ขยะหมายถึงอะไร?

มนุษย์เรานั้นหากต้องการอะไร ล้วนพยายามให้ได้มา แต่หากใช้งานจนหมดคุณค่าแล้วเป็นสิ่งที่เราไม่ต้องการแล้ว สิ่งนั้นในมุมมองมักคือขยะโดยทุกครั้งที่มีการเพิ่มจำนวนของประชากร ปริมาณขยะก็ยิ่งเพิ่มขึ้นตาม เนื่องจากมีปริมาณการใช้ที่เพิ่มมากขึ้นจนสถานการณ์ขยะในขณะนี้มีแนวโน้มเข้าสู่วิกฤตการณ์ขยะล้นโลกขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากระบบการจัดการขยะนั้นเริ่มไม่สามารถที่จะรองรับปริมาณขยะที่เพิ่มสูงขึ้นได้

ความหมายของขยะ

ขยะ คือ สิ่งของต่าง ๆ ที่ไม่มีคุณค่าหรือประโยชน์ต่อการนำไปใช้ต่อ ซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกใช้จนหมดความต้องการแล้ว ไม่ว่าจะเป็นสิ่งของที่ใช้ในบุคคล เช่น แก้วน้ำพลาสติก กล่องโฟมใส่อาหาร สิ่งของใช้ระดับครัวเรือน เช่น ทีวีที่เสียแล้ว โซฟาที่ฉีกขาดเน่าเฟะ หรือ สิ่งของในอุตสาหกรรมการผลิต เช่น อุปกรณ์การผลิตที่พังแล้ว สารเคมี หรือของใช้อื่น ๆ เป็นต้น โดยขยะนั้นไม่มีขอบเขตุจำกัดว่าจะต้องเป็นสิ่งของแบบไหน ไม่ว่าจะเป็นขยะแบบของแข็งหรือของเหลว แบบที่ย่อยสลายได้หรือย่อยสลายไม่ได้ หากเป็นสิ่งที่ไม่มีคุณค่าต่อการนำไปใช้ต่อ ล้วนนับเป็นขยะทั้งสิ้น

ขยะแต่ละประเภท

1.ขยะสิ้นสภาพ หรือ ขยะที่ใช้ประโยชน์ไม่ได้

ขยะที่ไม่สามารถหาประโยชน์จากการนำไปใช้ใหม่ได้แล้ว ยกตัวอย่างเช่น ถุงพลาสติก ซองพลาสติก ขยะมูลฝอยรวมถึงขยะที่เป็นสารพิษที่ต้องได้รับการกำจัดเท่านั้น เช่น ถ่านไฟฉาย กระป๋องฉีดยาฆ่าแมลง หลอดไฟ หรือขยะที่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ เป็นต้น

2.ขยะที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้

มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ขยะรีไซเคิล ซึ่งเป็นขยะที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง เช่น ขวดพลาสติก หรือ กระป๋องน้ำอัดลม ที่สามารถนำไปรีไซเคิลใหม่ได้ เป็นต้น

3.ขยะธรรมชาติ

ขยะที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติโดยไม่ผ่านการตัดแต่งหรือดัดแปลงด้วยสารเคมี ซึ่งสามารถย่อยสลายตามธรรมชาติได้ง่ายเช่น เศษอาหาร ใบไม้ เปลือกผลไม้ เศษผัก กระดูกสัตว์ ซึ่งสามารถนำไปหมักเป็นปุ๋ยได้

วิธีการกำจัดหรือลดปริมาณขยะ

  • ลดการใช้สิ่งของที่ทำจากวัสดุย่อยสลายยาก และหันมาใช้สิ่งของที่เป็นผลิตภัณฑ์ทางเลือกอันมีตราสัญลักษณ์อนุลักษณ์สิ่งแวดล้อม ก็จะช่วยให้มั่นใจได้ว่ากำลังสนับสนุนสินค้าที่มีส่วนร่วมรักษ์โลก
  • ลดปัจจัยการเกิดปริมาณขยะ เช่น จากปกติที่ใช้ถุงพลาสติกแล้วทิ้ง ให้หันมาใช้ถุงผ้าที่หรือตะกร้าสานในการบรรจุสิ่งของแทน เป็นต้น
  • รู้จักการซ่อมแซมสิ่งของ ให้สามารถนำมากลับมาใช้ได้อีกครั้ง รวมถึงการประยุกต์ขยะเป็นสิ่งของใหม่ให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้
  • ถนอมสิ่งของไว้เป็นดี เพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจนไม่สามารถใช้ของชิ้นนั้นได้อีก
  • ท้ายสุดนี้การจัดการขยะนั้นอาจจะไม่สามารถมีระบบใด ที่จะแก้ไขได้อย่างสมบรูณ์แบบซึ่งต้องขึ้นอยู่กับจิตสำนึกและระเบียบวินัยของผู้คนด้วย