ทั่วไป

 • อารยธรรมหมายถึง

  ลักษณะความเป็นอยู่ของมนุษย์ในแต่ละช่วงเวลาของยุคสมัย ล้วนต้องอาศัยการวิวัฒนาการผ่านองค์ความรู้ที่ได้รับในแต่ละขั้น นอกจากนี้ยังมีการส่งต่อถ่ายทอดวิถีต่าง ๆ ให้คนรุ่นต่อ […]

 • ห้องสมุดหมายถึงอะไร ?

  แม้ว่าในยุคปัจจุบันจะมีข้อมูลสารสนเทศมากมาย ปรากฏอยู่ในระบบเทคโนโลยีของโลกอินเทอร์เน็ต แต่ว่า หนังสือ อันเป็นแหล่งรวบรวมความรู้ที่มีมาตั้งแต่ยุคอดีต […]

 • วัฒนธรรม หมายถึงอะไร ?

  ในโลกของเราวิถีการดำเนินชีวิตของมนุษย์ มีกิจวัตรหลายเรื่องที่มนุษย์จะมีการกระทำที่ทำอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นวง และรูปแบบที่กระทำกันบ่อย ๆ จนมีการเผยแพร่เป็นที่นิยมและยอมรับในวงกว้างอันนำมาซึ่งการสืบสาน […]

 • ระบบเครือข่ายคืออะไร ?

  ระบบการทำงานที่ได้รับการยอมรับว่ามีประสิทธิภาพมากที่สุดในปัจจุบัน คือการทำงานกันเป็นกลุ่มหรือการประสานการทำงานระหว่างกัน ซึ่งส่งผลดีมากกว่าการจัดการด้วยตัวคนเดียว โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันซึ่งได้มีสิ่งอำนวยประโยชน์ ต่อการทำงานในลักษณะนี้อยู่มากมาย […]

 • ภูมิลำเนาคืออะไร ?

  ในการอยู่รวมกันของประชากรจำนวนมาก การจัดทำฐานข้อมูลถือเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมากต่อการระบุตัวตนภายในสังคม อีกทั้งยังนำไปใช้สำหรับการดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ไม่ว่าจะการสมัครเรียน […]

 • ความหมายของ ประชาคม สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

  สังคมโลกของเรามักจะเกิดความร่วมมือกันระหว่างประเทศอยู่เสมอ โดยเฉพาะประเทศที่มีพื้นที่อยู่ในโซนใกล้เคียงกัน ถือเป็นเรื่องที่ดีที่จะผนึกกำลังและประสานความเหนียวแน่นให้เกิดประสิทธิภาพด้านต่าง ๆ อาทิเช่น […]

 • ความหมายของคำว่า “งาน” หมายถึงอะไร

  วิถีสังคมของมนุษย์ในยุคปัจจุบันมีความแตกต่างไปจากยุคโบราณ จากที่สมัยก่อนมนุษย์มีรูปแบบส่วนใหญ่ที่ใช้การดำรงชีพด้วยการเพาะปลูก หรือล่าสัตว์ด้วยตัวเอง ซึ่งรูปแบบในสมัยใหม่มนุษย์สามารถดำรงชีพได้ด้วยการแลกเปลี่ยน และเกิดรูปแบบการหารายได้จากการทำงาน […]

 • คำ หมายถึงอะไร ?

  มีคำมากมายที่เราต่างใช้กันเป็นประจำอยู่ทุกวันซึ่งแท้จริงแล้ว ก็ยังอาจตีความหมายและอธิบายออกมาได้ยาก แม้กระทั่งคำว่า “คำ” ที่เชื่อว่าหลายคนอาจจะสงสัยว่า […]

 • คอมพิวเตอร์ หมายถึงอะไร ?

  คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่นับว่ากลายเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ไปแล้ว เนื่องจากในยุคปัจจุบันคอมพิวเตอร์ได้กลายเป็นส่วนประกอบของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หลายชนิดที่จำเป็นต่อการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ และยังเป็นเครื่องมือสำคัญ […]

 • ขั้นตอนการทำวิจัย

  องค์ความรู้ทั้งหมดที่มนุษย์ได้ค้นพบและวิวัฒนาการ พัฒนาขึ้นมาตามยุคสมัย มีอยู่หลายแขนงที่ก่อนจะนำความรู้นั้นมาใช้ จำเป็นจะต้องผ่านกระบวนการพิสูจน์ข้อเท็จจริงเสียก่อน โดยเฉพาะข้อมูลความรู้ที่จะนำมาใช้กับเรื่องที่อาจส่งผลกระทบ […]

 • การ สร้างสรรค์ คืออะไร ?

  การสร้างสรรค์ คือ พลังชิ้นสำคัญที่ทำให้มนุษย์สามารถพัฒนา และแสดงศักยภาพของตนเองออกมาได้ ตามในสิ่งที่พวกเขาต้องการอยากจะเป็น […]

 • pr ย่อมาจากอะไร ?

  การประชาสัมพันธ์เป็นสิ่งที่มีอยู่ในเกือบทุกสถานที่ ซึ่งเราสามารถเจอมันได้ในทุก ๆ วัน ไม่ว่าจะเป็นการประชาสัมพันธ์ในที่ทำงาน […]