E-Book หมายถึงอะไร มีความหมายอย่างไร ?

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นับว่ามีอิทธิพลต่อชีวิตของมนุษย์มากขึ้นทุกวัน ไม่เว้นแม้แต่สื่อทางการเรียนรู้ ซึ่ง E-Book หรือ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ก็เป็นหนึ่งในความก้าวหน้าที่มีความพยายามอยากจะให้แหล่งความรู้ ในรูปแบบของหนังสือเป็นที่เข้าถึงได้สะดวกมากยิ่งขึ้น พร้อมกับมีความทันสมัยอยู่ในตัว และก็ประสบความสำเร็จจากการที่มีผู้ใช้จำนวนมาก ต่างพากันใช้งานกันอย่างแพร่หลาย ผ่านอุปกรณ์หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค แท็บเล็ต หรือ สมาร์ทโฟน จนกลายเป็นนวัตกรรมเพื่อการศึกษาที่เข้าถึงผู้คนได้ทุกเพศทุกวัยอย่างสมบูรณ์

ความหมายของ E-Book

เป็นนวัตกรรมที่ได้รับการพัฒนามาอย่างยาวนาน กว่าจะออกมาเป็นสิ่ง

ที่ได้ความนิยมอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน จึงมีนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญมากมายได้ออกมาให้ความหมาย เกี่ยวกับ E-Book ดังต่อไปนี้
ความหมายของ E-Book โดย เบเกอร์ (Baker. 1992: 139)

E-Book คือการนำเอาเนื้อหาสาระที่ได้มีการระบุไว้ในหนังสือแบบเดิม มาประสานเข้ากับเทคโนโลยีของคอมพิวเตอร์ ที่สามารถนำมาเสนอถึงองค์ความรู้ต่าง ๆ ในรูปแบบสื่อประสมที่มีความหลากหลายทางมิติได้ อีกทั้งยังมีคุณสมบัติที่เชื่อมโยงกับแหล่งข้อมูลจากภายใน กับแหล่งข้อมูลจากเครือข่าย หรือแบบเชื่อมโยง ไปจนถึงการปฏิสัมพันธ์ในรูปแบบอื่น ๆ

ความหมายของ E-Book โดย ประภาพรรณ หิรัญวัชรพฤกษ์ ( ประภาพรรณ หิรัญวัชรพฤกษ์ ,2545: 43-44 )

E–Book คือ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ที่จำเป็นต้องมีการอาศัยถึงอุปกรณ์เครื่องมือ เพื่อใช้ในการอ่านหนังสือ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ฮาร์ดแวร์ โดยอาจเป็นได้ทั้ง เครื่องคอมพิวเตอร์ ไปจนถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบพกพาอื่น ๆ ที่มีการติดตั้งระบบปฏิบัติการหรือซอฟต์แวร์สำหรับอ่านข้อความไว้พร้อมแล้ว เพื่อใช้ในการดึงข้อมูลที่อยู่บนเว็บไซต์ผ่านผู้ให้บริการ

ความหมายของ E-Book โดย จิระพันธ์ เดมะ (จิระพันธ์ เดมะ,2545: 1)

E–Book หรือ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ถือเป็นพัสดุของห้องสมุดยุคใหม่ ที่เปลี่ยนจากรูปแบบดั้งเดิมอย่าง หนังสือ แบบผลิตจากการเขียนลงบนกระดาษและตีพิมพ์ตัวอักษร หรือใช้ภาพกราฟิก ใส่ลงในแผ่นกระดาษ แล้วบันทึกเนื้อหาสาระเป็นรูปเล่ม ไม่ว่าจะเป็นรูปของตัวหนังสือ รูปภาพ และ สัญลักษณ์ต่าง ๆ อาทิเช่น สิ่งใดก็ตามที่ใช้กันปกติทั่วไปจากอดีตแล้วเปลี่ยนมาเป็นการบันทึก ก่อนนำเสนอถึงเนื้อหาสาระทั้งหมด ให้ออกมาเป็นสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ ในรูปของสัญญาณดิจิตอล ลงในสื่ออิเล็กทรอนิกส์อย่างเช่น แผ่นซีดีรอม หรือ ปาล์มบุ๊ค เป็นต้น

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เป็นการต่อยอดจาก หนังสือในรูปแบบที่ตีพิมพ์อยู่บนกระดาษ มาพัฒนาเปลี่ยนแปลงการนำเสนอให้ออกมาเป็นในรูปแบบของดิจิตอล ซึ่งผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงเนื้อหาสาระต่าง ๆ ได้หลากหลายมิติมากกว่า ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลจากภายใน หรือเป็นข้อมูลที่มีการจัดเก็บและเผยแพร่ผ่านทางเครือข่ายระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อประสิทธิภาพทางการศึกษาที่สะดวกสบายมีความรวดเร็ว และศึกษาได้กว้างขวางมากกว่าการอ่านหนังสือแบบธรรมดาทั่วไป