ความหมายของการพูด

การสื่อสารอย่างหนึ่งที่มีประสิทธิภาพและพบได้ในมนุษย์นั้นก็คือ การพูด โดยการพูดนั้นถือเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญ ของการดำรงชีวิตของมนุษย์เลยก็ว่าได้ เนื่องจากถือเป็นสิ่งมีชีวิตที่ชอบอาศัยอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่ม และเพื่อให้การอยู่ร่วมกันในสังคมเป็นไปได้อย่างราบรื่น ตอบสนองต่อความต้องการมากที่สุด จึงจำเป็นต้องมีการสื่อสารผ่านทางเสียงด้วยการพูด ซึ่งถือเป็นรูปแบบการสื่อสารที่รวดเร็วเข้าใจง่ายมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการแสดงถึงอารมณ์ความรู้สึก การทำความเข้าใจกับหลักทางวิชาการ การติดต่อซื้อขายแลกเปลี่ยน ไปจนถึงการขอความช่วยเหลือ เพื่อความอยู่รอดและความก้าวหน้าของมนุษย์

การพูด หมายถึงอะไร

พฤติกรรมอย่างหนึ่งซึ่งมีเพื่อการสื่อสารระหว่างกัน โดยสามารถถ่ายทอดได้ทั้ง ความต้องการของบุคคล ความนึกคิด ความรู้ และความรู้สึก และสิ่งที่บุคคลนั้น ๆ ต้องการจะถ่ายทอดไปยังตัวผู้รับฟัง ซึ่งการพูดนั้น จะเป็นการถ่ายทอดในรูปแบบของถ้อยคำเป็นหลัก ซึ่งอาจมีการใช้น้ำเสียงรวมถึง กิริยาท่าทางมาประกอบการพูด เพื่อให้ผู้ฟังทำความเข้าใจกับวัตถุประสงค์ที่ได้รับมาจากผู้พูดได้ดียิ่งขึ้น ก่อนจะทำปฏิกิริยาตอบสนองอย่างสอดคล้อง กับเนื้อที่ได้มีการแลกเปลี่ยนกัน

ทั้งนี้เนื่องจากคำว่าการพูดนั้นเป็นคำที่มีความหมายค่อนข้างกว้าง เราจึงขอยกตัวอย่างความหมายของการพูด จาก 2 นักวิชาการที่ได้ให้ความหมายนิยามเอาไว้ เพื่อเป็นข้อมูล เพิ่มเติมให้แก่ผู้อ่านได้รับทราบและทำความเข้าใจมากขึ้น ดังต่อไปนี้

ความหมายของการพูด โดย นันทา ขุนภักดี (2529: 1)

การพูด หมายถึง การแสดงออกทางวาจาหรือการถ่ายทอดความคิด ความรู้สึก ความรู้ ไปจนถึงความต้องการของผู้พูด โดยมีการกระทำโดยอาศัย น้ำเสียง กับ ถ้อยคํา รวมทั้งกิริยาท่าทาง ในการทําให้ผู้ฟังได้ยินก่อน ทำความเข้าใจถึงจุดมุ่งหมายของผู้พูด และสามารถแสดงปฏิกิริยาโต้ตอบให้ผู้พูดทราบ จนสามารถเข้าใจกันได้

ความหมายของการพูดโดย สมจิต ชิวปรีชา (2540: 1)

หมายถึง การติดต่อสื่อสารระหว่าง มนุษย์ ด้วยกันโดยมีหลักการใช้ เสียง ภาษา สีหน้า แววตา และท่าทางต่าง ๆ เพื่อให้สามารถถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดอันแสดงออกมาจากผู้พูดไปยัง ผู้ฟังให้มีความหลากหลายและเข้าใจกันได้มากยิ่งขึ้น
คำพูดที่เราใช้กันอยู่ในสังคมปัจจุบันนั้นมีอยู่ด้วยกันหลากหลายรูปแบบ ตามภาษาในแต่ละท้องถิ่น ซึ่งในแต่ละประเทศนั้นก็ล้วนมีภาษาอันมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไป ทั้งสำเนียงการพูด รูปแบบของคำพูด และความหมายของการพูด โดยถ้าหากใครที่มีการศึกษาภาษาได้หลากหลายก็จะมีความได้เปรียบด้านการสื่อสาร ที่สามารถทำความเข้าใจกันได้แม้จะอยู่ในพื้นที่ต่างถิ่นก็ตาม อันเนื่องมาจากการที่จะได้รับข้อมูลที่เปิดกว้างมากยิ่งขึ้นนั่นเอง