โครงงาน หมายถึง ?

โครงงานสิ่งที่เรามักได้ยินและได้สัมผัสเป็นประจำในชีวิตวัยเรียน ตั้งแต่ ชั้นประถม มัธยม และจะเจอมากยิ่งขึ้นเป็นอย่างยิ่งในรั้วมหาลัย โดยจุดประสงค์ของการสอนให้นักเรียนรู้จักการทำโครงงานนั้น ไม่ใช่เพื่อให้สามารถทำได้อย่างคล่องแคล่วและมีคุณภาพเพื่อการเรียนในระดับมหาวิทยาลัย แต่โครงงานนั้นเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญในการทำงานหลาย ๆ อาชีพเพื่อการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายหรือศึกษาคนคว้าสิ่งใหม่ ๆ อย่างมีคุณภาพ

โครงงานคืออะไร?

โครงงาน หมายถึง การค้นคว้าหรือศึกษาเรื่องราวที่สนใจอย่างเป็นระบบ ซึ่งแตกต่างกับการค้นหาข้อมูลความรู้ทั่วไปโดยการทำโครงงานนั้น จะเป็นการศึกษาเนื้อหาที่ต้องการอย่างลึกซึ้งและครอบคลุม เพื่อให้ได้คำตอบของการศึกษาที่กระจ่างแจ้งที่สุด ผ่านการศึกษาค้นคว้าที่มีการวางแผนมาอย่างเป็นระบบ ทั้งการศึกษาข้อมูล ขั้นตอนการวิจัย การไตร่ตรองก่อนสรุปโครงงาน เป็นต้น

เค้าโครงของโครงงาน

เค้าโครงของโครงงานนั้นค่อนข้างมีส่วนประกอบอยู่หลายประการ ซึ่งบางครั้งอาจทำให้คุณตกหล่นบางหัวข้อจนเกิดข้อผิดพลาดได้ หากเป็นงานที่ต้องส่งอาจารย์หรือส่งเจ้านาย เพราะฉะนั้นโปรดตรวจสอบองค์ประกอบโครงสร้างที่มีไว้ให้ดี ว่าคุณมีครบทุกข้อหรือไม่

1.หัวข้อ ชื่อโครงงาน – แจ้งว่าสิ่งที่กำลังค้นคว้าคืออะไร ทำร่วมกับกับใคร และทำเพื่ออะไร
2.หัวข้อ ชื่อผู้ทำโครงงาน – แจ้งชื่อของผู้จัดทำโครงงาน
3.หัวข้อ ชื่อที่ปรึกษาโครงงาน – ผู้ช่วยหรือผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้คำแนะนำปรึกษา
4.หัวข้อ ระยะเวลาดำเนินการ – ระยะเวลาดำเนินงานตั้งแต่ต้นจนจบ
5.หัวข้อ เหตุผลหรือหลักการ – เหตุผลที่นำมาซึ่งการจัดทำโครงงาน
6.หัวข้อ จุดหมาย/วัตถุประสงค์ – สิ่งที่คนต้องการเมื่อทำโครงงานค้นคว้าจนแล้วเสร็จ
7.หัวข้อ สมมุติฐานของการศึกษาโครงงาน – สิ่งที่คิดว่าอาจจะเกิดขึ้นซึ่งเป็นผลลัพธ์เมื่อสิ้นสุดการทำโครงงาน
8.หัวข้อ ขั้นตอนการดำเนินงาน – สรุปขั้นตอนต่าง ๆ ในการทำงานทั้ง ขั้นตอน เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ รวมถึงสถานที่
9.หัวข้อ ปฏิบัติโครงงาน – ระบุ วัน เวลา ในการการปฏิบัติงาน ตั้งแต่เริ่มลงมือทำจนถึงวันที่แล้วเสร็จ
10.หัวข้อ ผลที่คาดว่าจะได้รับ – ระบุผลลัพธ์ของสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากเสร็จสิ้นโครงงาน ทั้งผลกระทบ หรือ ผลประโยชน์
11.หัวข้อ บรรณานุกรม – ระบุชื่อเอกสารข้อมูล ที่ได้จากแหล่งต่าง ๆ ซึ่งนำมาใช้ในการค้นคว้าวิจัยเพื่อเป็นการให้เครดิตกับผู้ที่ให้ความรู้

ซึ่งโดยสรุปแล้ว โครงงานนั้น นับเป็นหนึ่งในกระบวนการทำงานที่มีการมุ่งเน้นปลูกฝังให้สามารถดำเนินการเป็น ตั้งแต่วัยเรียน เพื่อให้สามารถเข้าทำงานสาขาอาชีพต่าง ๆ ได้อย่างมีความสามารถไม่ขาดตกบกพร่อง ในยามที่ได้รับมอบหมายงานสำคัญ ๆ ทางด้านวิชาการโดยการทำโครงงานนั้นสามารถทำได้ทั้งแบบเดี่ยวหรือแบบกลุ่ม ขึ้นอยู่กับขอบเขตของงานที่ได้รับมอบหมายมา เช่นหากเป็นงานที่ต้องการค้นคว้าเล็กน้อย ๆ และไม่ใช่เชิงลึกนักก็สามารถทำคนเดียวได้ แต่หากเป็นงานใหญ่ที่มีขอบเขตการค้นคว้าที่ค่อนข้างกว้างและลึก ในส่วนนี้ควรที่จะทำงานกันอย่างเป็นกลุ่มเพื่อความถูกต้องสมบูรณ์ของงาน