ทักษะ หมายถึงอะไร?

ทักษะ หรือ (skill) คือความสามารถใด ๆ ก็ตามที่อยู่ในบุคคลอันมีความชำนาญ โดยไม่จำกัดขอบเขตว่าต้องเป็นความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านใด ทั้ง ทักษะทางด้านกีฬา ทักษะทางการเจรจา ทักษะการป้องกันตัว ทักษะทางการวิเคราะห์ ทักษะทางภาษา ทักษะการประดิษฐ์ หรือ อื่น ๆ ก็ล้วนนับเป็นทักษะอย่างหนึ่งทั้งสิ้น

โดยทักษะที่เกี่ยวข้องในการดำเนินชีวิต จะมีองค์ประกอบที่เด่นชัดทั่วไป 10 อย่าง ดังนี้

1.ทักษะการจัดการอารมณ์ (Coping with emotion)

อารมณ์ เป็นเหมือนตัวแปรสำคัญในการลงมือ หรือกระทำการตัดสินใจต่อสิ่งต่าง ๆ รอบตัว หากสามารถจัดการควบคุมสิ่งเหล่านี้ได้จะสามารถจัดการสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพขึ้น โดยไม่มีสิ่งใด ๆ มารบกวนได้

2.ทักษะการตัดสินใจ (Decision making)

ฝึกฝนการตัดสินใจต่าง ๆ อย่างมีระบบแบบแผน เพื่อป้องกันการตัดสินใจที่ผิดพลาดและส่งผลเสียตามมา

3.ทักษะการสื่อสาร (Effective communication)

การสื่อสารเป็นสิ่งสำคัญที่ใช้กันอยู่ในชีวิตประจำวัน ทั้งการใช้คำพูด ตัวอักษร หรือท่าทาง เพราะฉะนั้นการรู้จักการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมกับผู้คนรอบตัว รวมถึงสถานการณ์ต่าง ๆ จะทำให้สามารถสร้างมิตรสัมพันธ์ที่ดีให้แก่คนรอบข้างได้

4.ทักษะการจัดการปัญหา (Problem Solving)

ปัญหามักเกิดขึ้นกับชีวิตคนเราอยู่บ่อยครั้ง ไม่ว่าจะเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ หากรู้จักการจัดการปัญหาอย่างถูกต้องจะช่วยป้องกันการขยายปัญหา และสามารถแก้ไขได้อย่างถูกต้องรวดเร็วและตรงตามวัตถุประสงค์ได้

5.ทักษะการควบคุมจัดการกับความเครียด (Coping with stress)

เช่น การหาวิธีผ่อนคลาย การระงับความเครียด และ การไตร่ตรองแก้ไขต้นตอของความเครียด จะช่วยให้คุณสามารถดำเนินชีวิตไปในทางที่ถูกต้องได้ และ สามารถยกระดับสุขภาพให้ดีขึ้นด้วยเช่นกัน

6.ทักษะการเข้าใจผู้อื่น (Empathy)

ต้องมีการทำความเข้าใจอันเป็นที่ยอมรับได้ซึ่งกันและกัน จึงจะสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข

7.ทักษะการสร้างสัมพันธ์ (Interpersonal relationship)

คนที่รู้จักการสร้างบรรยากาศที่ดี มีวาจาการพูดอันเหมาะสม เข้าใจผู้อื่น และประพฤติตนได้อย่างเหมาะสมได้รับการยอมรับจากคนรอบข้างและสามารถสร้างสัมพันธ์ที่ดีแก่กันได้อย่างยั่งยืน

8.ทักษะการมีวิจารณญาณ (Critical thinking)

การคิดอย่างมีสติ มีการไตร่ตรองอย่างรอบคอบ การคิดวิเคราะห์ ประเมิน ก่อนตัดสินใจเชื่อหรือลงมือกระทำสิ่งใดก็ตามย่อมส่งผลดีและลดอัตตราการเกิดผลเสียของผลลัพธ์ที่ตามมาได้

9.ทักษะการคิดสร้างสรรค์ (Creative thinking)

ความคิดสร้างสรรค์เป็นเหมือนศิลปะประจำตัว ที่จะช่วยเนรมิตสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ โดยไม่จำเป็นต้องเป็นเชิงรูปธรรมเสมอไปนามธรรมก็สร้างสรรค์ได้เช่นกัน เช่น การค้นหาแนวคิดใหม่ ๆ การหาวิธีแก้ปัญหาใหม่ ๆ เป็นต้น

10.ทักษะการตระหนักรู้ในตนเอง (Self-awareness)

การรู้จักตนเองให้มากขึ้นก็เป็นสิ่งที่ดีเหมือนกัน หากว่าง ๆ ก็ลองทำความรู้จักกับตนเอง หรือ ค้นหาในสิ่งที่ตนเองชอบจริง ๆ จะช่วยให้คุณมีความสุขกับการใช้ชีวิตได้มากยิ่งขึ้น