การเมือง

  • คำว่าประชาธิปไตย หมายถึงอะไร ?

    ในความเข้าใจเบื้องต้นของประชาชนทั่วไป สำหรับคำว่าประชาธิปไตยนั้น ส่วนใหญ่มักจะนึกถึงความหมายของการเป็นรูปแบบการปกครอง ซึ่งมีประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตย มีการเลือกตั้งผู้นำโดยอาศัยหลักตามมติเสียงข้างมาก

  • พลเมืองดีหมายถึง

    ความปกติสุขของการอยู่ร่วมที่จะช่วยให้เกิดการก่อเกิด โครงสร้างทางสังคมที่ร่มเย็นผาสุข ได้ดีที่สุดนั้น ปัจจัยพื้นฐานที่ต้องมีเป็นสิ่งสำคัญที่สุด นั่นก็คือคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์ […]

  • รัฐธรรมนูญ ถือเป็นสิ่งสำคัญที่เป็นตัวกำหนดโครงสร้างการจัดการต่าง ๆ ของประเทศ

    คนไทยมากมายที่เติบโตมาอย่างคุ้นเคยกับคำว่ารัฐธรรมนูญ แต่อาจไม่ทุกคนและอาจมีคนอีกจำนวนมากที่ยังไม่เข้าใจความหมายของรัฐธรรมนูญ แม้ว่าทางการจะมีวันหยุดไว้ให้ 1 วันนั่นก็คือวันรัฐธรรมนูญก็ตามรัฐธรรมนูญ […]