การ สร้างสรรค์ คืออะไร ?

การสร้างสรรค์ คือ พลังชิ้นสำคัญที่ทำให้มนุษย์สามารถพัฒนา และแสดงศักยภาพของตนเองออกมาได้ ตามในสิ่งที่พวกเขาต้องการอยากจะเป็น และ ความสร้างสรรค์ยังเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดสิ่งใหม่ ๆ ซึ่งคำว่า สร้างสรรค์ เป็นคำที่มีความหมายที่ค่อนข้างกว้าง จึงมีนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้ได้พากันให้ความหมายของคำว่า สร้างสรรค์ ในเชิงจิตวิทยาดังต่อไปนี้

สร้างสรรค์ เป็นความสามารถอย่างหนึ่งทางสมองของบุคคล ที่มีอิสระทางความคิดได้หลายทาง หรือ คิดได้หลายคำตอบ อีกทั้งความสามารถทางการมองเห็นในการสร้างสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ ก็ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่กลายเป็นสิ่งเร้า ให้สมองได้กระตุ้นสร้างความคิดใหม่อย่างต่อเนื่องกัน นอกจากนี้ประสบการณ์เองก็เป็นส่วนประกอบสำคัญที่นำไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ได้

ความหมายของคำว่า สร้างสรรค์ โดยพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ได้ระบุความหมายของคำว่า สร้างสรรค์ ว่า เป็นการสร้างบางสิ่งให้เป็นขึ้น ( มักใช้ในทางนามธรรม ) ซึ่งมักอยู่ในทิศทางที่ดีหรือมีประโยชน์ อาทิเช่น ความคิดสร้างสรรค์ ศิลปะสร้างสรรค์ สร้างสรรค์ความสุขให้แก่สังคม การสร้างสรรค์ความสวยงามในสถานที่ เป็นต้น

ประเภทของความคิดสร้างสรรค์

ความคิดสร้างสรรค์ที่เรามักเห็นกันนั้น สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทหลัก ๆ คือ

1.ความคิดสร้างสรรค์ ด้านความงาม (Creative in Beauty)

คือ การใช้ความคิดเพื่อเน้นในด้านการสร้างสรรค์ความงามเป็นหลัก โดยสิ่งเหล่านั้นจะต้องแสดงให้เห็นถึงความงาม ความแปลกใหม่ และคุณค่าของสิ่งเหล่านั้น อาทิเช่น การสร้างสรรค์งานศิลปะ การออกแบบแบบโลโก้แบรนด์สินค้า การออกแบบลวดลายสีสันให้แก่เสื้อผ้า การตกแต่งบ้าน การตกแต่งสวน หรือการตกแต่งรถ ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า ความคิดสร้างสรรค์ทางด้านความงาม เป็นความคิดสร้างสรรค์ในทางปฏิบัติ

2.ความคิดสร้างสรรค์ ด้านประโยชน์ใช้สอย (Creative in Function )

คือ ความคิดสร้างสรรค์ในการประยุกต์หรือการดัดแปลงสิ่งนั้น ๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าและคุณค่าในด้านประโยชน์ใช้สอย ให้แก่สิ่งนั้น ๆ ตัวอย่างเช่น การนำสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วมารวมกัน ออกแบบ และนำส่วนที่สอดคล้องมาผสมรวมกัน กลายเป็นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ที่ใช้งานเพื่อสร้างประโยชน์ได้

3.ความคิดสร้างสรรค์ ด้านความคิด (Creative in Thinking)

คือ ความคิดที่นำไปสู่วิธีการแก้ปัญหาและพัฒนางาน ซึ่งเป็นส่วนประกอบที่นำไปใช้ในการ บริหารงานสู่ความสำเร็จ เพราะต้องมีทั้ง การศึกษาค้นคว้า การหาหนทางวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์เพื่อให้ทราบถึงสาเหตุปัญหาที่ควรจะมีการปรับปรุง

สรุปได้ว่าความสร้างสรรค์นั้นมักจะนำมาใช้กับ การขับเคลื่อนการดำเนินงานหรือพัฒนาสิ่งต่าง ๆ ให้เป็นไปในทางบวก ซึ่งครอบคลุมทั้งการสร้างสรรค์ในแง่ที่เสาะหาสิ่งแปลกใหม่ หรือสิ่งอันมีประโยชน์ หรือการสร้างสรรค์ในแง่ที่เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงการปรับปรุงแก้ไขข้อเสียหรือจุดอ่อนในเรื่องต่าง ๆ ก็ล้วนนับว่าเป็นความสร้างสรรค์ได้เช่นเดียวกัน