รัฐธรรมนูญ ถือเป็นสิ่งสำคัญที่เป็นตัวกำหนดโครงสร้างการจัดการต่าง ๆ ของประเทศ

คนไทยมากมายที่เติบโตมาอย่างคุ้นเคยกับคำว่ารัฐธรรมนูญ แต่อาจไม่ทุกคนและอาจมีคนอีกจำนวนมากที่ยังไม่เข้าใจความหมายของรัฐธรรมนูญ แม้ว่าทางการจะมีวันหยุดไว้ให้ 1 วันนั่นก็คือวันรัฐธรรมนูญก็ตาม
รัฐธรรมนูญ หมายถึง กฎหมายที่จะมีบทบัญญัติต่าง ๆ ที่ถือเป็นข้อบังคับอันเป็นสิ่งที่ประชาชนทุกคนต้องปฏิบัติตามระเบียบที่ใช้สำหรับการปกครองประเทศ โดยการกำหนดวันรัฐธรรมนูญ ที่แต่ละประเทศนิยมกำหนดกันขึ้นมานั้น มักจะใช้วันแรกที่ประเทศนั้น ๆ ได้รับรัฐธรรมนูญเป็นฉบับแรกเพื่อรำลึกถึงความสำคัญ ซึ่งสำหรับในกรณีของประเทศไทยจะยึดถือวันที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์รัฐธรรมนูญของไทย อยู่ในวันที่ 10 ธันวาคม ของทุกปีให้ประกาศใช้ เป็นวันรัฐธรรมนูญ

ซึ่งในวันดังกล่าวจะมีการกำหนดให้มีการหยุดราชการ และอาจมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งทางภาครัฐและเอกชน ซึ่งประเทศไทยได้เปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช มาเป็นประกาศใช้เป็น ระบอบประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญอันถือรัฐธรรมนูญนั้นเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ

โดยเนื้อหาในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยนั้น การได้รับมาซึ่งรัฐธรรมนูญนั้นเกิดขึ้น จากเหตุการณ์ที่ องค์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ทรงได้พระราชทานรัฐธรรมนูญ เพื่อเป็นหลักในการปกครองของประเทศให้แก่ประชาชนชาวไทย

อันมีผลสืบเนื่องมาจากปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลก หลังผ่านช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1 พระองค์จึงจำเป็นต้องใช้วิธีแก้ไขเศรษฐกิจโดยการปลดข้าราชการออก เพื่อรักษาระดับภาระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของประเทศ แต่ทว่าเหตุนั้นกลับนำมาซึ่งความไม่พอใจในหมู่ข้าราชการ รวมถึงในยุคนั้นวิถีทางแบบประชาธิปไตยและอุดมการณ์ทางการเมือง ได้รับการเผยแพร่กระจายสู่ทั่วโลกอย่างได้รับการยอมรับว่าเป็นแบบแผนที่สร้างความเจริญและสิทธิเสรีภาพที่ส่งเสริมคุณค่าของความเป็นมนุษย์มากยิ่งขึ้น ก่อเกิดแนวคิดของคนรุ่นใหม่ในยุคนั้นที่ต้องการความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้น

โดยกระแสเหล่านั้นได้นำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ด้วยวิธีของการปฎิวัติ ซึ่งคณะปฏิวัติในขณะนั้นประกอบไปด้วย คณะผู้รักษาการพระนครฝ่ายทหาร พันเอกพระยาทรงสุรเดช พันเอกพระยาพหลพยุหเสนา และพันเอกพระยาฤทธิอาคเนย์ ซึ่งดำรงหน้าที่ด้านการบริหารประเทศ ได้ก่อการร่วมกันและนำมาซึ่งประสบผลสำเร็จในการปฏิวัติ ยังผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองซึ่งองค์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ทรงได้พระราชทานรัฐธรรมนูญในท้ายที่สุดซึ่งได้เน้นย้ำว่าพระองค์ทรงมอบให้แก่ประชาชนทั่วกัน โดยไม่ประสงค์พระราชทานอำนาจให้แก่คนหมู่ใดหมู่หนึ่ง และนับจากวันที่มีการประกาศการใช้รัฐธรรมนูญนั้นเอง จึงถือเป็นวันแรกที่ประชาชนในทุกยุคทุกสมัยจะได้ระลึกถึงรัฐธรรมนูญฉบับแรก อันเป็นฉบับถาวรที่เกิดการเปลี่ยนแปลงมาจนถึงปัจจุบัน