พลเมืองดีหมายถึง

ความปกติสุขของการอยู่ร่วมที่จะช่วยให้เกิดการก่อเกิด โครงสร้างทางสังคมที่ร่มเย็นผาสุข ได้ดีที่สุดนั้น ปัจจัยพื้นฐานที่ต้องมีเป็นสิ่งสำคัญที่สุด นั่นก็คือคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์ ที่เป็นผู้มีวินัยและคำนึงถึงส่วนรวม มีจิตสาธารณะที่จะนำพาให้สังคมเกิดความเจริญก้าวหน้า หรือก็คือพลเมืองดีนั่นเองซึ่งเป็นคำจำกัดความที่นิยามได้ถึงบุคคลที่มีลักษณะอันเป็นประโยชน์ ต่อชาติบ้านเมือง สังคม และผู้คนโดยรอบ

คำว่าพลเมืองดีนั้นหากจะทำความเข้าใจถึงคำนี้ เมื่อแยกส่วนประกอบของคำท่อนแรกออกมาเป็นคำว่าพลเมือง พลเมืองในที่นี้จะหมายถึง

ประชากรหรือชาวเมืองหรือประชาชน ที่มีหน้าที่อันจะต้องปฏิบัติตัวตามกฎระเบียบและกลไกลกติกาของสังคม ทั้งยังควรที่จะต้องรู้หน้าที่ รู้การมีความรับผิดชอบ อีกทั้งยังจะต้องตระหนักถึงการเคารพสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่น สามารถอยู่ร่วมกับความเห็นต่างได้

ลักษณะของพลเมืองที่ดีนั้น ควรที่จะต้องประกอบไปด้วย คุณภาพที่บ่งชี้ได้ถึงบทบาทของบุคคลที่จะสามารถดำเนินชีวิตได้ตามบรรทัดฐาน และวัฒนธรรมประเพณีของสังคมประกอบร่วมอยู่ในลักษณะของบุคคลนั้นด้วย

  • จะต้องมีรูปแบบการใช้ชีวิตที่ดีงาม และถูกต้อง ประพฤติตัวอยู่ภายใต้กฎหมายและประเพณี
  • จะต้องตระหนักถึงหน้าที่ของตนรักษาไว้ซึ่งบทบาทและให้เกียรติผู้อื่น
  • จะต้องรับฟังความเห็นต่าง รวมถึงยอมรับที่จะเปิดใจพิจารณาความคิดเห็นของคนหมู่มาก
  • มีเสรีภาพ มีอิสระภาพ ดำเนินชีวิตและความคิดที่ออกมาจากความจริงแท้ของตนเอง โดยมิใช่เป็นไปจากการควบคุม อีกทั้งยังควรที่จะสามารถดำรงชีวิต โดยพึ่งพาตัวเองได้ ไม่รบกวนหรือสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นอย่างไม่เหมาะสม
  • เป็นผู้ที่มีจิตสาธารณะ มีความใฝ่ที่จะนำตนไปมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ หรือแก้ไขปรับปรุงหรือป้องกันปัญหาต่าง ๆ ของชาติบ้านเมือง อาทิเช่น เรื่องของสิ่งแวดล้อม สังคมเศรษฐกิจ หรือแม้แต่การเมืองในทางสร้างสรรค์

อย่างไรก็ตาม โดยรวมแล้วพลเมืองดีสรุปได้ว่า จะต้องมีการอยู่ในระเบียบวินัย มีความเคารพในหลักกฏหมายกติกา มีความให้เกียรติต่อรูปแบบเงื่อนไขที่สังคมนั้นได้เห็นชอบ ที่จะนำมาใช้เป็นแนวทางหลักในการปฏิบัติอยู่ร่วมกัน และวางตนให้อยู่ในแนวทางตามหน้าที่ บทบาทที่ตนเองได้รับรวมถึงนำความสามารถที่ตนเองมีมาใช้ให้เป็น ประโยชน์แก่สังคมโดยรวมด้วยจิตสาธารณะอยู่เสมอและพร้อมรับฟัง การระดมความคิดเห็นของสังคม หรือมีความให้เกียรติเคารพความเห็นของผู้อื่นอยู่เป็นนิจ อีกทั้งกระทำตนให้มีคุณค่า ให้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคมโดยรวมกระตุ้นให้เกิดค่านิยมในทิศทางบวก ซึ่งแน่นอนว่าเมื่อประเทศชาติ มีทรัพยากรของมนุษย์ที่มีคุณภาพอย่างนี้ก็ย่อมที่จะสามารถผลักดันให้มีความเจริญ ประสบความสำเร็จก้าวหน้า ยิ่งขึ้นไปอย่างแน่นอน