บทย่อคัด คือ

Abstract หรือบทย่อคัด ถือเป็นส่วนสำคัญสำหรับการเสริมองค์ประกอบของการจัดทำเนื้อหาข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างมีศักยภาพ โดยประโยชน์ของบทย่อคัด จะช่วยให้เกิดเนื้อหาที่กระชับนำมาซึ่งการควบแน่นของเนื้อหา โดยการสรุปที่ช่วยให้ผู้อ่านสามารถจับใจความได้มากที่สุด นั้นจะอาศัยการโฟกัสไปที่จุดสำคัญของเนื้อหา หรือการนำเสนอส่วนที่โดดเด่นนำมาเกริ่นไว้อย่างน่าสนใจ หรือใช้การปูทางที่สอดคล้องและเกิดแรงดึงดูดที่ทำให้ผู้อ่านอยากรับข้อมูลที่มีอยู่ข้างหน้ามากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้คุณภาพของบทย่อคัดยังควรนำเสนอสิ่งที่เป็นผลลัพธ์ที่ผู้อ่านต้องการ มีการจับประเด็นอย่างตรงจุดอีกทั้งจำแนกให้ผู้อ่านได้เข้าใจถึงหมวดหมู่สารบัญต่าง ๆ ซึ่งมีความนิยมในการนำไว้ในส่วนต้นของเรื่องเนื้อหา ซึ่งบทย่อคัดเรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องมีในการจัดทำงานประเภท งานวิจัย หรือ รายงาน ไม่ว่ารายงานหรือบทวิจัยนั้นจะจัดทำเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยก็ตาม

คุณสมบัติที่ดีของบทคัดย่อควรเป็นอย่างไร

ความกระชับและได้ใจความคือหัวใจสำคัญของบทคัดย่อดังนั้นบทคัดย่อที่ดีควรมีความยาวที่เหมาะสม ซึ่งโดยทั่วไปแล้วนิยมจัดทำกันในความยาวที่ไม่เกินหนึ่งหน้า อีกทั้งยังต้องแจ้งให้ผู้อ่านได้ทราบว่าหน้านั้นคือบทคัดย่อ โดยระบุคำว่า บทคัดย่อ อยู่ด้วยในส่วนบนของเนื้อหา อย่างไรก็ตามการสร้างบทคัดย่อนั้นจำเป็นที่จะต้องจัดทำเนื้อหาหลักได้ครบถ้วนเสียก่อน ไม่เช่นนั้นแล้วจะไม่สามารถนำมาสรุปกระชับได้อย่างเหมาะสมและหากเป็นไปได้ไม่ควรที่จะเสริมเนื้อหาอื่นใดที่ไม่ได้มีประกอบอยู่ในส่วนของเนื้อหาหลักนำมาเพิ่มไว้ในบทคัดย่อ เพราะจะทำให้เกิดการไม่สานต่อเนื้อหาและทำให้ผู้อ่านไม่ได้รับสาระในโครงสร้างที่เหมาะสม

ประเภทของบทคัดย่อ โดยทั่วไปแล้วแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ประกอบไปด้วย ประเภทที่เน้นแก่นของเนื้อหา ข้อมูลอันส่งเสริมการยกระดับความรู้ (Informative Abstract) ซึ่งบทคัดย่อในลักษณะนี้มักจะมีอยู่ในเนื้อหาเชิงวิชาการ การศึกษา หรือเทคนิคข้อมูลต่าง ๆ

ส่วนอีกประเภทคือบทคัดย่อที่เน้นการเกริ่นหรือพรรณนา (Indicative of Descriptive Abstract) บทคัดย่อลักษณะนี้จะเหมาะสมกับเนื้อหาที่มีการชี้นำส่วนเสริม หรือสร้างความดึงดูดให้ผู้อ่านมีความต้องการอยากที่จะอ่านต่อ

ซึ่งในส่วนนี้อาจไม่จำเป็นที่ต้องใช้แหล่งอ้างอิงหรือระดับของข้อมูลที่แม่นยำในระดับเข้มข้นก็ได้ แต่ทั้งนี้ยังคงต้องควบคุมการพรรณนาใดนั้นให้มีระดับของปริมาณเนื้อหาที่มีความกระชับสั้นไม่ยาวเฟ้อเกินไป และยังจะต้องเน้นเรื่องการมีประเด็นและใจความที่สร้างผลลัพท์ ท้ายที่สุดคุณภาพของบทคัดย่อจะน่าอ่านยิ่งขึ้นหากผู้เขียนมีสำนวนชั้นเชิงที่ดีก็จะยิ่งสร้างเสน่ห์ให้กับบทคัดย่อนั้นเป็นอย่างยิ่ง