บัญชีรายรับรายจ่ายมีความสําคัญอย่างไร

รูปแบบของการทำธุรกิจนั้น มีการไหลเวียนของตัวเลขทางการเงินอยู่ตลอดไม่ว่าจะเป็นรายรับรายจ่าย หรือเรื่องพิเศษอื่น ๆ รวมถึงเรื่องยิบย่อย จึงจำเป็นต้องมีการจดบันทึกไว้อย่างเป็นระบบเพื่อให้สามารถคำนวณตัวเลขที่ถูกต้องย้อนหลังได้ โดยบัญชีนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการค้าที่ไม่ว่าการประกอบธุรกิจพาณิชย์ขนาดเล็ก หรือบริษัทขนาดใหญ่ ต่างก็ต้องให้ความสำคัญแทบทั้งสิ้น

เงินกู้ยืมกรรมการ และ เงินสดย่อย ต่างกันอย่างไร

เงินสดย่อยและเงินกู้ยืมกรรมการ 2 อย่างนี้ถือเป็นทรัพย์ทางการเงินที่มีความคล้ายคลึงกัน เนื่องจากเป็นจำนวนเงินที่สมาชิกในกิจการ ได้นำเอาออกไปใช้จ่ายในเรื่องต่าง ๆ เช่นเดียวกัน แต่ที่แตกต่างคือในกรณีของเงินกู้ยืมกรรมการ ที่สามารถเป็นผลเสียให้กับบริษัทได้ ทั้งชื่อเสียงประวัติเครดิต การส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ทางการเงินภายในกิจการ รวมถึงอาจเป็นเหตุที่ทำให้สรรพากรเพ่งเล็งไม่ไหววางใจ และขอเข้าตรวจสอบบัญชีเราได้ โดยเราจะพาคุณผู้อ่านไปรู้จักข้อแตกต่างระหว่าง 2 อย่างนี้ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร

งบการเงินคืออะไร ต้องทำอย่างไร และหากส่งล่าช้าจะโดนบทลงโทษอย่างไร?

งบการเงินเป็นคำที่มีความหมายค่อนข้างกว้าง แต่หลัก ๆ แล้วคำว่างบการเงินนั้นหมายถึง รายงานหรือรายการของงบประมาณในกิจการนั้น ๆ ซึ่งจะมีการระบุข้อมูลทั้ง กำไร รายได้ ค่าใช้จ่าย รวมถึงข้อมูลการสรุป ที่สามารถอธิบายได้ในช่วงรอบบัญชีหรือระหว่างบัญชี ซึ่งต้องสรุปออกมาในรูปแบบของข้อมูลที่เข้าใจง่าย และมีรายละเอียดข้อมูลสำคัญประกอบอยู่ในนั้นอย่างครบถ้วน

การจดทะเบียนบริษัท

การจดทะเบียนบริษัทนั้นจะให้ข้อดีทั้งในเรื่องของความน่าเชื่อถือ ในการประกอบธุรกิจ อีกทั้งยังช่วยในเรื่องของการเสียภาษี ที่จะได้รับการประเมินภาษีในอัตราตามจริงได้ แต่อย่างไรก็ตามการจะจดทะเบียนบริษัทนั้นจำเป็นที่จะต้องมีเอกสาร และหลักฐานซึ่งกรมสรรพากรสามารถคอยติดตามตรวจสอบได้อย่างถูกต้อง ดังนั้นขั้นตอนในการขอจดทะเบียนบริษัทนั้นจะต้องมีการดำเนินการยื่นขออย่างเป็นระบบ และมีขั้นตอนรวมทั้งหลักฐานประกอบการยื่นดังต่อไปนี้

การขึ้นทะเบียนนายจ้างมีความสำคัญอย่างไร

การขึ้นทะเบียนนายจ้างถือเป็นเรื่องสำคัญที่ผู้ประกอบกิจการใด ๆ ก็ตาม ที่มีการรับลูกจ้างเข้าทำงานนั้นจะต้องมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามขั้นตอน ที่กฎหมายได้กำหนดเอาไว้ ซึ่งการขึ้นทะเบียนนายจ้างนั้น มีจุดมุ่งหมายเพื่อการควบคุมให้แต่ละกิจการ หรือสถานประกอบการนั้นมีข้อปฏิบัติที่ถูกต้องและเป็นธรรมต่อลูกจ้าง รวมไปถึงมีการพร้อมรับการตรวจสอบอย่างที่สามารถสืบสวนได้ชัดเจน อีกทั้งยังช่วยให้การประกอบการนั้น ๆ มีโครงสร้างที่ได้รับความน่าเชื่อถือ

marketing role

หน้าที่ การตลาด คืออะไร?

อีกหนึ่งปัจจัยสำคัญของการดำเนินธุรกิจ นั่นก็คือหน้าที่ทางการตลาด ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ทั้งสินค้าและบริการ สามารถดำเนินการไปถึงยังผู้บริโภคได้ โดยหน้าที่หลักของการตลาดแบ่งได้ออกเป็น 8 ประการด้วยกัน ซึ่งมีเนื้อหาทั้งหมดดังต่อไปนี้

economy

เศรษฐศาสตร์ หมายถึงอะไร ?

หนึ่งในศาสตร์สำคัญทางวิชา ที่เชื่อมโยงกันทางเศรษฐกิจและสังคมศาสตร์ ซึ่งว่าด้วยการเรียนรู้ทำความเข้าใจในเรื่องของการบริหารทรัพยากร อันมีระบบการศึกษาอย่างเป็นแบบแผนในการเรียนรู้ซึ่งมักจะศึกษาเกี่ยวกับ การบริโภค การบริการการผลิต และ การกระจายสินค้า หรือรายได้รวมถึงอำนาจทางเศรษฐกิจ

system

ระบบ หมายถึงอะไร?

ระบบ คำที่มักถูกนำไปใช้ขยายความหมายประกอบกับคำต่าง ๆ เช่น ระบบการทำงาน ระบบการจัดการ ระบบสารสนเทศ ระบบเครือข่าย หรือ ระบบเศรษฐกิจ เพื่อขยายความให้มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น
ซึ่งคำว่าระบบนั้นมีความหมายคือ องค์ประกอบ

tax

ภาษีมูลค่าเพิ่มคือ

สิ่งจำเป็นที่สุดของการที่พลเมืองจะเกิดการอยู่ร่วม ก่อสร้างสังคมและสาธารณูปโภคต่าง ๆไว้ใช้ร่วมกัน ปัจจัยที่จะขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือทรัพยากรเงินทุนที่จะต้องนำมาใช้จ่ายในสิ่งต่าง ๆ ที่เป็นเรื่องสำคัญของประเทศ และการทำให้ได้มาซึ่งทรัพยากรเงินทุนนั้นมา จึงจำเป็นที่จะต้องมีระบบภาษี

citizen

พลเมืองดีหมายถึง

ความปกติสุขของการอยู่ร่วมที่จะช่วยให้เกิดการก่อเกิด โครงสร้างทางสังคมที่ร่มเย็นผาสุข ได้ดีที่สุดนั้น ปัจจัยพื้นฐานที่ต้องมีเป็นสิ่งสำคัญที่สุด นั่นก็คือคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์ ที่เป็นผู้มีวินัยและคำนึงถึงส่วนรวม มีจิตสาธารณะที่จะนำพาให้สังคมเกิดความเจริญก้าวหน้า