คำว่า ค่านิยม มีความหมายอย่างไร

ถือเป็นคำที่ถูกใช้บ่อยพอสมควรสำหรับคำว่า “ค่านิยม” โดยนิยามของคำนี้ มีความหมายอย่างไรหากอ้างอิงจาก บทวิชาการใด ๆ ซึ่งสามารถอ้างอิงได้ดังนี้

ความหมายของค่านิยม คือ มุมมองของแต่ละบุคคลที่มีต่อหลากหลายสิ่งไม่ว่า จะเป็นคนหรือวัตถุสิ่งของ รวมไปถึงสิ่งอื่น ๆ ทั้งที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ ซึ่งจะเกี่ยวข้องถึงความต้องการ รวมไปถึงลักษณะของแต่ละสังคมที่จะกำหนดความถูกต้องของสิ่งต่าง ๆ อีกทั้งยังมีเรื่องของขนบธรรมเนียมประเพณีและวิถีปฏิบัติ

ค่านิยมแบ่งออกเป็นกี่ประเภท

ประเภทที่จำแนกในขั้นพื้นฐานทั่วไป มีอยู่ 2ประเภท แบ่งออกเป็นค่านิยมทางสังคมและค่านิยมส่วนบุคคลโดยค่านิยมของสังคม จะเน้นไปที่ความเห็นร่วมกันที่จะเกิดความนิยมต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปในทางเดียวกัน เช่นการยอมรับสิ่งใดสิ่งหนึ่งว่าเป็นสิ่งที่ดี หรือเห็นชอบร่วมกันที่จะประพฤติหรือปฏิบัติต่อสิ่งใด ๆ ต่อแต่ละสถานการณ์จนเกิดเป็นค่านิยมในระดับสังคมร่วมกัน
ส่วนค่านิยมบุคคล จะเป็นเรื่องของความเป็นส่วนตัวในแต่ละบุคคล เช่นสิ่งที่บุคคลคนนั้นชอบ มีความต้องการ มีความสนใจ หรือแม้แต่หลักปฏิบัติที่บุคคลคนนั้นยึดถือเป็นเรื่องที่ตนเองต้องทำและต้องอยู่ในแนวทางนั้น อีกทั้งความรู้สึกสุขหรือสนุกต่อสิ่งนั้น หรือมีความต้องการคลุกคลีอยู่เสมอหรือบ่อยครั้ง

ค่านิยมมีความสำคัญอย่างไร

ค่านิยมสามารถช่วยผลักดันในสิ่งต่าง ๆ โดยเชื่อมโยงร่วมกันได้ทั้งบุคคล หรือกลุ่มคน หรือมวลชนจำนวนมากอันจะสามารถส่งผลให้ก่อเกิดหลักการต่าง ๆ อย่างเป็นโครงสร้าง อาทิเช่น การส่งเสริมหลักความถูกต้อง การส่งเสริมหลักปรัชญา

การกำหนดรูปแบบของหลักคิดและหลักเหตุผล บัญญัติการตีความและข้อกำหนดต่าง ๆ อีกทั้งยังมีส่วนในการร่วมตีความเพื่อตัดสินความผิดถูกของสิ่งต่าง ๆ รวมถึงมีส่วนในการออกแบบแผน และการกำหนดคุณค่าความหมายของแต่ละสิ่ง นอกจากนี้ค่านิยมยังสามารถก่อเกิดอำนาจหรืออิทธิพลในการชักนำมวลชนเป็นไปในด้านต่าง ๆ ทั้งการชักนำให้คนอื่น ๆ ที่ยังไม่บังเกิดค่านิยม ได้มาเข้าร่วมกับพวกตน รวมไปถึงการสร้างรูปแบบกิจกรรมต่าง ๆ ทางสังคมร่วมกัน หรือบางกรณียังสามารถกำหนดบรรทัดฐาน หรือกำหนดมาตรฐาน ขึ้นมาได้

อย่างไรก็ตามไม่ว่าค่านิยมนั้นจะได้รับความนิยมมากหรือน้อยเพียงใด แต่ทุกค่านิยมจำเป็นจะต้องได้รับการหล่อเลี้ยงของความนิยมนั้นอยู่เสมอไม่เช่นนั้นอาจเกิดสภาวะที่เสื่อมความนิยมถดถอยลงได้ กลับกันค่านิยมใดที่มีอยู่ยังอาจสามารถขยายความนิยมให้มากยิ่งขึ้นกว่าเดิมได้ อีกทั้งค่านิยมแต่ละรูปแบบยังสามารถปรับเปลี่ยนลักษณะให้แตกต่างไปจากเดิมได้เช่นกัน หรืออาจถูกทดแทนด้วยค่านิยมใหม่ได้