ความพึงพอใจ หมายถึงอะไร ?

มิตรสัมพันธ์ที่ดีคือการสร้างความพึงพอใจให้แก่ฝ่ายตรงข้าม การที่เรารู้จักสร้างความพึงพอใจดี ๆ ให้คนรอบข้างจะช่วยให้เรากลายเป็นที่ฝ่ายที่น่าคบหา และ ยิ่งถ้าหากเราทำจนรู้หลักว่าจะต้องทำอย่างไรให้ผู้คนเกิดความรู้สึกพอใจ ก็สามารถนำสิ่งนี้ไปต่อยอดในหน้าที่การงานเพื่อให้ประสบความสำเร็จได้ ทั้งการสร้างความพึงพอใจให้แก่ ลูกค้า เพื่อยกระดับฐานลูกค้าให้มากยิ่งขึ้น การสร้างความพึงพอใจให้แก่ พนักงาน หรือ หัวหน้า ภายในองค์กรเพื่อให้องกรค์มีความเข้มแข็งเป็นหนึ่งเดียวกันมากขึ้น เป็นต้น

ความหมายของ ความพึงพอใจ

ก่อนจะสร้างความพึงพอใจให้แก่คนอื่น เราต้องรู้ก่อนว่าความพึงพอใจนั้นหมายถึงอะไร ความพึงพอใจ (Satisfaction) หมายถึง สภาวะจิตด้านบวก ที่ปราศจากความรู้สึกด้านลบอย่าง ความเครียด ซึ่งจะมาจาก ความชอบ ความสุข หรือ ความรู้สึกสบายใจกับสิ่งที่ได้รับ อย่างการได้รับสิ่งของตามที่ต้องการและอยากได้ หรือ อาจเกิดจากสิ่งเร้าโดยรอบเช่น เพื่อนร่วมงานพากันเอ่ยปากชมว่าเราเป็นคนเก่ง เป็นต้น

แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ

โดยอารมณ์ความพึงพอใจนี้ได้มีการศึกษาวิจัยธรรมชาติความรู้สึกของมนุษย์นี้ จนออกมาเป็นทฤษฎีความต้องการของมาสโลว์ (Maslow’s of Needs) ที่จัดลำดับความต้องการ 5 ขั้น ที่จะสร้างความพึงพอใจให้แก่มนุษย์เราอย่างที่สุด ซึ่งสามารถเรียงลำดับได้ดังต่อไปนี้

1.ความต้องการทางกาย  คือความต้องการเพื่อความอยู่รอด เป็นความต้องการลำดับแรกที่มนุษย์เราต้องการ

2.ความต้องการความปลอดภัยและมั่นคง เมื่อได้ความต้องการเพื่อความอยู่รอดประการแรกแล้ว มนุษย์ก็ต้องการความปลอดภัยและความมั่นคงเพื่อรักษาความพึงพอใจนั้นไว้กับตัว

3.ความต้องการทางด้านสังคม เมื่อตนเองได้รับความปลอดภัยและใช้ชีวิตได้อย่างมั่นคงแล้ว ก็ต้องการความสุขจากการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น เพื่อแลกเปลี่ยนความสุขซึ่งกันและกัน

4.ความต้องการที่จะได้รับการยกย่องนับถือ จะมีความสุขอย่างยิ่งเมื่อ ได้รับการยอมรับจากสังคม ได้รับการยกย่อง และ ได้รับการให้ความสำคัญ

5.ความต้องการความสำเร็จในชีวิต ความสุขประการสุดท้ายที่เปรียบเสมือนจุดสูงสุดของชีวิต ที่เกิดจากความต้องการอยากได้ หรือ อยากเป็น ตามความต้องการที่ตนตั้งใจไว้
เพราะปัจจัยของสิ่งต่าง ๆ บนโลกเรา เกิดจากความพึงพอใจของมนุษย์ การที่เราเชี่ยวชาญด้านการสร้างความพึงพอใจให้กับคนรอบข้างหรือสังคม ก็เท่ากับเราเข้าใจในรูปแบบพฤติกรรมมนุษย์ได้ในระดับหนึ่งแล้วเพราะไม่ว่า จะเป็นเรื่องงาน ความสัมพันธ์ ทั้ง เพื่อน คนภายนอก คนรัก และ คนในครอบครัว ก็จะสามารถรับมือจัดการสิ่งต่าง ๆ หรือ แก้ไขปัญหาได้ โดยไม่สร้างความร้าวฉานหรือแตกแยก จนกลายเป็นปัญหาใหญ่ให้กับใครนั่นเอง และนำมาซึ่งการประสานสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างลุล่วงยิ่งขึ้น