ความคิดเห็นหมายถึงอะไร ?

มนุษย์เป็นสัตว์สังคมและการอยู่ร่วมกันในสังคมนั้น ย่อมต้องมีสมาชิกคนใดคนหนึ่งที่แสดงความคิดเห็นตามมุมมองของตนเองออกมาเป็นธรรมดา เพื่อให้สมาชิกบุคคลอื่นที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันได้รับรู้ถึงความคิดเห็นที่เขาคนนั้นเสนอออกมา โดยอาจจะออกมาในรูปแบบข้อเสนอแนะ มีความเห็นตรงข้ามหรือเห็นตรงกัน แล้วแต่จุดประสงค์กันไป ซึ่งการแสดงความคิดเห็นนี้ยังก่อให้เกิดการรู้จักใช้สิทธิและเสริมสร้างสังคมที่มีคุณภาพได้อีกด้วย

ความหมายของคำว่า ความคิดเห็น

เนื่องจากคำว่าความคิดเห็นเป็นความหมายค่อนข้างกว้าง จึงได้มีนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญได้ให้ความหมายของคำว่า ความคิดเห็นในแบบฉบับของตัวเองซึ่งมีนิยามอันแตกต่างกันออกไป โดยเราได้นำเนื้อหาของคำว่าความคิดเห็น จากผู้ให้ความหมายที่มีชื่อเสียงมาฝากให้คุณผู้อ่านได้ศึกษากันดังต่อไปนี้

ความคิดเห็นโดย นักจิตวิทยาของไทย

สิริพร บุญนันทน์ ( สิริพร บุญนันทน์,2539 หน้า 7 )

เป็นการแสดงออกทาง ถ้อยคำ (verbal expression) อย่างหนึ่งซึ่งออกมาในเชิงที่เกี่ยวกับทัศนคติความเชื่อ ไปจนถึงค่านิยมในรูปแบบต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม ความคิดเห็นนั้นไม่ได้จัดเป็นสิ่งเดียวกับทัศนคติ เนื่องจากไม่จำเป็นต้องอาศัยการประกอบ ด้วยองค์ประกอบทางอารมณ์หรือพฤติกรรมในตัวของมัน

กฤษฎี มหาวิรุฬห์ ( กฤษฎี มหาวิรุฬห์ อ้างถึงใน รัฐกานต์ สุขสว่าง, 2538, หน้า 7 )

กล่าวคือ เป็นการแสดงออกด้านความคิดหรือความรู้สึก ต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยอาจเกิดมาจากความรู้สึกเชื่อถือที่ไม่อยู่บนความแน่นอน หรือความจริงก็ได้ และขึ้นอยู่กับสภาวะจิตใจของบุคคล ที่จะแสดงออกมาในรูปแบบต่าง ๆ ที่อาจใช้ข้ออ้างเพื่อการแสดงออกในเชิง เหตุผล สนับสนุน หรือ ปกป้องสิ่งเหล่านั้น นอกจากนี้ใน ความคิดเห็นบางกรณี ยังมีผลการแปลความหมายข้อเท็จจริงที่ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติประจำตัวของแต่ละบุคคล ซึ่งนำไปสู่ความน่าเชื่อถือด้วย อาทิเช่น วุฒิการศึกษา สภาพแวดล้อมของบุคคลนั้น การอ้างอิงพื้นฐานความรู้ ประสบการณ์การทำงาน และวุฒิทางอารมณ์เป็นเป็นส่วนประกอบสำคัญ อย่างไรก็ตามการแสดงความคิดเห็นย่อมมีผลตอบรับทั้งได้รับการยอมรับหรือการปฏิเสธจากบุคคลอื่น ก็ได้

ความคิดเห็นโดย พจนานุกรมศัพท์สังคมวิทยา ฉบับราชบัณฑิตยสถาน

ในพจนานุกรมศัพท์สังคมวิทยา ฉบับราชบัณฑิตยสถาน 2542 ได้ให้ความหมายว่า เป็นข้อพิจารณาว่าเป็นจริงหรือไม่เป็นจริง อันเกิดจากการใช้ปัญญาคิดวิเคราะห์ถึงความรู้ต่าง ๆ มาประกอบรวมกัน ถึงแม้จะไม่ได้อาศัยหลักฐานพิสูจน์เพื่อยืนยันได้ในเวลานั้นเสมอไปก็ตาม

อย่างไรก็ตามไม่ว่าคำว่าความคิดเห็น จะมีการให้นิยามแตกต่างกันออกไป แต่สิ่งเหล่านี้นับว่ามีส่วนของพฤติกรรมทางธรรมชาติของมนุษย์ ที่ต้องการส่งผ่านมุมมองความรู้สึกไปจนถึงความรู้และความเข้าใจ โดยวิวัฒนาการของสังคมมนุษย์ในแต่ละขั้นตราบมาจนถึงปัจจุบัน ก็ได้รับประโยชน์จากการระดมความคิดเห็นมามากมายหลายเรื่อง จึงนับว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งที่ควรมีในการพัฒนาสิ่งต่าง ๆ อยู่เสมอ