ความหมายของคำว่า “งาน” หมายถึงอะไร

วิถีสังคมของมนุษย์ในยุคปัจจุบันมีความแตกต่างไปจากยุคโบราณ จากที่สมัยก่อนมนุษย์มีรูปแบบส่วนใหญ่ที่ใช้การดำรงชีพด้วยการเพาะปลูก หรือล่าสัตว์ด้วยตัวเอง ซึ่งรูปแบบในสมัยใหม่มนุษย์สามารถดำรงชีพได้ด้วยการแลกเปลี่ยน และเกิดรูปแบบการหารายได้จากการทำงาน อันสามารถนำรายได้นั้นมาจับจ่ายใช้สอย ซื้อหาปัจจัยที่จำเป็นต่าง ๆ ตามที่ต้องการได้

ดังนั้นการทำงานจึงถือเป็นวิถีปฏิบัติ ที่ผู้คนในโลกยุคใหม่ล้วนต้องทำ ซึ่งลักษณะของการทำงานนั้นจะแบ่งออกได้เป็นหลากหลายรูปแบบ จำแนกเป็นประเภทต่าง ๆ นอกจากนี้ลักษณะของการทำงานยังมีทั้งการทำด้วยตัวคนเดียวลำพัง หรือทำกันเป็นหมู่คณะ หรือทำในแบบส่งต่อกันเป็นทอด แบ่งไปตามหน้าที่ และรับผิดชอบแยกกันในแต่ละส่วน

อย่างไรก็ตาม นอกจากงานที่แสวงหารายได้เพื่อนำมาจุนเจือครอบครัวและเลี้ยงชีพแล้ว ยังประกอบไปด้วยงานที่จะต้องทำถึงแม้ว่าจะไม่ก่อเกิดรายได้ก็ตาม อาทิเช่น การทำงานบ้าน การดูแลบำรุงซ่อมแซม การปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ เพื่อครอบครัว และการทำงานเพื่อสาธารณะประโยชน์ส่วนรวมเป็นต้น

ความหมายของคำว่างาน

ความหมายของคำว่างานนั้นมีลักษณะการนำไปใช้หลากหลายแง่มุม เช่น หมายถึงรูปแบบการกระทำหรือกิจกรรม รวมไปถึงสิ่งใดก็ตามที่จะนำมาซึ่งผลตอบแทน ไม่ว่าการทำงานนั้นจะต้องอาศัยแรงกายในการปฏิบัติหรืออาศัยความรู้ความสามารถทางทักษะ

อย่างไรก็ตามหากเป็นนิยามของคำว่า “งาน” ในแง่มุมความหมายทางวิทยาศาสตร์ จะหมายถึงการออกแรงกระทำต่อวัตถุใดวัตถุหนึ่ง โดยมีจุดประสงค์เพื่อที่จะให้วัตถุนั้นสามารถเกิดการเคลื่อนที่ไปยังทิศทางเดียวกันกับแรงที่มากระทำต่อวัตถุนั้น
อีกทั้งคำว่างาน ยังมีนิยามในแง่มุมอื่น ๆ อีก อย่างเช่น งาน อันหมายความถึง หน้าที่งานการอันจะต้องรับผิดชอบเป็นภาระที่จะต้องกระทำ นอกจากนี้ยังหมายความถึง การจ้างแรงงาน สัญญาให้ทำงาน หรืองานที่จะต้องกระทำเป็นประจำเพื่อหาเลี้ยงชีพ อีกทั้งยังมีความหมายถึงวิชาชีพความรู้ความชำนาญได้อีกด้วยเช่นกัน

ทั้งนี้โดยภาพรวมแล้วความหมายของคำว่างาน จะสามารถแปรผันไปตามเหตุการณ์และกรณี ซึ่งจะใช้คำว่างานร่วมกับการปฏิบัติสิ่งต่าง ๆ ได้ในหลากหลายสภาวะและตีความให้สอดคล้องกับลักษณะของแง่มุมนั้น ไม่ว่าจะเป็นการตีความทางด้านวิทยาศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นการกล่าวถึง ข้อสัญญาจ้าง หรือมีการใช้คำว่างานร่วมกับการปฏิบัติ ที่จะต้องอาศัยความรู้และความชำนาญ ซึ่งก็เป็นไปตามการตีความทางวิทยาศาสตร์อยู่ทุกด้าน เพราะมีการว่าด้วย การกระทำอะไรก็ตามที่มีแรงกระทำนั้นสามารถขับเคลื่อน ให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเปลี่ยนแปลงหรือเคลื่อนที่ไปจากเดิม ก็ถือว่าครบองค์ประกอบที่จะเรียกข้อปฏิบัตินั้นว่า “งาน” ได้นั่นเอง