ความรู้ หมายถึง

ความรู้เป็นปัจจัยสำคัญที่มนุษย์เราไม่สามารถขาดมันได้เลยในการดำรงชีวิต ไม่ว่าจะอดีตหรือปัจจุบัน เพราะความรู้มีอิทธิพลต่อการดำรงชีวิตในการลงมือกระทำสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ซึ่งดีกว่าการกระทำโดยขาดการยั้งคิดไตร่ตรอง ซึ่งความรู้ที่เรามักใช้ในชีวิตประจำวันบ่อยครั้งมักจะเป็น ทำความรู้ในการคำนวน ความรู้ในการประดิษฐ์ซ่อมแซม ความรู้ในการสร้างสรรค์ ความรู้ทักษะในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การขับรถ การปลูกต้นไม้ ความรู้ในการทำงาน เป็นต้น

คำว่า “ความรู้” หรือ (Knowledge) นั้นเป็นคำศัพท์ที่มีความหมายค่อนข้างกว้างจนไม่สามารถกำหนดขอบเขตได้อย่างชัดเจนเป็นที่กระชับสั้นได้ โดยสํานักงาน ก.พ.ร.และสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ได้กำหนดนิยามของความรู้ ไว้ว่า ความรู้คือข้อมูลที่เป็นสารสนเทศซึ่งผ่านกระบวนการวิเคราะห์คำนวนและเปรียบเทียบ โดยมีการ เชื่อมโยงกับความรู้อื่น ๆ ซึ่งสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้ศึกษาและสามารถนำไปใช้ในการประกอบการตัดสินใจ สรุปผล หรือนำไปใช้ประโยชน์ในทางอื่น ๆ โดยไม่จำกัดเวลา

นอกจากนี้ความหมายของความรู้ใน พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (พ.ศ. 2542) ได้ระบุไว้ว่า คือ สิ่งที่ถูกค้นคว้า ศึกษาวิจัย ผ่านการเรียนรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ ซึ่งสะสมจนกลายเป็นสารสนเทศหรือความเข้าใจติดตัว ไม่ว่าจะหมายถึง ทักษะ การปฏิบัติ หรือ วิชาการ

ประเภทของความรู้

ความรู้บนโลกเรานั้น สามารถจำแนกออกไปได้ทั้งหมด 2 ประเภทใหญ่ ที่พบได้ทั่วไปในชีวิตประจำวัน คือ ความรู้ภายในตัว และ ความรู้เชิงสื่อ ซึ่งความรู้ทั้งสองอย่างนั้นมีความหมายดังต่อไปนี้

1.ความรู้ภายในตัว

คือ ความรู้ที่ผ่านการฝึกฝน เก็บเกี่ยวประสบการณ์ และทำความเข้าใจมาเป็นระยะเวลายาวนาน จนกลายเป็นความรู้เฉพาะตัว หรือ พรสวรรค์ ซึ่งไม่สามารถอธิบายให้ใครทำความเข้าใจได้ง่าย หรือสามารถทำตามได้ในระยะเวลาอันสั้น เช่น ทักษะความรู้ในการทำงานเฉพาะด้าน ที่ต้องผ่านทั้งการฝึกฝนและ เก็บเกี่ยวประสบการณ์มาอย่างยาวนาน ทักษะการคิดที่ต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจตีโจทย์ เป็นต้น

2. ความรู้เชิงสื่อ

ในกรณีนี้จะหมายถึงความรู้ ที่สามารถถ่ายทอดให้กันได้ง่าย และทำความเข้าใจได้อย่างรวดเร็ว ผ่านการอธิบายและการฝึกสอนในระยะเวลาอันสั้น โดยสามารถถ่ายทอดให้ผู้คนทำความเข้าใจได้หลากหลายวิธี ทั้ง การเขียนหนังสือ การถ่ายวิดีโอ การบันทึกเสียงเป็นต้น

ทั้งหมดนี้หากทำการสรุปคร่าว ๆ จะหมายถึงได้ว่า ความรู้ คือ สารสนเทศ ที่สามารถถ่ายทอดและทำความเข้าใจได้ไม่ว่าจะภายในระยะเวลาอันสั้นหรือระยะยาว โดยสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ในทางการตัดสินใจหรือปฏิบัติสิ่งต่าง ๆ ทั้ง วิชาการ การประกอบอาชีพ ชีวิตประจำวัน หรือเป้าหมายอื่น ๆ ตามที่ผู้ศึกษาสนใจและอยากจะสัมผัส และ ค้นคว้า ซึ่งอย่างไรก็ตามความรู้นั้นย่อมจะเป็นเครื่องสนับสนุนส่งเสริมให้บรรลุถึงจุดประสงค์เป้าหมายได้อย่างมีโอกาสมากขึ้น