พฤติกรรม หมายถึง

การศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะของพฤติกรรมถือเป็นเรื่องที่มีประโยชน์ เป็นอย่างมาก เพราะพฤติกรรมนั้นคือองค์ประกอบสำคัญ ที่จะสามารถกำหนดทิศทางของตัวบุคคลได้ว่าจะออกมาในทางดีหรือทางร้ายอย่างไร อีกทั้งการเข้าใจถึงพฤติกรรมจะสามารถช่วยให้มีหลัก ในการเข้าใจตัวเองไม่ว่าจะสามารถสังเกตุตรวจสอบ คุณสมบัติข้อดีข้อเสียของตัวเอง สามารถนำไปปรับใช้แก้ไข และปรับปรุงพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นได้ เหนือสิ่งอื่นใดนั้น ก่อนที่จะทำการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของพฤติกรรมจะต้องบังเกิดความเข้าใจเสียก่อนว่า พฤติกรรมนั้นหมายถึงอะไร

คำว่าพฤติกรรมนั้นหมายถึง ลักษณะการแสดงออกซึ่งท่าทางหรือกิริยา ทั้งที่เกิดขึ้นของตัวมนุษย์เองหรือสิ่งมีชีวิตประเภทอื่น ที่มีปฏิกิริยาตอบสนองได้กับทั้งสิ่งรอบตัวทั้งสิ่งแวดล้อมหรือปฏิกิริยาต่อผู้ร่วมสังคม หรือสิ่งมีชีวิตอื่น ซึ่งปฏิกิริยาใดนั้นอาจสามารถถูกกระตุ้นได้จากปัจจัยที่มีอยู่ภายในหรือเหตุกระทบจากปัจจัยภายนอก ที่มีต่อสิ่งเร้าหรือการรับเข้าสู่ตนเอง โดยการแสดงออกของพฤติกรรมนั้นสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งในภาวะที่มีสติ และไม่มีสติ มีความชัดเจน หรือมีความนัยแอบแฝง ไม่จำกัดทั้งความไม่ตั้งใจหรือความตั้งใจ

ทั้งนี้ สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต ผู้ซึ่งเป็นนักวิชาการได้ให้ความเห็นไว้ว่า พฤติกรรมนั้นก็คือสิ่งใดก็ตามที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งจะแสดงออกมา ได้มีความตอบสนองต่อสิ่งใดหรือภาวะการแบบหนึ่งแบบใด โดยที่ขณะช่วงที่แสดงออกนั้นจะถูกบุคคลอื่นสามารถสังเกตเห็นได้

โดยรวมแล้วลักษณะของพฤติกรรมจะมีองค์ประกอบส่วนใหญ่คือ

การรับรู้ไม่ว่าจะเป็นการรับรู้จากการสื่อสัมผัส หรือมีสิ่งภายนอกมากระทำส่งผลต่อปฏิกิริยาต่อประสาทสัมผัสและส่งรหัสไปยังสมองเพื่อตีความกระบวนทางการคิด ซึ่งเป็นระบบของประสาทและสมองในการคิดคำนึงถึงสิ่งต่าง ๆ โดยสัญชาติญาณ

การศึกษาเรียนรู้ โดยพฤติกรรมในลักษณะนี้ จะช่วยให้บุคคลสามารถเข้าใจรูปแบบของระบบกลไกลการปลูกฝังพฤติกรรมได้ค่อนข้างที่จะมีความคงทนถาวร ซึ่งกระบวนการนี้จำเป็นจะต้องอาศัยระยะเวลาในการสั่งสม ทั้งจากประสบการณ์ และการฝึกฝนเรียนรู้บทเรียนต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นบทเรียนที่ได้มาจากเหตุการณ์ทั้งที่ตั้งใจหรือเหตุการณ์ที่ไม่ได้เกิดความตั้งใจ

อย่างไรก็ตามการศึกษาทำความเข้าใจ เกี่ยวกับลักษณะของพฤติกรรมนั้นถือเป็นเรื่องที่มีรายละเอียดซับซ้อน แต่ก็สามารถทำให้ผู้ที่ใฝ่รู้จะได้แนวทางไปใช้ในการปรับประยุกต์ใช้ให้เกิดเป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นได้อยู่เสมอ ซึ่งระบบการทำงานของกระบวนการพฤติกรรมนั้นยังมีรูปแบบของการเรียนรู้ ที่แตกแขนงได้อีกหลากหลาย โดยเฉพาะสามารถแปรเปลี่ยนไปได้ตามความเปลี่ยนแปลงของรูปแบบวิถีชีวิตในแต่ละยุคสมัย รวมไปถึงความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีต่าง ๆ อันจะทำให้รูปแบบของพฤติกรรมนั้นมีข้อแตกต่างได้