การเมือง

 • การเมือง คืออะไร ?

  เนื่องจากมนุษย์มีการอยู่ร่วมกันเป็นระบบสังคม และนับตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน สังคมของมนุษย์ได้มีการขยายตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งการเพิ่มจำนวนของประชากรที่มีปริมาณมากขึ้นเรื่อย ๆ […]

 • ความหมายของคำว่า สิทธิ หมายถึงอะไร

  มนุษย์เราจะสามารถอยู่ร่วมกันเป็นสังคมที่ผาสุขได้ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการตระหนักถึงสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลอันพึงมีเป็นพื้นฐาน โดยคำว่า สิทธิ นั้นจะเกี่ยวข้องถึงเรื่อง […]

 • รัฐ หมายถึงอะไร ?

  คำว่า รัฐ เป็นอีกหนึ่งคำที่เรามักจะได้ยินบ่อย ๆ และมักจะปรากฏอยู่เสมออยู่รอบตัวเรา […]

 • คำว่าประชาธิปไตย หมายถึงอะไร ?

  ในความเข้าใจเบื้องต้นของประชาชนทั่วไป สำหรับคำว่าประชาธิปไตยนั้น ส่วนใหญ่มักจะนึกถึงความหมายของการเป็นรูปแบบการปกครอง ซึ่งมีประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตย มีการเลือกตั้งผู้นำโดยอาศัยหลักตามมติเสียงข้างมาก

 • พลเมืองดีหมายถึง

  ความปกติสุขของการอยู่ร่วมที่จะช่วยให้เกิดการก่อเกิด โครงสร้างทางสังคมที่ร่มเย็นผาสุข ได้ดีที่สุดนั้น ปัจจัยพื้นฐานที่ต้องมีเป็นสิ่งสำคัญที่สุด นั่นก็คือคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์ […]

 • รัฐธรรมนูญ ถือเป็นสิ่งสำคัญที่เป็นตัวกำหนดโครงสร้างการจัดการต่าง ๆ ของประเทศ

  คนไทยมากมายที่เติบโตมาอย่างคุ้นเคยกับคำว่ารัฐธรรมนูญ แต่อาจไม่ทุกคนและอาจมีคนอีกจำนวนมากที่ยังไม่เข้าใจความหมายของรัฐธรรมนูญ แม้ว่าทางการจะมีวันหยุดไว้ให้ 1 วันนั่นก็คือวันรัฐธรรมนูญก็ตามรัฐธรรมนูญ […]