หน้าที่ การตลาด คืออะไร?

อีกหนึ่งปัจจัยสำคัญของการดำเนินธุรกิจ นั่นก็คือหน้าที่ทางการตลาด ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ทั้งสินค้าและบริการ สามารถดำเนินการไปถึงยังผู้บริโภคได้ โดยหน้าที่หลักของการตลาดแบ่งได้ออกเป็น 8 ประการด้วยกัน ซึ่งมีเนื้อหาทั้งหมดดังต่อไปนี้

1. Standardinzing and Granding (การจัดมาตรฐานและคุณภาพของสินค้า)

ก่อนจะนำสินค้าออกสู่ท้องตลาด หรือจัดส่งไปถึงมือผู้บริโภค ควรมีการกำหนดหนดมาตรฐานสินค้าให้แน่นอน เพื่อให้สินค้าสามารถตอบโจทย์ต่อความต้องการของผู้บริโภคได้มากที่สุด และเป็นการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการซื้อขาย เพื่อให้การทำการค้าของธุรกิจมีความราบรื่นขึ้น

2.Financing (การเงิน)

ควรมีการประเมินการลงทุนกับกิจการให้มีความแน่นอนและแม่นยำ สอดคล้องกับระบบหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ เนื่องจากหากกระบวนการผลิตมีต้นทุนที่ไม่เพียงพอ อาจตามมาซึ่งหนี้สินที่บานปลายได้

3.Financing (การเก็บรักษาสินค้า)

สภาพสินค้าจะต้องมีสภาพที่สมบูรณ์เพื่อความพร้อมสู่การออกวางจำหน่าย การเก็บรักษาจึงเป็นสิ่งสำคัญตั้งแต่ ขั้นตอนที่กระบวนการผลิตเสร็จสิ้น ไปจนถึงกระบวนการขนส่งสินค้า ที่ต้องใช้ความระมัดระวัง เพื่อไม่ให้สินค้าเกิดความเสียหาย เพราะนอกจากจะกระทบต่อรายได้ของบริษัทแล้วยังส่งผลต่อชื่อเสียงของบริษัทที่แย่ลงได้อีกด้วย

4.Selling (การขาย)

กระบวนการเพื่อให้ได้มาซึ่งกำไรของบริษัท โดยการจะทำให้กำไรกลับมาได้มากที่สุดจำเป็นต้องมีการวางกลยุทธ์และเทคนิคทางการขายที่มีประสิทธิภาพที่สุด ในการสนับสนุนการขาย ทั้ง การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การลดราคาหรือแจกของแถมสินค้า การใช้ทางตรงในการส่งเสริมการขายผ่านสื่อ หรือ การใช้ควบคู่อย่างเช่น เสริมบุคลากรคอยให้คำแนะนำสินค้ากระตุ้นผู้บริโภคให้ตัดสินใจซื้อสินค้าชิ้นนั้น

5.Buying (การซื้อขาย)

การซื้อมาขายไปหรือบริการออกวางจำหน่าย ที่บางครั้งอาจไม่จำเป็นต้องลงทุนเป็นถึงผู้ผลิตเพื่อให้ได้กำไรเสมอไป แต่สามารถเป็นพ่อค้ากลางคนกลางในการรับซื้อสินค้าและนำมาจำหน่ายอีกทีแบบคิดกำไรได้ แต่ต้องคำนึงถึงงบประมาณ และกำไรที่พอเหมาะเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคมากเกินไป ขณะเดียวกันก็ต้องคำนึงถึงต้นทุนว่าควรขายอย่างไรจึงจะไม่ขาดทุน

6.Logistic (การขนส่ง)

การเลือกรูปแบบการขนส่งที่ถูกต้องเหมาะสม จะช่วยให้การขนส่งเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ทั้งจำนวนและระยะเวลาในการส่งรวมถึงความคุ้มค่าของต้นทุน ซึ่งการขนส่งนั้นมีทั้ง การขนส่งทางบก ขนส่งทางรถไฟ ขนส่งทางน้ำ และ ขนส่งทางอากาศ

7.Taking Risks (การรับภาระเสี่ยงภัย)

เพราะความเสี่ยงต่อการเกิดผลกระทบกับธุรกิจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ ทั้งอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นกับปัจจัยต่าง ๆ ภายในธุรกิจ รวมถึงภัยจากธรรมชาติที่ยากต่อการหลีกเลี่ยง การหาวิธีรับมือป้องกันจึงเป็นสิ่งที่ผู้ดำเนินธุรกิจควรวางแผนไว้แต่เนิ่น ๆ เพื่อเป็นการลดโอกาสความเสียหายที่อาจมีผลกระทบเข้ามาให้เหลือน้อยที่สุด

8.Marketing Information and Research (การวิจัยตลาดจากแหล่งข้อมูลสารสนเทศ)

การอัพเดทข่าวสารและการศึกษาวิจัยการตลาด เพื่อสะสมข้อมูลอันเป็นประโยชน์ คือกระบวนการสำคัญที่ผู้ดำเนินกิจการควรให้ความสนใจ เพื่อให้สามารถวางแผนกำหนดทิศทางการดำเนินธุรกิจให้ออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งข้อมูลการซื้อขายภายในตลาด การศึกษาคู่แข่งทางการตลาด ความต้องการของผู้บริโภคทั้งแบบวงกว้างหรือแบบเฉพาะกลุ่ม และการศึกษาปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการตลาด เป็นต้น