การขึ้นทะเบียนนายจ้างมีความสำคัญอย่างไร

การขึ้นทะเบียนนายจ้างถือเป็นเรื่องสำคัญที่ผู้ประกอบกิจการใด ๆ ก็ตาม ที่มีการรับลูกจ้างเข้าทำงานนั้นจะต้องมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามขั้นตอน ที่กฎหมายได้กำหนดเอาไว้ ซึ่งการขึ้นทะเบียนนายจ้างนั้น มีจุดมุ่งหมายเพื่อการควบคุมให้แต่ละกิจการ หรือสถานประกอบการนั้นมีข้อปฏิบัติที่ถูกต้องและเป็นธรรมต่อลูกจ้าง รวมไปถึงมีการพร้อมรับการตรวจสอบอย่างที่สามารถสืบสวนได้ชัดเจน อีกทั้งยังช่วยให้การประกอบการนั้น ๆ มีโครงสร้างที่ได้รับความน่าเชื่อถือ

ทั้งนี้ในข้อกฎหมายได้กำหนดไว้ว่า นายจ้างใดก็ตาม ที่มีการรับลูกจ้างเข้าทำงานนับตั้งแต่ปริมาณ 1 คนขึ้นไป จะต้องมีหน้าที่ขึ้นทะเบียนนายจ้าง รวมถึงการขึ้นทะเบียนลูกจ้าง ซึ่งได้ให้ระยะเวลาเอาไว้สำหรับการจดทะเบียนภายในระยะเวลา 30 วัน นับเวลาตั้งแต่วันที่มีการจ้างงานเป็นวันแรก

โดยขั้นตอนสำหรับการขึ้นทะเบียนนายจ้างนั้น จะยื่นแจ้งจดทะเบียนที่ สํานักงานประกันสังคม ที่รับผิดชอบอยู่ในเขตบริเวณพื้นที่ โดยให้เตรียมเอกสารที่จำเป็นจะต้องใช้อันประกอบไปด้วยดังต่อไปนี้

  • ให้วาดจัดทำแผนที่ ซึ่งสามารถระบุได้ถึงที่ตั้ง สถานประกอบการไม่ว่าจะเป็นห้างร้านกิจการหรือบริษัทหรือพื้นที่ดำเนินการที่ให้ลูกจ้างได้ปฏิบัติการในพื้นที่นั้น และนำแผนที่นั้นมายื่นแสดงต่อสํานักงานประกันสังคม
  • รูปภาพถ่ายสถานที่ประกอบการ โดยภายในภาพนั้นจะต้องปรากฏเห็นป้ายชื่อกิจการอย่างชัดเจน
  • หากสถานที่นั้นมิใช่เป็นสถานที่ กรรมสิทธิ์ครอบครองของนายจ้างโดยตรง แต่เป็นการเช่าพื้นที่ในกรณีนี้ก็จะต้องมีการยื่นหนังสือยินยอม ให้ใช้สถานที่หรือสัญญาเช่ามาแสดงด้วย
  • สำเนาเอกสารบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของนายจ้าง
  • ในกรณีที่กิจการมีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ก็จะต้องมีการแสดงสำเนารับรองใบจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.20 หรือ ภ.พ.09 ด้วย
  • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล และต้องมีการแจ้งเนื้อหาวัตถุประสงค์ด้วย โดยจะต้องอยู่ในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน
  • แบบขึ้นทะเบียนนายจ้าง สปส.1-01
  • ในกรณีที่มีการยื่นเอกสารแบบใช้วิธีการมอบอำนาจ จะต้องมีการนำหนังสือมอบอำนาจ อีกทั้งสำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจมาแสดงด้วย

โดยเมื่อทำการขึ้นทะเบียนนายจ้างแล้ว ก็จะทำให้นายจ้างเกิดความมั่นใจได้ว่าได้กระทำการถูกต้องตามข้อกฎหมาย ไม่มีปัญหาตามมาในภายหลังและเมื่อนั้นลูกจ้างก็จะได้รับสิทธิประโยชน์จากประกันสังคมด้วย โดยจะช่วยให้ลูกจ้างเกิดความอุ่นใจและมั่นใจที่จะทำงานซึ่งถือว่าเป็นผลดีต่อนายจ้างในอีกทางหนึ่ง อย่างไรก็ตามหากนายจ้างไม่ยอมขึ้นทะเบียนก็จะได้รับโทษตามข้อกฎหมายซึ่งมีโทษถึงขั้น จำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับเป็นเงินไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับกันเลยทีเดียว