ทรัพยากรธรรมชาติ

การดำเนินชีวิตประจำวันของมนุษย์ย่อมหนีไม่พ้นการต้องพึ่งพาสิ่งอำนวยที่หลายหลาก แต่การได้มาซึ่งสิ่งอำนวยต่าง ๆ นั้น หากจะย้อนดูในเรื่องของกระบวนการผลิตแล้วล่ะก็ สิ่งอำนวยเหล่านั้นล้วนมีองค์ประกอบที่ต้องพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติ

โดยความหมายของทรัพยากรธรรมชาติ หรือ Natural Resources นั้นหมายถึงสิ่งรอบตัวเราไม่ว่าจะเป็นวัตถุสิ่งของหรือสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติรอบตัว ต่างล้วนถือเป็นสิ่งแวดล้อม
ทั้งสิ้น โดยหากเป็นสิ่งที่สามารถนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตได้ นำมาอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เราเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าทรัพยากรธรรมชาติ อันสามารถนำมาใช้ผลิตได้หลากหลายตั้งแต่ปัจจัยพื้นฐานไม่ว่า อาหาร เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม หรือที่อยู่อาศัย รวมไปถึงยารักษาโรค และเครื่องมือเครื่องใช้ัต่าง ๆ

ซึ่งทรัพยากรธรรมชาตินั้นจะแบ่งออกเป็นกลุ่มหลายลักษณะอาทิเช่น ทรัพยากรที่มีการก่อเกิดขึ้นเรื่อย ๆ มีปริมาณมหาศาลหรือหมุนเวียน หรือมีความคงทนไม่เสื่อมสภาพลงได้ง่าย สามารถรองรับความต้องการใช้งานจากมนุษย์ได้อย่างต่อเนื่องอย่างไม่เกิดปัญหา อีกทั้งยังอาจสามารถสร้างขึ้นได้เองอย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตามทรัพยากรบางอย่างแม้ว่าจะมีระบบหมุนเวียนทดแทนได้เรื่อย ๆ แต่ก็ต้องใช้ระยะเวลาให้การก่อเกิดหมุนเวียนนั้นเกิดขึ้นได้ จำเป็นต้องใช้ระยะเวลายาวนาน อาจจะเป็นร้อยหรือเป็นพันปีหรือแม้แต่ระดับหลักล้านปี อีกทั้งทรัพยากรบางประเภทนั้นเป็นทรัพยากรที่ไม่สามารถเกิดขึ้นทดแทนได้ มีการใช้แล้วหมดไป หรือทรัพยากรบางประเภทเป็นสิ่งหายากมาก ๆ และควรค่าแก่การหวงแหน หรือใช้เฉพาะเรื่องที่สำคัญและเกิดความจำเป็นจริง ๆ เท่านั้น

โดยกลุ่มใหญ่ ๆ ของทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำคัญและเห็นได้ชัดเจนนั้นประกอบไปด้วย อาทิเช่น ทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากรสัตว์ป่า ทรัพยากรน้ำ ทรัพยากรดิน ทรัพยากรป่าชายเลน ทรัพยากรแร่ธาตุ ทรัพยากรพลังงาน ทรัพยากรทางทะเล เช่นปะการังและพืชน้ำต่าง ๆ

หากต้องการจะมีทรัพยากรที่สำคัญไว้ให้มนุษย์ได้ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างยาวนาน จำเป็นจะต้องมีการพิทักษ์รักษา มีการอนุรักษ์อย่างหวงแหน ซึ่งแนวทางที่ดีที่สุดนั้นควรที่จะต้องเริ่มจากการปลูกฝังจิตสำนึกให้กับประชาชน เรียนรู้วิธีการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม เรียนรู้การสร้างความสมดุลย์ อีกทั้งยังควรที่จะต้องมีจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า และในทุก ๆ ทรัพยากรที่มีการนำมาใช้งานนั้นควรจะต้องใช้ในส่วนนั้นให้เกิดความคุ้มค่าที่สุด พึงหลีกเลี่ยงไม่ใช้อย่างสิ้นเปลือง หรือใช้ไปอย่างทิ้งขว้างหรือฟุ่มเฟือย และต้องรู้ว่าภาวะใดที่จะสร้างผลร้ายให้กับ

ธรรมชาติ มีการคำนวณลักษณะของการหมุนเวียนทดแทน หรือมีการพักใช้ชั่วคราวในยามที่เกิดวิกฤติ มีการใช้สิ่งเทียมมาใช้ทดแทน มีการรีไซเคิล และดูแลเอาใจใส่รักษา รวมถึงมีกระบวนการเผยแพร่ความรู้ในการรักษาทรัพยากรอย่างทั่วถึงแก่ประชาชนอย่างแท้จริง