การตลาด

 • การเขียนแผนการตลาด

  แผนการตลาด (Marketing Plan) คือการจัดทำเอกสารที่สามารถเห็นภาพของโครงงานสามารถกำหนดใจความสำคัญให้กับแผนธุรกิจได้ ซึ่งในแผนการตลาดนั้นควรที่จะต้องประกอบไปด้วย […]

 • กลยุทธ์ด้านราคา และการใช้ 8p สนับสนุนธุรกิจ

  ในโลกของธุรกิจและการขายสินค้า การตั้งราคาถือเป็นเรื่องที่ควรใส่ใจรายละเอียดเป็นอย่างยิ่ง ควรที่จะมีการออกแบบวางแผนกลยุทธ์อย่างมีวิธีการ ซึ่งกลยุทธ์ด้านราคาหรือ Price […]

 • กระบวนการ หมายถึงอะไร ?

  การกระทำอันเป็นขั้นเป็นตอน ที่มีวิธีการทำงานอย่างเป็นระบบตั้นแต่ต้นจนแล้วเสร็จกระบวนการ ถูกเรียกเป็นภาษาอย่างเป็นทางการว่า กระบวนการ โดยคำนี้ถูกใช้มากที่สุดในวงการธุรกิจที่เรียกว่า […]

 • CSR คืออะไร ?

  CSR หรือ (Corporate Social Responsibility) […]

 • หลักการบริหาร

  เพราะการทำงานแบบเป็นคู่หรือแบบเป็นกลุ่ม มีการทำงานที่ค่อนข้างซับซ้อนและยุ่งยากมากกว่าแบบเดี่ยว จริงอยู่ที่การทำงานมากกว่า 1 คนนั้นมีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็ว […]

 • กลยุทธ์ คืออะไร?

  นอกจากการวางแผนทางธุรกิจจะช่วยให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อยากถูกต้องตามวัตถุประสงค์สู่ความสำเร็จได้แล้วนั้น หากมีการวางกลยุทธ์ด้วยจะช่วยให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จากการดำเนินการจัดวางกลยุทธ์อย่างมีระบบ

 • SWOT คืออะไร

  หลักการบริหารไม่ว่าในองค์กรใด เรื่องที่ขาดไปไม่ได้เลยนั่นก็คือการวางแผน ซึ่งการวางแผนนั้นสามารถออกแบบได้จากหลักกลยุทธ์ใด ๆ ที่นำมาใช้หรือการนำเครื่องมือเทคนิคสนับสนุนต่าง […]

 • กลยุทธ์การตลาด แบบ 8P คือ เคล็ดลับสู่ความก้าวหน้าของธุรกิจ

  ในโลกการค้าที่มีการแข่งขันเข้มข้นสูงในปัจจุบัน การที่ธุรกิจใดนั้นจะสร้างผลประกอบการที่ดีให้เกิดขึ้นได้จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการออกแบบวางแผน กลยุทธ์สำหรับการผลักดันในด้านการตลาดและ ” 8p […]

 • การทำตลาดด้วยกลยุทธ์ 7s

  7s คือกลยุทธ์การทำตลาดในรูปแบบหนึ่งที่ได้มาจากแนวทางของ McKinsey ที่ว่าด้วยภาครวมของการกำหนดแผนงานเพื่อลุล่วงต่อขั้นตอนปฏิบัติ อย่างไรก็ตามจะเน้นไปที่เรื่องของการคาดการณ์แนวโน้มความน่าจะเป็น […]

 • ศิลปะ กับ การตลาด หากเชื่อมโยงกันแล้วเกิดศักยภาพ

  อาจเป็นเรื่องที่ชวนฉงน หากกล่าวถึงคำว่า ศิลปเกี่ยวข้องกับการตลาดได้อย่างไร มีความเชื่อมโยงกันอย่างไร แท้จริงแล้ว […]

 • ความหมายของ การพัฒนา มีความหมายอย่างไร

  การพัฒนาคือคำในทิศทางบวก ที่เป็นคำอันคุ้นเคยกันดีของผู้คน แต่ทว่าหากจะดำเนินการให้เรื่องของการพัฒนานั้นได้มีประสิทธิภาพที่ดี จำเป็นอย่างมากที่จะต้องทำความเข้าใจกับหลักการ เริ่มตั้งแต่การทำความเข้าใจกับแนวคิดพื้นฐานของการพัฒนา

 • การบริการ หมายถึง

  อีกหนึ่งสิ่งสำคัญของการดำเนินธุรกิจนอกจาก สินค้า นั้นคือ การให้บริการ เพราะการบริการถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สนองความต้องการ […]