แหล่งเรียนรู้ หมายถึง ?

การหมั่นศึกษาหาความรู้อย่างไม่หยุดยั้ง นับเป็นเรื่องดีที่จะทำให้มนุษย์มีความก้าวหน้าทางสติปัญญา เพื่อนำความรู้ที่ได้นั้นนำไปช่วยคิดค้นสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น การมีแหล่งเรียนรู้ที่เข้าถึงทุกพื้นที่นั้นถือเป็นเรื่องที่ดีอันจะช่วยสนับสนุนให้คนในชุมชน หรือ ระแวกนั้นได้รับการศึกษาอันเป็นประโยชน์และช่วยพัฒนาพื้นที่ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

ความหมายของแหล่งเรียนรู้

แหล่ง หมายถึง บริเวณ ที่อยู่ พื้นที่ ถิ่น หรือแห่ง ซึ่งคำว่าแหล่งเรียนรู้นั้นหมายถึง สถานที่อันเป็นที่อยู่ของความรู้ต่าง ๆ และ ส่งเสริมความใฝ่รู้ให้กับผู้คน ที่มีทั้ง ความรู้สารสนเทศ ข้อมูล ข่าวสาร ที่จะช่วยเสริมสร้างความรู้อันมีประโยชน์สาระให้แก่ผู้ที่เข้ามาอ่าน ได้ทำความเข้าใจ ช่วยพัฒนาการทักษะให้มีความชำนาญยิ่งขึ้นไป ทั้งนี้ แหล่งเรียนรู้อาจไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นสถานที่ที่มนุษย์สร้างขึ้นเฉพาะเจาะจงเองเสมอไป เช่น ห้องเรียน หรือ ห้องสมุด แต่สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ได้เช่นกัน เช่น อุทยาน สวนสัตว์ สนามกีฬา เหล่านี้เป็นต้น

โดยหากอ้างอิงจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 25 ได้บัญญัติแหล่งเรียนรู้ว่า เป็นสถานที่ใด ๆ ก็ตามที่ให้ความรู้ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งล้วนนับเป็น แหล่งเรียนรู้ได้ เช่น ห้องสมุด สวนสาธารณะ สวนสัตว์ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หอศิลป์ ศูนย์นันทนาการ และ สถานที่อื่น ๆ ที่สามารถเสริมสร้างความรู้ได้เป็นต้น โดยหากจะกล่าวถึงแหล่งความรู้ให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น เราสามารถจัดแจงแหล่งความรู้ตามประเภทที่มีรูปแบบแตกต่างออกไปได้ 4 รูปแบบดังต่อไปนี้

1.แหล่งเรียนรู้แบบบุคคล

เรียนรู้ที่สามารถรับรู้ได้จากบุคคลทั่วไป โดยอาศัยการถ่ายทอดความรู้ให้ซึ่งกันและกัน เช่น ชาวไร่ชาวสวน ช่างฝีมือ ศิลปิน นักกีฬา พนักงานทั่วไป ข้าราชการ และ พระภิกษุสงฆ์ เป็นต้น

2.แหล่งเรียนรู้ทางสังคม

กิจกรรมทางสังคมอันเป็นแหล่งความรู้ เช่น วิถีชีวิตความเป็นอยู่ร่วมกันในแต่ละวัน หรือ ประเพณีขนบธรรมเนียมประจำพื้นที่ เช่น ศิลปะพื้นบ้าน กีฬาพื้นบ้าน เป็นต้น อันสภาพหรือกิจกรรมทางสังคมต่าง ๆ นั้นจะสามารถช่วยหล่อหลอมภูมิปัญญาให้แก่มนุษย์ได้

3.แหล่งเรียนรู้ที่มนุษย์สร้างขึ้น

สถานที่ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อช่วยเสริมความรู้อันมีประโยชน์ให้แก่บุคคล เช่น สถาบันทางศาสนา โรงเรียน ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ ซึ่งจะสามารถช่วยเป็นสถานที่ ที่เผยแพร่ข้อมูลและปัญญาให้แก่ผุ้เข้ารับความรู้ในแหล่งต่าง ๆ นั้น หรือเข้าไปสืบค้นข้อมูลเองได้ อีกทั้งยังเป็นแหล่งที่เกิดสภาวะสั่งสมฐานหรือคลังข้อมูลความรู้เพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นเรื่อย ๆ ได้ หรือมีความสอดคล้องกับลักษณะความรู้ที่พัฒนาไปตามยุคสมัยได้อย่างเกิดความเหมาะสมแก่การเรียนรู้

4.แหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ

สถานที่ทางธรรมชาติที่สามารถเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคคลได้ เช่น ต้นไม้ สัตว์ ภูเขา น้ำตก ทะเล แม่น้ำ ลำธาร เกาะ เป็นต้น ซึ่งความรู้ในลักษณะนี้จะสามารถได้รับปัญญามุมมองที่เข้าใจโลกและธรรมชาติได้เป็นอย่างดี