เศรษฐศาสตร์จุลภาค คืออะไร หมายถึงอะไร ?

เศรษฐศาสตร์จุลภาค คือ การศึกษาถึงกลไกลจัดการสรรทรัพยากรในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับกิจกรรมภายในหน่วยเศรษฐกิจของสังคมมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็น การผลิต สินค้า บริการ การบริโภค รวมไปถึงจำแนกแจกจ่ายตั้งแต่บุคคล กิจการ อุตสาหกรรม ไปจนถึงตลาด ซึ่งประโยชน์ของการศึกษาเกี่ยวกับทางด้านเศรษฐศาสตร์จุลภาค จะช่วยทำให้เราสามารถจัดการทรัพยากร และประมาณการณ์สถานการณ์ล่วงหน้าได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

การจัดการทรัพยากรอย่างเป็นระบบเป็นสิ่งจำเป็น เนื่องจากทรัพยากรที่มีอยู่บนโลกค่อนข้างที่จะมีอยู่อย่างจำกัด การใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงเป็นเรื่องที่สำคัญ เพราะไม่ว่าอย่างไรความต้องการของมนุษย์เป็นสิ่งที่มีอยู่ไม่จำกัดอยู่แล้ว ไม่ว่าสังคมนั้นจะเป็นแบบไหน มีความนิยมแบบใด ต่างก็มีความต้องการที่จะบริโภคสินค้ากันทั้งนั้น จวบจนถึงปัญหาด้านเศรษฐกิจพื้นฐานก็มีเหมือน ๆ กัน

การตั้งคำถามเพื่อตอบปัญหาในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ที่ควรมีนั้นได้แก่

1.ผลิตอะไร (what)

อะไรคือสิ่งที่ตรงกับความต้องการของสังคมมากที่สุด ซึ่งสามารถเริ่มประเมินได้จาก ราคา และบริการ เพราะสองสิ่งนี้คือสิ่งที่จะดึงดูดความต้องการของสังคมได้ดีที่สุด โดยเราสามารถตัดสินใจได้จากจำนวนความต้องการ ยิ่งสินค้านั้นมีความต้องการมากเท่าไหร่  เกณฑ์การตั้งราคาก็ยิ่งสูงตามมากขึ้นไปเท่านั้น กลับกันถ้าหากสินค้ามีความต้องการน้อย ราคาก็จะลดลงไปตามกลไกของตลาด จากนั้นจึงค่อยหันมาคำนึงถึงต้นทุนการผลิต ว่ามีแนวโน้มจะมีกำไรหรือขาดทุนได้มากขนาดไหน

2.ผลิตอย่างไร (how)

กำไรเป็นปัจจัยสูงสุดของการดำเนินธุรกิจ โดยกำไรจะสามารถสังเกตุได้จากราคาขายสินค้าหรือบริการ และมีการคำนวนราคาตามปัจจัยการผลิต ดังนั้นการคำนึงว่าจะผลิตอย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพที่ส่งผลต่อการสร้างกำไรได้มากที่สุด เท่าที่จะทำได้  ซึ่งวิธีที่เห็นผลได้ชัดเจนและรวดเร็วที่สุดก็คือการ ลดต้นทุนการผลิตให้ต่ำลง  แต่ต้องได้ผลผลิตในจำนวนที่มากขึ้น (อาจไม่ส่งผลดีกับธุรกิจเสมอไป )

3.ผลิตเพื่อใคร ( for whom )

การจะสร้างกำไรให้แก่ธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ จำเป็นจะต้องมีการวิเคราะห์เป้าหมายของกลุ่มลูกค้า โดยจะมีราคาเป็นเกณฑ์ในการจัดสรรสินค้าและทรัพยากร หมายถึง ผู้มีรายได้เยอะย่อมมีอำนาจในการซื้อสินค้า หรือบริการที่มากกว่า แต่ด้วยขีดจำกัดทางด้านทรัพยากรทำให้ไม่สามารถที่จะสนองตอบความต้องการของผู้ผลิต ไปจนถึงผู้บริโภคได้ทั้งหมด  ซึ่งถ้าหากมีความต้องการมาก ราคาของก็จะยิ่งสูงขึ้นตาม จนกระทั่งความต้องการซื้อตรงกับความต้องการขาย และทำให้สินค้า ถูกจัดสรรไปยังผู้ที่ต้องการจริง ๆ หรือบุคคลที่มีกำลังพอที่จะซื้อสินค้านั้นได้