บุคลากร หมายถึง

การดำเนินงานในองค์กร อาจยากที่จะสำเร็จได้หากปราศจากความร่วมแรงร่วมใจ ดังนั้นแล้ว มนุษย์ คือทรัพยากรหนึ่งที่เป็นหัวใจสำคัญที่จะชี้วัดความสำเร็จได้ในทุกกิจกรรมหรือทุกการปฏิบัติงานขององค์กร ดังนั้นความเอาใจใส่ต่อทรัพยากรจึงต้องมีการจัดการที่มีประสิทธิภาพควบคู่อยู่เสมอ ซึ่งแต่ละบุคคลจะต้องมีกระบวนการในการได้มา ทั้งจากการคัดสรร มองหาความสอดคล้องกับตำแหน่งหน้าที่ จึงจะได้ผลลัพท์ของงานที่ก่อเกิดประสิทธิภาพได้ในท้ายที่สุด

โดยคำว่าบุคลากร นั้นหากจะอ้างอิงจาก พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ได้ระบุแปลความเอาไว้ว่า บุคลากร คือ “ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล เช่น สถานะในการบรรจุแต่งตั้ง เลื่อนขั้น เลื่อนเงินเดือน หรือผู้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน ” ทั้งยังกล่าวได้อีกว่า หมายถึง บุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับงานด้าน ซอฟแวร์ ฮาดร์แวร์ มีการทำงานที่เชื่อมโยงกับการบริหารงาน ในด้านสารสนเทศ มีทักษะความสามารถต่อสายงานเหล่านี้ สามารถมีฝีมือที่มีคุณภาพต่อการปฏิบัติงานเหล่านี้เป็นต้น

บุคลากรจะถูกพิสูจน์คุณภาพได้ว่ามีความสามารถถ่องแท้หรือไม่ จำเป็นที่จะต้องผ่านกระบวนการเริ่มแรกจากการเสาะหาคัดสรร สามารถผ่านระบบการคัดเลือกที่มีขั้นตอนตามข้อกำหนดของแต่ละองค์กร มีการลงบันทึกทำประวัติ กรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ มีการทดสอบ หรือแม้แต่การสอบแข่งขันเข้าทำงาน มีการตรวจเช็คเอกสารรับรองต่าง ๆ จากนั้นจึงมีการประกาศผลคัดเลือก และควรเน้นคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณภาพจริง ๆ ปราศจากการใช้เส้นสายที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม หลีกเลี่ยงพฤติการณ์ใดก็ตามที่จะนำมาซึ่งความไม่ยึดโยงกับข้อเท็จจริง เพราะนอกจากจะไม่เกิดประสิทธิภาพที่เที่ยงแท้แก่องค์กรแล้วยังอาจได้รับข้อครหาที่บั่นทอนกำลังใจของทรัพยากรด้านนี้ทั้งหมดได้

นอกจากนี้องค์กรที่ดีควรจะต้องมีการจัดฝึกอบรมเหล่าบรรดาพนักงานบุคลากร อย่างสม่ำเสมอ หรืออาจจัดให้มีช่วงระยะเวลาในการทดลองงาน เพื่อทำการประเมินผลการทดลองว่าจะสามารถผ่านมาตรฐานตามข้อกำหนดได้หรือไม่ ซึ่งการจัดอบรมนั้นจำเป็นที่จะต้องมีกระบวนการแบบแผนที่ดีสามารถอบรมพนักงานได้ จนเกิดการพัฒนาได้จริง และเมื่ออบรมแล้วผู้รับการอบรมจะต้องนำมาปรับใช้ในสายงานให้ก่อเกิดประโยชน์มากยึ้งขึ้นได้อีกด้วย

กล่าวได้ว่าบุคคลากร ถือเป็นปัจจัยทางทรัพยากรที่จะต้องมีความพิถีพิถัน และตระหนักอยู่เสมอถึงความสำคัญ และเข้าใจในคุณค่าต่อองค์กร ควรจัดการอย่างใส่ใจต่อรายละเอียดไม่ว่าจะในขั้นตอนใด ทั้งการสรรหา การฝึกอบรมหรือการพัฒนา หรือการคัดเลือก และแน่นอนว่าถือเป็นหน้าที่สำคัญที่จะได้ผลดีหรือไม่นั้น ก็ย่อมที่จะต้องขึ้นอยู่กับวิสัยทัศน์และการปฏิบัติของผู้บริหาร และฝ่ายบุคคลด้วย จึงจะสามารถทำให้กระบวนการด้านทรัพยากรบุคคลได้ผลลัพท์ที่ดีและมีประสิทธิภาพได้