citizen

พลเมืองดีหมายถึง

ความปกติสุขของการอยู่ร่วมที่จะช่วยให้เกิดการก่อเกิด โครงสร้างทางสังคมที่ร่มเย็นผาสุข ได้ดีที่สุดนั้น ปัจจัยพื้นฐานที่ต้องมีเป็นสิ่งสำคัญที่สุด นั่นก็คือคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์ ที่เป็นผู้มีวินัยและคำนึงถึงส่วนรวม มีจิตสาธารณะที่จะนำพาให้สังคมเกิดความเจริญก้าวหน้า

รัฐธรรมนูญ ถือเป็นสิ่งสำคัญที่เป็นตัวกำหนดโครงสร้างการจัดการต่าง ๆ ของประเทศ

คนไทยมากมายที่เติบโตมาอย่างคุ้นเคยกับคำว่ารัฐธรรมนูญ แต่อาจไม่ทุกคนและอาจมีคนอีกจำนวนมากที่ยังไม่เข้าใจความหมายของรัฐธรรมนูญ แม้ว่าทางการจะมีวันหยุดไว้ให้ 1 วันนั่นก็คือวันรัฐธรรมนูญก็ตาม
รัฐธรรมนูญ หมายถึง กฎหมายที่จะมีบทบัญญัติต่าง ๆ