ตลาดหมายถึงอะไร ?

หากพูดถึง ตลาด หลายคนก็ต้องนึกถึงสถานที่ที่รวมไว้ซึ่งร้านค้ามากมาย ไม่ว่าจะเป็นอาหาร เสื้อผ้า หรือข้าวของเครื่องใช้ ทั้งในรูปแบบของวัตถุดิบหรือแบบสำเร็จรูป ที่พ่อค้าแม่ค้ายกนำมาขายกันตามแผงในทำเล ๆ หนึ่ง ซึ่งเหตุที่คุ้นเคยด้วยภาพนี้นั่นก็คือการใช้ศัพท์ร่วมกัน ในการเรียกสถานที่ในรูปแบบที่เคยชินว่าเป็นตลาดนั่นเอง แต่ความจริงแล้วนั้นคำว่าตลาดยังมีความหมายที่กว้างกว่าสถานที่ซื้อขายแห่งหนึ่ง และยังหมายถึงสถานที่ซื้อขายทุกรูปแบบ ที่มีการรวมตัวกันเป็นในลักษณะชุมชนไม่ว่าจะมีสถานที่หรือไม่มีสถานที่ และไม่จำกัดว่าจะต้องเป็นการซื้อขายของชนิดใด

ความหมายของ ตลาด

ตลาด (Market) มีความหมายคือ แหล่งสถานที่อันเป็นสถานที่พบปะกันของ ผู้ซื้อ กับ ผู้ขาย ซึ่งอยู่รวมกันในลักษณะชุมนุมหรือชุมชน โดยไม่จำกัดว่าสินค้านั้น จะอยู่ในรูปแบบของวัตถุดิบหรือแบบสำเร็จรูป ส่วนการจัดตลาดนั้นจะมีอยู่หลากหลาย ทั้งแบบ มีกำหนดวัน หรือใช้การแวะเวียนมาบ้าง เป็นครั้งคราว หรือ จัดอยู่ในพื้นที่เป็นประจำ อย่างไรก็ตามโดยส่วนใหญ่แล้วตลาด มักจะนิยมตั้งอยู่ในพื้นที่ของชุมชน หรือพื้นที่สังคมซึ่งมีแนวโน้มสูงว่าจะได้รับความสนใจจากผู้คนในระแวกนั้น

ความหมายของตลาด ในแนวคิดของ นักธุรกิจหรือนักการตลาด

สำหรับในกรณีของบุคคลกลุ่มนี้จะให้ความหมายของ ตลาด ว่าคือ บุคคล กลุ่มบุคคล และองค์กร อันมีความต้องการซื้อสินค้าหรือบริการ ซึ่งไม่สำคัญว่าจะต้องมีเหตุผลที่จำเป็น แต่สำคัญว่ามีผู้ที่มีความสามารถและอำนาจในการตัดสินใจซื้อนั้น ปริมาณมากน้อยเพียงใด และสามารถตัดสินใจซื้อด้วยเหตผลอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากเรื่องความจำเป็นในการใช้งานได้

การตลาดในทางเศรษฐศาสตร์

หากมองให้ลึกลงไปในประเด็นที่สำคัญที่สุดนั้น จะเป็นเรื่องของการตอบสนองในเรื่องความต้องการของผู้บริโภคและความจำเป็น เป็นหลัก ซึ่งแน่นอนว่าการค้าสินค้าเหล่านั้นจะขายออกได้ จะต้องขึ้นอยู่กับว่า สินค้าและบริการมีความสอดคล้อง กับความจำเป็นและความต้องการของผู้บริโภคในสังคมได้มากน้อยเพียงใด

เพราะผู้คนในสังคมล้วนมีความต้องการที่ทั้งเหมือนและแตกต่างกันออกไปทั้งนั้น โดยผู้บริโภคจะเป็นฝ่ายเลือกซื้อผลิตภัณฑ์และบริการเอง ซึ่งเมื่อผู้บริโภคเหล่านั้นได้ใช้สินค้าและบริการไปแล้วเกิดพบว่า สินค้านี้ได้ให้ประโยชน์สูงสุดตรงกับสิ่งที่ตนต้องการ ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยในเรื่องของ ราคา คุณภาพ คุณค่า จนเกิดความพึงพอใจ การติดต่อแลกเปลี่ยนซื้อขายจะเกิดขึ้นตามมา เพราะผู้บริโภคต้องการที่จะใช้สินค้าและบริการเหล่านั้นอีก เพราะฉะนั้นผู้บริโภคกลุ่มนี้จึงถูกเรียกว่า ตลาด และกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งหมดจึงเรียกว่า การตลาด นั่นเอง