บทความ คืออะไร ?

ปฏิเสธไม่ได้ว่ายุคนี้เป็นยุคที่ระบบอินเทอร์เน็ตมีอิทธิพลต่อสิ่งต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันของมนุษย์ ไม่เว้นแม้แต่วงการธุรกิจและการตลาดที่ทุกบริษัททุกองค์กร ต่างต้องมีเว็บไซต์เป็นของตัวเองเพื่อใช้ เป็นตัวขับเคลื่อนและสนับสนุนให้ธุรกิจสามารถทำกำไรได้ ดังนั้น Content ใน Internet Marketing จึงเป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้เว็บไซต์เหล่านั้น ดึงดูดความสนใจจากกลุ่มลูกค้าที่ต้องการจะมุ่งไปสู่เป้าหมายได้ โดยรูปแบบของการนำเสนอที่ได้รับความนิยมมากที่สุดก็คือ Content ในรูปแบบของบทความ อันเป็นเนื้อหาของเว็บไซต์ ที่จะสื่อสารและมอบข้อมูลอันเป็นประโยชน์ ให้ผู้คนสามารถทำความเข้าใจและติดตามผลิตภัณฑ์ขององค์กรนั้น ๆ ได้

ประเภทและลักษณะของบทความในแต่ละแบบ

บทความใดก็ตามที่อยู่ในกลุ่มของบทความเรียงประเภทหนึ่ง บทความเชิงวิจารณ์หรือการวิเคราะห์ บทความอันมีเนื้อหานำเสนอความรู้ข้อเท็จจริง ไปจนถึงบทความที่มีการเขียนในลักษณะสร้างสรรค์ผลงาน จะสามารถแบ่งตามเนื้อหาที่มีได้ทั้งหมด 11 ประเภท คือ

 1. บทความวิชาการ ต้องมีเนื้อหาที่แสดงบนหลักความเป็นจริง สามารถตรวจสอบ และให้ความรู้ทางวิชาการเรื่องใดเรื่องหนึ่งแก่ผู้อ่านได้
 2. บทความกึ่งชีวประวัติ การเขียนถึงชีวิตของบุคคลเพื่อชื่นชม ซึ่งอาจเป็นส่วนหนึ่งหรือเรื่องราวทั้งหมด และอาจต้องมีการยกย่องถึงตัวเจ้าของประวัติด้วย
 3. บทความวิเคราะห์ เป็นการเขียนที่คล้ายกับการแสดงความคิดเห็น แต่จำเป็นต้องมีการนำเสนอแนวคิด การวิเคราะห์ รวมถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไว้อย่างละเอียด
 4. บทบรรณาธิการ บทความอันเป็นการแสดงความคิดเห็น เพื่อนำเสนอถึงแนวคิดที่ผู้นั้น มีต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
 5. บทความสัมภาษณ์ เป็นบทความที่เขียนตามบทสัมภาษณ์ ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งเกี่ยวถึงการแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องราวหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
 6. บทความวิจารณ์ เป็นการเขียนที่มีเนื้อหาด้านการแสดงความคิดเห็น เชิงวิจารณ์ ถึงเรื่องราวที่ต้องการจะวิจารณ์ แต่ต้องเป็นไปบนพื้นฐานแห่งเหตุผลและหลักวิชา
 7. บทความครบรอบปี หมายถึงบทความที่เป็นการรวมถึง เนื้อหาบรรยาย เล่าเรื่อง ซึ่งมีการเล่าถึง เหตุการณ์ เรื่องราว หรือพิธีที่จัดขึ้นในงานเทศกาลหรือวันสำคัญต่าง ๆ ภายในปีนั้น
 8. บทความแสดงความคิดเห็นทั่วไป บทความอันมีการแสดงความคิดเห็นโดยอาจไม่จำเป็นต้องอ้างถึงหลักเหตุผลหรือวิชาการมากนัก
 9. บทความให้ความรู้ทั่วไป บทความที่อาจมีเนื้อหาหลักวิชาเข้ามาเกี่ยวข้อง หรือการใช้ความรู้ที่ได้มาจากการเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่ได้ มานำเสนอ
 10. บทความสารคดีท่องเที่ยว เป็นการเขียนเนื้อหาในลักษณะบรรยายเนื้อหาที่ได้จากประสบการณ์ตรงหรือข้อมูล มาเล่าถึงสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ
 11. บทความเชิงธรรมะ เป็นการเขียนเนื้อหาที่อธิบายถึงข้อธรรมะ ให้ผู้สนใจได้ศึกษาทำความเข้าใจได้ ซึ่งเป็นการให้คติ ไปจนถึงแนวทางในการดำเนินชีวิตตามหลักที่ พุทธศาสนา ได้สอนไว้ และอีกหนึ่งสิ่งสำคัญสำหรับการเขียนบทความที่นอกจากจะต้องคิดเนื้อหา Content ที่น่าสนใจต่อผู้พบเห็นแล้ว การใช้ภาษารวมถึงลักษณะการเขียน ก็จัดว่าเป็นองค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้ผู้อ่านติดตามผลงานและจดจำได้ดียิ่งขึ้น