ภาษาหมายถึงอะไร?

การสื่อสารบนโลกเรานั้น ต่างมีความแตกต่างทางด้านภาษา มีความเข้าใจที่แตกต่างกันออกไป ทั้งการใช้ตัวอักษรและการออกเสียงอันมีเอกลักษณ์เฉพาะ ซึ่งมีสำเนียงการพูดที่ไม่เหมือนกัน แต่อย่างไรก็ตามภาษาก็มีจุดประสงค์เพื่อให้การสื่อสารมีความเข้าใจที่ตรงกัน สามารถรับรู้ถึงสิ่งที่ฝ่ายตรงข้ามต้องการจะสื่อได้ แม้จะมีความแตกต่างทางด้านเชื้อชาติ และวัฒนธรรมที่สืบต่อกันมา แต่ก็สามารถเรียนรู้ที่จะทำความเข้าใจ เพื่อให้สามารถติดต่อสื่อสารกับผู้คนในสังคมทั้งในชนชาติเดียวกันหรือต่างชนชาติได้อย่างทั่วถึง

ความหมายของภาษา

ภาษา หมายถึง ลักษณะของถ้อยคำที่ใช้ในการพูดและการเขียนตัวอักษร อันมีจุดประสงค์เพื่อการสื่อสารหรือสื่อความหมายของชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่น หรือ ภาษาจีน รวมถึงการสื่อความหมายที่สามารถทำความเข้าใจได้ในวงการเฉพาะ เช่น คำราชาศัพท์ ภาษากฎหมาย ภาษาทางการ ภาษาราชการ หรือ ภาษาทางกิริยา ที่ใช้ ท่าทางในการสื่อสาร อย่างภาษามือ เป็นต้น (พจนานุกรม ฉบับราชราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542)

แปลความได้ว่า ภาษาหมายถึง การแสดงออก ที่คนในสังคมสามารถทำความเข้าใจกับสิ่งที่ต้องการจะสื่อได้ ทั้งรูปแบบการพูดที่ใช้การออกเสียงและการใช้สำเนียงเพื่อความชัดเจนหรือเพื่อความหลากหลายของการสื่อสาร รวมถึงการแสดงออกทางสัญลักษณ์ที่ใช้เป็นเครื่องมือแทนการออกเสียง ซื่งสามารถนำมาทำความเข้าใจ และยังสามารถนำมาทบทวนได้ง่ายกว่าการสื่อสารแบบออกเสียง โดยการสื่อสารทั้งสองสิ่งนี้ ล้วนเป็นสิ่งที่สังคมให้การยอมรับว่าเป็นรูปแบบของภาษาที่ใช้ในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

องค์ประกอบของภาษาที่สำคัญ

1.ความหมาย – ภาษาจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความหมายเพื่อใช้ในการสื่อสาร
2.คำและพยางค์ – การนำตัวอักษรพยัญชนะ สระ รวมถึงวรรณยุกต์ มาผสมกันให้เกิดคำที่มีความหมาย
3.เสียง – การออกเสียงเรียกพยางค์และคำในการสื่อสาร
4.ประโยค – การนำคำที่มีความหมายต่าง ๆ มาเรียบเรียงและรวมกัน จนเกิดเป็นภาษาที่สามารถกำหนดเป็นเกณฑ์อันมีความหมายซึ่งสามารถเรียบเรียงติดต่อกันซึ่งสะดวกต่อการสื่อสารยาว ๆ

ประเภทหรือรูปแบบของภาษา

อวัจนภาษา

ภาษาที่ไม่ใช้การออกเสียงหรือถ้อยคำในการสื่อสาร แต่จะใช้ท่าทางในการสื่อสารแทน เช่น ภาษามือ ภาษาหน้า การแสดงท่าทางเชิงสัญลักษณ์ เป็นต้น

วัจนภาษา

การแสดงออกด้วยการออกเสียงหรือการใช้คำพูดในการสื่อสาร เช่น การพูดคุย การอ่านออกเสียง

ความสำคัญของภาษา

นอกจากภาษาจะใช้เพื่อการสื่อสารสร้างความเข้าใจในสังคมแล้ว ภาษายังสามารถนำไปใช้เพื่อการศึกษาในการเรียนรู้พัฒนาสติปัญญาของมนุษย์ ให้เจริญก้าวหน้า รวมถึงการใช้ภาษาในการดำเนินทำข้อสัญญาหรือข้อตกลงสำคัญระหว่างกัน หรือ สามารถใช้สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคนในครอบครัวและสังคมได้ จึงนับเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สามารถทำให้มนุษย์ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข