ความหมายของ ประชาคม สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

สังคมโลกของเรามักจะเกิดความร่วมมือกันระหว่างประเทศอยู่เสมอ โดยเฉพาะประเทศที่มีพื้นที่อยู่ในโซนใกล้เคียงกัน ถือเป็นเรื่องที่ดีที่จะผนึกกำลังและประสานความเหนียวแน่นให้เกิดประสิทธิภาพด้านต่าง ๆ อาทิเช่น การร่วมหารือแก้ไขปัญหาหรือแสวงสู่ความก้าวหน้า ด้วยการวางยุทธศาสตร์หรือหลักการใด ๆ ได้อย่างมั่นคง ซึ่งสำหรับในโซนของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ อาเซียน ก็ได้มีการร่วมมือกันในการสร้าง ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน อันเปรียบเสมือนเสาหลัก ที่จะคอยขับเคลื่อนคุณภาพของประชากรในแต่ละประเทศ ให้ได้รับความผาสุขและสภาพชีวิตที่ดียิ่ง ๆ ขึ้น

โดยในกลุ่มประเทศอาเซียนนั้น ปัจจุบันยังคงมีอีกหลายปัญหาที่ต้องร่วมกันช่วยผลักดันแก้ไข อันประกอบไปด้วย

  1. การส่งเสริมความมีเมตตาต่อกันในหมู่ประชากร ที่จะยึดมั่นต่อหลักแห่งความเล็งเห็นทุกผู้คนเป็นเพื่อนมนุษย์ พร้อมที่จะมอบความเอื้ออาทรต่อกัน หลีกเลี่ยงการกดขี่ หลีกเลี่ยงการทำร้าย และประพฤติผิดต่อกัน
  2. การส่งเสริมให้แต่ละประเทศในกลุ่มอาเซียน ได้มีสวัสดิการสังคมที่ดี ไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือกันในเรื่องของเศรษฐกิจการค้า แรงงาน สิทธิพิเศษต่าง ๆ ไปจนถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลองค์ความรู้ระหว่างกัน
  3. ร่วมกันต่อสู้กับปัญหาความแร้นแค้นความยากจน มุ่งยกระดับความเป็นอยู่ของผู้ที่ด้อยโอกาสให้ได้รับปัจจัยที่จำเป็นต่อความเป็นอยู่ในทิศทางที่ดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการช่วยให้มีงานทำ การคุ้มครองต่อการถูกเอาเปรียบจากนายจ้าง หรือสถานประกอบการต่าง ๆ ส่งเสริมให้ผู้ด้อยโอกาสสามารถมีรายได้หาเลี้ยงครอบครัว อันนำมาซึ่งสังคมที่จะเกิดความผาสุข
  4. พัฒนาหลักแห่งความยุติธรรมให้เกิดความเสมอภาค และมีการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีวินัยและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยควบคู่กับความสุขของประชาชนไปพร้อม ๆ กัน
  5. พัฒนาเรื่องการศึกษาของประชากร อันเป็นหลักสำคัญที่จะช่วยผลักดันให้ประเทศในอาเซียน เกิดการพัฒนา สามารถสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ หรือสามารถบริหารจัดการในทุกด้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  6. ปรับปรุงยกระดับในเรื่องของการแพทย์และการสาธารณสุข ให้ดีและเป็นมาตรฐานมากยิ่งขึ้น เพื่อคุณภาพชีวิตและสุขภาพของประชากร จะสามารถเข้าถึงการแพทย์ด้วยความสะดวกและมีมาตรฐานสากล
  7. ร่วมกันบูรณาการสิ่งแวดล้อม ให้มีการจัดการที่ยั่งยืน ซึ่งประเทศในกลุ่มอาเซียนนั้นมักจะมีปัญหาต่อเรื่องมลภาวะจากหมอกควันหรือภัยแล้ง อันเกิดจากระบบนิเวศที่เปลี่ยนแปลงและกระทบถึงกันในแต่ละประเทศ ดังนั้นหลักแห่งการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจึงถือเป็นเรื่องที่สำคัญเป็นอย่างยิ่ง
  8. ส่งเสริมการศึกษาหาความรู้ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมและความเป็นอยู่อันแตกต่างกัน ซึ่งจะช่วยก่อให้เกิดความเข้าใจต่อกัน ในแต่ละประเทศที่อยู่ในกลุ่มอาเซียน