การตลาด

 • การจัดการโลจิสติกส์ คืออะไร ?

  โลจิสติกส์ เป็นคำศัพท์ที่นิยมใช้กันมากในวงการธุรกิจ เนื่องจากการแข่งขันของตลาดธุรกิจ ในปัจจุบันมีความเข้มข้นสูงมาก การให้ความสำคัญกับทุกเรื่องแม้จะเป็นจุดเล็ก […]

 • การ พัฒนา development หมายถึง

  ความเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น ย่อมเป็นจุดมุ่งหมายที่สำคัญแก่การเติบโต ไม่ว่าจะเป็นการเติบโตของชีวิต การเติบโตของทักษะรวมไปถึงการเติบโตทางธุรกิจองค์กร และสิ่งต่าง […]

 • หลักการพิชิตใจลูกค้าด้วยการตลาด 4C

  C คือ กลยุทธ์การตลาด เป็นแนวคิดทางด้านการตลาดอีกชนิดหนึ่ง ที่ถูกคิดค้นขึ้นมาเป็นการตลาดแนวใหม่ […]

 • TOWS Matrix คืออะไร เกี่ยวข้องกับ Swot อย่างไร ?

  ประสิทธิภาพในการบริหารที่ดีที่สุดไม่ว่าจะสำหรับการปฏิบัติงานใด ๆ นั่นก็คือจะต้องมีการประเมินและวิเคราะห์ควบคุมอย่างเป็นแบบแผน  โดย TOWS […]

 • หน้าที่ การตลาด คืออะไร?

  อีกหนึ่งปัจจัยสำคัญของการดำเนินธุรกิจ นั่นก็คือหน้าที่ทางการตลาด ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ทั้งสินค้าและบริการ สามารถดำเนินการไปถึงยังผู้บริโภคได้ โดยหน้าที่หลักของการตลาดแบ่งได้ออกเป็น […]

 • เศรษฐศาสตร์ หมายถึงอะไร ?

  หนึ่งในศาสตร์สำคัญทางวิชา ที่เชื่อมโยงกันทางเศรษฐกิจและสังคมศาสตร์ ซึ่งว่าด้วยการเรียนรู้ทำความเข้าใจในเรื่องของการบริหารทรัพยากร อันมีระบบการศึกษาอย่างเป็นแบบแผนในการเรียนรู้ซึ่งมักจะศึกษาเกี่ยวกับ การบริโภค […]

 • การวิจัย หมายถึง

  การวิจัย นั้นแตกต่างกับการค้นหาความรู้โดยทั่วไป โดยการวิจัยนั้นจะมีแบบแผน ขั้นตอน และ […]

 • การตลาดบริการหมายถึงอะไร

  Service marketing หรือการตลาดบริการก็คือ การดำเนินกิจกรรมระหว่างบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อนำเสนอผลประโยชน์ให้แก่กันโดยเป็นสิ่งที่ อาจจะไม่ต้องมีรูปแบบของสิ่งที่จับต้องได้หรือไม่ต้องมีรูปแบบของตัวสินค้ามาอยู่ในข้อแลกเปลี่ยนก็ได้

 • สื่อสิ่งพิมพ์หมายถึง

  สื่อสิ่งพิมพ์นั้นถือเป็นรูปแบบการโฆษณาประเภทหนึ่ง ที่ถือกำเนิดขึ้นมาในขณะที่วิวัฒนาการทางเทคโนโลยีของโลกเริ่มทำการพิมพ์ข้อความตัวอักษร สัญลักษณ์ หรือแม้แต่รูปภาพลงไปบนวัตถุต่าง ๆ […]

 • สื่อโฆษณาหมายถึงอะไร

  ในโลกยุคใหม่วิถีชีวิตและกิจวัตรประจำวันของผู้คนทั่วไปมักหลีกเลี่ยงไม่พ้นที่จะต้องพบเห็นสื่อโฆษณาในแต่ละวันไม่มากก็น้อย โดยเฉพาะธุรกิจสินค้าต่าง ๆ รวมไปถึงหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนต่างล้วนต้องพึ่งการโฆษณากันแทบทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นการโฆษณาเพื่อการขายสินค้า

 • ตัวอย่างโฆษณาสินค้า

  ถือเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจอะไรก็ตาม ที่การประกอบธุรกิจหรือการผลิตสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ หรือการประกอบการประเภทการให้บริการ ที่ต้องการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้แก่บรรดากลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ซึ่งหนีไม่พ้นที่จะต้องมีความใส่ใจต่อเรื่องของการทำโฆษณาสินค้าอยู่เสมอ

 • ความสำคัญของการตลาด

  ความสำคัญของการตลาด หรือ (The Importance of […]