ธรรมชาติ หมายถึงอะไร?

ธรรมชาติ เป็นปัจจัยพื้นฐานที่ทำให้ก่อเกิดสิ่งต่าง ๆ โดยไม่จำเป็นต้องมีอะไรมาควบคุม อีกทั้งธรรมชาติยังเป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำรงชีพของสิ่งมีชีวิต เพื่อความอยู่รอดและวิวัฒนาการในด้านต่าง ๆ นอกจากนี้ธรรมชาติยังอาจเป็นตัวกำหนด รูปแบบความเป็นอยู่ของสิ่งมีชีวิตด้วย เช่น ห่วงโซ่อาหาร การพึ่งพาอาศัย การอ้างอิงอาศัย สัตว์กินเนื้อ สัตว์กินพืช การอาศัยได้ในพื้นที่เฉพาะ เช่น สัตว์น้ำ หรือ สัตว์บก เป็นต้น

ความหมายของ ธรรมชาติ

ธรรมชาติ หมายถึง สิ่งที่มีคุณค่าทางวิทยาการ รวมถึงสุนทรียภาพ ซึ่งมีความเกี่ยวข้องเป็นสัณฐานที่สำคัญทาง ภูมิศาสตร์ และ ธรณีวิทยา อันเป็นเอกลักษณ์หรือสัญลักษณ์ของท้องที่นั้น ๆ โดยแต่ละที่ล้วนมีความแตกต่างกันออกไป
ขณะเดียวกันความหมายของ ธรรมชาติ ยังมักมีความหมายถึง ธรณีวิทยา และสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในธรรมชาติซึ่งเป็นอาณาจักรที่มีสิ่งแวดล้อม พืชกับสัตว์หลายชนิดอาศัยอยู่ร่วมกัน นอกจากนี้ในบางกรณียัง หมายถึง กระบวนการอันเกี่ยวข้องกับวัตถุ หรือสิ่งที่ไม่มีชีวิตอันมีการดำรงและเปลี่ยนแปลงแนวของตนเองได้ ตัวอย่างเช่น สภาพฟ้าอากาศ (ลม ฝน พายุ ฟ้าร้อง ฟ้าผ่า) ธรณีวิทยา (การเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก) ไปจนถึง สสารและพลังงานอันมีการรวมตัว ทำปฏิกิริยา จนเกิดขึ้นเป็นทุกสรรพสิ่ง

ความหมายของธรรมชาติ ตามพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน

ได้ให้ความหมายของ ธรรมชาติ ว่า การเกิดขึ้นของสิ่งต่าง ๆ และมีการดำรงอยู่ตามธรรมดาเป็นปกติ อย่างภาพภูมิประเทศที่มีขึ้นเองโดยมิได้มีใครเข้าไปแทรกแซงหรือปรุงแต่ง

การจัดกลุ่มของธรรมชาติ

ธรรมชาติ สามารถแบ่งกลุ่มได้ตามคุณสมบัติที่มีความหมายแบบกว้าง ๆ ออกได้เป็น 2 ประเภทคือ

1.ธรรมชาติที่ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้

คือธรรมชาติที่ ฟื้นฟูและเปลี่ยนแปลงเพื่อเข้าสู่สภาพเดิมได้ แต่เมื่อถูกทำลายแล้วก็จะหมดไป ตัวอย่างเช่น คลอง ทะเล ทะเลสาบ หนองน้ำ น้ำตก หาดทราย ถ้ำ ภูเขา หน้าผา หรือแหล่งที่เป็นซากดึกดำบรรพ์ เป็นต้น

2.ธรรมชาติที่มีการเคลื่อนไหว

คือธรรมชาติที่มีการฟื้นฟูและเปลี่ยนแปลงไปตามระบบพื้นที่ของตนเอง ตัวอย่างเช่น ทุ่งหญ้า สัตว์ป่า สัตว์น้ำ ป่าไม้ เป็นต้น

ทั้งนี้ธรรมชาติ ล้วนมีระบบหมุนเวียนที่มีความสอดคล้องและเหมาะสมมากที่สุดกับวงจรหรือสิ่งต่าง ๆ ที่มีอยู่บนโลก การเข้าไปแทรกแซงหรือทำลายส่วนใดส่วนหนึ่งของธรรมชาติอาทิเช่น การลักลอบตัดไม้ การเผาป่า การล่าสัตว์ ไปจนถึงพฤติกรรมที่มีส่วนในการส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง

ทั้งการทิ้งขยะพลาสติก การทิ้งขยะสารเคมี การปล่อยควันเสียจากยานพาหนะ การปล่อยควันเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม อันเป็นสาเหตุในการลดจำนวนของก๊าซเรือนกระจก ล้วนมีผลกระทบตามมาถึงการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต ทุกชนิดบนโลก ซึ่งยากจะกลับมาแก้ไขใหม่ได้ โดยวิธีที่เราพอจะทำได้ ณ.ขนาดนี้ก็คือการลดพฤติกรรมที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสร้างสิ่งทดแทนอย่างเช่นการ ปลูกต้นไม้ เพื่อให้สิ่งแวดล้อมสามารถคงสภาพได้เหมือนอย่างที่เคยเป็นในอดีต