หรือแบรนด์ อีกทั้งยังช่วยทบทวนความรู้จักผลิตภัณฑ์

กล่าวสรุปได้ก็คือสื่อโฆษณาถือเป็น การนำพาเนื้อหาข้อมูลที่ต้องการจะสื่อไปยังกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งสามารถจะกระทำได้ทั้งจากธุรกิจการค้าพาณิชย์ หรือหน่วยงานองค์กรใด เพื่อเป็นสาธารณะประโยชน์ก็ได้เช่นกัน