โลจิสติกส์ (Logistics)

โลจิสติกส์ (logistics)  คำ ๆ นี้เรามักจะได้ยินกันบ่อยครั้งในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง ซึ่งความจริงแล้วคำว่า โลจิสติกส์ นั้นเป็นคำที่มาจากภาษาฝรั่งเศส อันมีรากศัพท์มาจากคำว่า โลเชร์ (loger) โดยมีความหมายว่า การเก็บโลจิสติกส์ หรือ ลอจิสติกส์ ซึ่งเป็นระบบการจัดส่งสินค้า รวมถึงข้อมูล และอื่น ๆ เพื่อให้สิ่งที่ต้องการส่ง สามารถเดินทางจากผู้ผลิตไปถึงยังมือของผู้บริโภคได้ตามความต้องการ

โลจิสติกส์ คืออะไร ?

ระบบการจัดส่งสินค้าจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภค ตามความต้องการของลูกค้า โดยมีกระบวนการการจัดการลอจิสติกส์ เป็นส่วนประกอบสำคัญของการจัดการกับโซ่อุปทาน  ที่มีการคำนวนรูปแบบการทำงานให้สามารถเพิ่มมูลค่า จากการใช้ประโยชน์จากสถานที่และเวลา ภายใต้การวางแผนก่อนนำไปปฏิบัติ ไม่ว่าจะกระบวนการควบคุม การจัดเตรียมวัตถุดิบ ทั้งรับและขนส่งสินค้า ตั้งแต่จุดเริ่มต้นในโรงงานผลิต ไปถึงยังมือของผู้บริโภค เพื่อความมั่นใจให้มีประสิทธิผลออกมาได้ดีเยี่ยมที่สุด เนื่องจากระบบโลจิสติกส์นั้น เป็นระบบที่มีอิทธิพลเป็นอย่างมาก ต่อความรู้สึกความประทับใจแก่ลูกค้า ที่จะส่งผลให้หมุนเวียนรวมถึงรอบเวลา ในการจัดส่งสินค้าเป็นไปได้ดียิ่งขึ้นในอนาคตอีกด้วย

กิจกรรมของโลจิสติกส์

  1. การจัดบริการลูกค้า ทั้งการรับ และ ส่งสินค้า ไปยังผู้บริโภค
  2. การคัดสรรเลือกบรรจุภัณฑ์เพื่อนำมาใช้ในการบรรจุสินค้า
  3. การกำหนดแหล่งที่ตั้งเพื่อเตรียมกระจายสินค้า โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้สินค้าได้เดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ ได้อย่างกว้างขวางและทั่วถึงทุกพื้นที่
  4. การจัดระบบการคลังภายในกิจการ เพื่อการบริหารสินค้าคงคลัง ที่ก่อให้เกิดการหมุนเวียนและการกระจายสินค้าได้อย่างมี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
  5. การขนถ่ายไม่ว่าจะเป็นวัสดุและสินค้าที่อยู่ภายในคลังสินค้า หรือ ภายในโรงงาน
  6. การจัดระบบการควบคุมการผลิต ภายในกิจการให้ออกมามีทั้งคุณภาพและประสิทธิภาพที่รวดเร็ว
  7. การขนส่งสินค้าไปยังสถานที่ต่าง ๆ ทั้งในประเทศ และ ต่างประเทศ

โลจิสติกส์ เกี่ยวข้องกับวิชาการด้านใดบ้าง

โลจิสติกส์ เป็นศาสตร์ที่เกิดจากการผสมระหว่างวิชาทั้ง 3 แขนงรวมอยู่ด้วยกัน ทั้งวิชา บริหารธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร์  และการจัดการสารสนเทศ รวมอยู่ไว้ด้วยกัน ซึ่งทั้ง 3 วิชามีเนื้อหาสาระดังต่อไปนี้

1.บริหารธุรกิจ

คือศาสตร์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ การบริหารวัสดุคงคลัง การพิจารณาเรื่องภาษี ไปจนถึงการขนส่งระหว่างประเทศ และรายละเอียดของข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเหล่านี้ ซึ่งส่งผลต่อการกำหนดนโยบาย ไปจนถึงยุทธศาสตร์ การวางโลจิสติกส์ของแต่ละประเทศ เพื่อการวางแผนรูปแบบการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศที่มีประสิทธิภาพ

2.วิศวกรรมศาสตร์

เป็นวิชาการที่มีเพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเคลื่อนย้ายสินค้า ให้ลุล่วงตามแผนที่ต้องการ รวมถึง เพื่อให้การจัดการขนส่งสินค้านั้น โดยใช้ทรัพยากรไม่ว่าจะเป็น เชื้อเพลิง ระยะเวลาการขนส่ง การบรรจุหีบห่อ ให้มีประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุด

3.การจัดการสารสนเทศ

เป็นวิชาการที่มีความเกี่ยวข้องกับระบบ software กับ hardware ที่นำมารวมกันเป็น solution ซึ่งหมายถึง บริการ ที่มีไว้เพื่อดำเนินกิจกรรมทาง โลจิสติกส์ ให้มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม