system

ระบบ หมายถึงอะไร?

ระบบ คำที่มักถูกนำไปใช้ขยายความหมายประกอบกับคำต่าง ๆ เช่น ระบบการทำงาน ระบบการจัดการ ระบบสารสนเทศ ระบบเครือข่าย หรือ ระบบเศรษฐกิจ เพื่อขยายความให้มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น
ซึ่งคำว่าระบบนั้นมีความหมายคือ องค์ประกอบ

language

ภาษาหมายถึงอะไร?

การสื่อสารบนโลกเรานั้น ต่างมีความแตกต่างทางด้านภาษา มีความเข้าใจที่แตกต่างกันออกไป ทั้งการใช้ตัวอักษรและการออกเสียงอันมีเอกลักษณ์เฉพาะ ซึ่งมีสำเนียงการพูดที่ไม่เหมือนกัน แต่อย่างไรก็ตามภาษาก็มีจุดประสงค์เพื่อให้การสื่อสารมีความเข้าใจที่ตรงกัน สามารถรับรู้ถึงสิ่งที่ฝ่ายตรงข้ามต้องการจะสื่อได้

การศึกษาหมายถึงอะไร ?

หนึ่งในปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิต ตั้งแต่เรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ อันเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินชีวิตประจำวัน ไปจนถึงเรื่องของ การทำงานหาเลี้ยงชีพ การแข่งขัน ไปจนถึงการเอาตัวรอดจากปัญหาต่าง ๆ ล้วนต้องมีความรู้ไว้คอยช่วยให้การกระทำต่าง ๆ เป็นไปอย่างถูกต้องและสะดวกขึ้น

พฤติกรรมคืออะไร

พฤติกรรม หมายถึง

การศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะของพฤติกรรมถือเป็นเรื่องที่มีประโยชน์ เป็นอย่างมาก เพราะพฤติกรรมนั้นคือองค์ประกอบสำคัญ ที่จะสามารถกำหนดทิศทางของตัวบุคคลได้ว่าจะออกมาในทางดีหรือทางร้ายอย่างไร อีกทั้งการเข้าใจถึงพฤติกรรมจะสามารถช่วยให้มีหลัก

ทักษะ

ทักษะ หมายถึงอะไร?

ทักษะ หรือ (skill) คือความสามารถใด ๆ ก็ตามที่อยู่ในบุคคลอันมีความชำนาญ โดยไม่จำกัดขอบเขตว่าต้องเป็นความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านใด ทั้ง ทักษะทางด้านกีฬา ทักษะทางการเจรจา ทักษะการป้องกันตัว ทักษะทางการวิเคราะห์ ทักษะทางภาษา ทักษะการประดิษฐ์

project-หรือโครงงาน

โครงงาน หมายถึง ?

โครงงานสิ่งที่เรามักได้ยินและได้สัมผัสเป็นประจำในชีวิตวัยเรียน ตั้งแต่ ชั้นประถม มัธยม และจะเจอมากยิ่งขึ้นเป็นอย่างยิ่งในรั้วมหาลัย โดยจุดประสงค์ของการสอนให้นักเรียนรู้จักการทำโครงงานนั้น ไม่ใช่เพื่อให้สามารถทำได้อย่างคล่องแคล่วและมีคุณภาพเพื่อการเรียนในระดับมหาวิทยาลัย

knowledge

ความรู้ หมายถึง

ความรู้เป็นปัจจัยสำคัญที่มนุษย์เราไม่สามารถขาดมันได้เลยในการดำรงชีวิต ไม่ว่าจะอดีตหรือปัจจุบัน เพราะความรู้มีอิทธิพลต่อการดำรงชีวิตในการลงมือกระทำสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ซึ่งดีกว่าการกระทำโดยขาดการยั้งคิดไตร่ตรอง ซึ่งความรู้ที่เรามักใช้ในชีวิตประจำวัน

analysis

การวิเคราะห์หมายถึง

เป้าหมายอันมุ่งให้ได้มาซึ่งผลลัพธ์หรือการค้นคว้าเรื่องใด ๆ ก็ตาม กระบวนการที่สำคัญที่สุดที่ย่อมจะต้องมีนั่นก็คือขั้นตอนของการวิเคราะห์ โดยการวิเคราะห์นั้นจะเกี่ยวข้องกับการเชื่อมโยงหรือแยกแยะ จำแนก และประเมินสิ่งที่มีความสัมพันธ์กัน อันมุ่งให้นำสู่ความเข้าใจอย่างตกผลึก

การเรียนรู้

การเรียนรู้ หมายถึง ?

การเรียนรู้ เปรียบเสมือนการหาสิ่งล้ำค่าให้แก่ตน การเรียนรู้สามารถพัฒนาตนเองให้มีความรู้ติดตัวสะสมไว้เพื่อยกระดับตนเองให้มีศักยภาพที่สูงมากขึ้น ในการนำไปใช้ประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตประจำวัน การทำงาน หรือการแข่งขันอื่น ๆ ซึ่งหากมีการใฝ่ค้นคว้าหาความรู้อย่างสม่ำเสมอ

แหล่งเรียนรู้

แหล่งเรียนรู้ หมายถึง ?

การหมั่นศึกษาหาความรู้อย่างไม่หยุดยั้ง นับเป็นเรื่องดีที่จะทำให้มนุษย์มีความก้าวหน้าทางสติปัญญา เพื่อนำความรู้ที่ได้นั้นนำไปช่วยคิดค้นสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น การมีแหล่งเรียนรู้ที่เข้าถึงทุกพื้นที่นั้นถือเป็นเรื่องที่ดีอันจะช่วยสนับสนุนให้คนในชุมชน