ซอฟต์แวร์ หมายถึงอะไร ?

คอมพิวเตอร์ ถือเป็นอุปกรณ์เทคโนโลยีที่เป็นมากกว่าเครื่องเพื่อการคำนวนตั้งแต่ในอดีต ซึ่งได้รับการพัฒนาจนบัดนี้ได้กลายเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญและมีอิทธิพลอย่างยิ่งกับการใช้ชีวิตของมนุษย์เราในแต่ละวัน ทั้งการใช้งานเพื่อศึกษาหาความรู้บนอินเทอร์เน็ต ใช้เพื่อทำงานหาเลี้ยงชีพ หรือใช้เพื่อสร้างความเพลิดเพลินในการผ่อนคลายกับความเครียด เช่น ดูหนัง ฟังเพลง เล่นเกม ด้วยความหลากหลายด้านการใช้งานนี้จึงได้มีการคิดค้นพัฒนาระบบที่สามารถจัดการข้อมูลต่าง ๆและทำงานได้สะดวกบนคอมพิวเตอร์ ซึ่งสิ่งนี้ถูกเรียกว่า “ซอฟต์แวร์”

ซอฟต์แวร์ คืออะไร

ซอฟต์แวร์ (software) คือโปรแกรมหรือชุดคำสั่งที่ทำขึ้นไว้สำหรับการสั่งการทำงานของคอมพิวเตอร์ให้เป็นไปตามที่ผู้ใช้สั่ง โดยจะทำหน้าที่ทั้งประมวลผลและจัดเก็บข้อมูลภายในคอมพิวเตอร์ จึงเป็นหนึ่งในระบบที่จำเป็นอย่างยิ่ง เพราะเปรียบเสมือนตัวกลางในการพาผู้ใช้เข้าถึงระบบต่าง ๆ อันหลากหลายของอุปกรณ์

ชนิดของ ซอฟต์แวร์

ซอฟต์แวร์มีหน้าที่การทำงานเป็นตัวสื่อกลางเพื่อป้อนคำสั่งไปยังคอมพิวเตอร์ให้ปฏิบัติตาม เพราะฉะนั้นหากไม่มีซอฟต์แวร์เราก็ไม่สามารถสั่งการคอมพิวเตอร์ที่มีความซับซ้อนได้ โดยซอฟต์แวร์ในปัจจุบันนับเป็นสิ่งที่ผู้คนทั่วไป สามารถเข้าถึงพัฒนาสร้างสรรค์ขึ้นมาเองได้ โดยไม่จำเป็นต้องถึงมือผู้พัฒนาระบบรายใหญ่ แต่อย่างไรก็ตามซอฟต์แวร์ที่กำลังได้รับความนิยมในปัจจุบันสามารถจำแนกประเภทออกได้ 2 แบบ ดังนี้

ซอฟต์แวร์ระบบ (System Software)

เป็นซอฟต์แวร์ที่ถูกสร้างขึ้นโดยบริษัทหรือองค์กรผู้พัฒนาโดยตรง โดยซอฟต์แวร์ระบบนี้จะเข้าไปทำงานกับระบบการทำงานพื้นฐานโดยกับเครื่องคอมพิวเตอร์

การทำงานของซอฟต์แวร์ระบบ

หน้าที่หลักของซอฟต์แวร์ระบบ จะเข้ามามีบทบาทกับส่วนประกอบการทำงานหลักของคอมพิวเตอร์ ซึ่งประกอบไปด้วยหน่วยประมวลผล หน่วยส่งออก และ หน่วยความจำ โดยมีหน้าที่การทำงานดังต่อไปนี้

1.เชื่อมต่อระหว่างผู้ใช้งานกับคอมพิวเตอร์ เช่น การจัดการทำสำเนาแฟ้มข้อมูล การเรียกดูรายการสารบบในแผ่นบันทึก
2.การรับเข้าและส่งออก เช่น การรับข้อมูลเมื่อผู้ใช้กดพิมพ์ตัวอักษรบนแป้นพิมพ์ ส่งไปแสดงบนหน้าจอ หรือ อุปกรณ์รับเข้า หรือส่งออก เช่น เครื่องพิมพ์ เป็นต้น

3.จัดการหน่วยความจำ การนำข้อมูลไปเก็บไว้ในหน่วยความจำหลัก หรือ การดึงข้อมูลจากความจำหลักมาเก็บไว้ในแผ่นบันทึก

ซอฟต์แวร์สำเร็จ(Package)

ซอฟต์แวร์สำเร็จที่ถูกจำหน่ายจากผู้พัฒนาให้บุคคลทั่วไปนำไปใช้ โดยสามารถหาซื้อได้ตามตลาดขายทั่วไป และสามารถใช้งานได้เลยตามความต้องการของผู้ใช้โดยไม่ต้องเสียเวลาออกแบบพัฒนา ซอฟต์แวร์สำเร็จในปัจจุบันที่พบได้มากตลาดซื้อประกอบดัวยซอฟต์แวร์ดังต่อไปนี้

  • ซอฟต์แวร์ตารางทำงาน (spread sheet software) ซอฟต์แวร์เพื่อการคำนวนในการทำงาน เช่น โปรแกรมเอกเซล
  • ซอฟต์แวร์นำเสนอ (presentation software) ซอฟต์แวร์สำหรับนำเสนอซึ่งสามารถ ทำได้ทั้งการนำเสนอแบบแผนภูมิ กราฟ หรือ รูปภาพ เช่น โปรแกรมเพาเวอร์พอยต์
  • ซอฟต์แวร์ประมวลคำ (word processing software) ซอฟต์แวร์สำหรับการพิมพ์เอกสาร ที่สามารถแก้ไข แทรก และ จัดการรูปแบบของตัวอักษรบนเอกสารได้
  • ซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูล (data base management software) ซอฟต์แวร์สำหรับการจัดการข้อมูล
  • ซอฟต์แวร์สื่อสารข้อมูล (data communication software) ซอฟต์แวร์เพื่อการสื่อสารข้อมูลระยะไกลระหว่างคอมพิวเตอร์ ผ่านทางสายโทรศัพท์และโยงต่อเข้ากับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เช่น อินเทอร์เน็ต

นอกจากนี้ยังมี ซอฟต์แวร์ใช้งานเฉพาะ โดยส่วนใหญ่จะเป็นโปรแกรมทางธุรกิจที่ต้องการการทำงานแบบเฉพาะเจาะจง เพื่อการดำเนินธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ เช่น โปรแกรมระบบในโรงงานอุตสาหกรรม โปรแกรมบริหารการเงิน เป็นต้น