รายได้ คืออะไร หมายถึงอะไร ?

เงินเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้มนุษย์สามารถดำรงอยู่ในสังคมปัจจุบันได้ เพราะเงินเป็นสิ่งที่มีไว้สำหรับแลกเปลี่ยนในการซื้อสินค้าและบริการต่าง ๆ ที่จำเป็นหรือไม่จำเป็นของมนุษย์ อาทิเช่น ค่าอาหาร ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำ ค่าอินเทอร์เน็ต ค่าที่พัก ค่าเดินทาง ค่าเสื้อผ้าหรือข้าวของเครื่องใช้ ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็น ส่วนสิ่งของที่ไม่จำเป็นนั้นส่วนใหญ่จะเป็นของใช้ส่วนตัว ซึ่งเกิดจากอารมณ์ความรู้สึกชักจูงเป็นหลัก เช่น สินค้าแฟชั่น ของเล่น ของสะสม เป็นต้น

โดยการจะทำให้เรามีเงินสำหรับใช้จ่ายซื้อสิ่งเหล่านี้ได้นั้น จำเป็นจะต้องมีการทำงานที่สร้างรายได้ให้กับตนเอง เพื่อให้มีเงินเพียงพอสำหรับใช้จ่ายนั่นเอง รวมไปถึงยังมีกรณีของการสร้างรายได้ เพื่อนำมาประกอบกิจกรรมที่เป็นเป้าหมาย เป็นความฝันความหวังหรือเป็นเรื่องที่ชอบ อาทิเช่น เป้าหมายการเดินทางท่องเที่ยว เป้าหมายการผลักดันตนเองสู่สถานะต่าง ๆ หรือในแง่ของการตั้งเป้าประสบความสำเร็จในธุรกิจ ก็จำเป็นที่จะต้องมีการเสาะแสวงหารายได้เพื่อนำมาใช้เป็นปัจจัยการลงทุนอีกด้วย

ความหมายของคำว่า รายได้

รายได้เป็นคำที่มีความหมายค่อนข้างกว้าง แต่หลัก ๆ แล้วคำว่ารายได้จะหมายถึง ผลตอบแทนจากการทำธุรกิจที่มาในรูปแบบของกำไร ส่วนความหมายของรายได้ในด้านต่าง ๆ นั้นมีดังต่อไปนี้

รายได้ในทางธุรกิจ

ผลกำไรจากการดำเนินธุรกิจทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นกิจการหรือองค์กร ด้วยกำไรนั้นจะได้มาจากการขายสินค้าหรือบริการตามปกติที่วางเอาไว้ และอาจได้กำไรจากช่องทางอื่น ๆ ด้วยเหตุผลที่ต่างออกไปตามปกติ เช่น รายได้พิเศษ เป็นต้น ซึ่งรายได้นั้นมักจะมาในรูปแบบของเงินสด หรือ ใช้เป็นสิ่งเทียบแทนเงินสดก็ได้เช่นกัน

รายได้ขององค์กรแบบไม่แสวงหาผลกำไร

เป็นองค์กร ที่มีรายได้หลักมาจากการบริจาคโดยองค์กรหรือบุคคล ซึ่งอาจมีทั้งรูปแบบการระดมทุนในการจัดกิจกรรม ซึ่งถ้าหากองค์กรนั้นมีความสำคัญหรือเกี่ยวข้องกับหน่วยงานรัฐบาล ก็อาจได้รับรายได้จากทางกระทรวงมาเป็นทุนในการหล่อเลี้ยงองค์กรด้วย

ประเภทของรายได้ มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 2 แบบคือ

1.รายได้ที่ได้มาจากการขาย

หมายถึงรายได้ที่เกิดมาจากการขายสินค้าและบริการ ซึ่งเป็นรายได้หลักที่ใช้หาเลี้ยงจาก การดำเนินงานหรือกิจการ อาทิเช่น รายได้จากการขายสินค้า การขายอาหาร การขายของใช้ การขายของชำร่วย รายได้จากการให้บริการ บริการซ่อมแซม บริการทำความสะอาด บริการห้องพัก เป็นต้น

2.รายได้อื่น

คือรายได้ที่ได้มาซึ่งไม่ได้เป็นไปตามปกติของการดำเนินงาน โดยรายได้นี้อาจไม่ได้มาจากการขายสินค้าหรือบริการโดยตรง อาทิเช่น รายได้ที่ได้มาเนื่องในโอกาสพิเศษ รายได้ที่ได้มาจากการเลหลังขายสินค้าเหลือใช้ของกิจการ เป็นต้น