ประวัติศาสตร์ คืออะไร หมายถึงอะไร ?

ประวัติศาสตร์ เป็นคำที่เรามักจะได้ยินอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งหากพูดถึงประวัติศาสตร์หลายคนก็คง นึกถึง อารยธรรม หมายเหตุ เหตุการณ์ ข้อมูล หรือสิ่งต่าง ๆ ที่มีอายุเก่าแก่ โดยสิ่งเหล่านี้นั้นถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่มีผลต่อสังคมมนุษย์เป็นอย่างมาก เพราะเป็นหลักฐานทางความรู้ที่ทำให้มนุษย์ได้ศึกษาเพื่อให้สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้  ด้วยเหตุนี้ ประวัติศาสตร์ จึงถูกบรรจุลงเป็นวิชาให้นักศึกษาทุกระดับชั้น ได้ทำความเข้าใจกับสิ่งที่เคยเกิดขึ้นในอดีต ทั้งใน หรือต่างประเทศ

ประวัติศาสตร์ คืออะไร ?

ประวัติศาสตร์ หมายถึง การค้นหาข้อมูลผ่านกระบวนการ การตั้งคำถาม จากนั้นจึงหาคำตอบด้วยวิธีการสอบสวน แล้วจึงนำความรู้ที่ได้ มารวบรวมจัดระเบียบใหม่ ก่อนจะนำข้อมูลเหล่านั้นมาเรียบเรียง แล้วนำเสนออธิบายถึงเหตุการณ์ในอดีตที่เกิดขึ้น

สรุป

ประวัติศาสตร์ คือ กระบวนการศึกษาและสืบหาความรู้เพื่อค้นหาข้อมูลที่มีอยู่จริงทั้งในอดีต แล้วจึงนำมาเสนอข้อมูลในรูปแบบที่เข้าใจได้อย่างมีเหตุมีผล

นักประวัติศาสตร์ คือ

นักวิชาการผู้ที่ชื่นชอบหรือมีหน้าที่ในการ สืบหาค้นคว้า เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ และรวบรวมหลักฐาน มาวิจัยจัดเรียบเรียง คัดกรอง แล้วจึงนำข้อมูลแสดงออกมาเป็นสื่อการเรียนรู้

ลักษณะหลักฐานทางประวัติศาสตร์

หลักฐานทางประวัติศาสตร์นั้นค่อนข้างมีความเฉพาะตัว โดยหลัก ๆ แล้วจะหมายถึง สิ่งที่เป็นร่องรอยของมนุษย์ซึ่งเคยได้สร้างไว้ในอดีต และหลงเหลือตกค้างมาจนถึงยุคปัจจุบัน โดยอาจไม่สำคัญว่าสิ่งนั้นจะอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์หรือไม่

หลักฐานทางประวัติศาสตร์ของไทย สามารถแบ่งออกตามหลักสากลได้ทั้งหมด 2 ประเภท ดังต่อไปนี้

1.หลักฐานแบบไม่เป็นลายลักษณ์อักษร

คือหลักฐานที่ไม่ได้มีการให้ข้อมูลโดยตัวอักษร อาทิเช่น หลักฐานทางโบราณคดี หลักฐานด้านศิลปกรรม สถาปัตยกรรม หลักฐานทางสังคมวิทยา หลักฐานทางมนุษยวิทยา หรือแม้แต่นาฏกรรม และ ดนตรี เป็นต้น

2.หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษร

หลักฐานที่มีการอธิบายเนื้อหาข้อมูลผ่านทางตัวอักษร อาทิเช่น รูปผนังถ้ำ บันทึก จดหมายเหตุร่วมสมัย จารึก ตำนาน พงศาวดาร งานวิจัย วรรณกรรม หรือหนังสือพิมพ์เป็นต้น

ความสำคัญทางประวัติศาสตร์

สิ่งที่เรามองเห็นถึงความสำคัญ และประโยชน์ของประวัติศาสตร์ได้มากที่สุด นั่นก็คือความเป็นแหล่งเรียนรู้ให้มนุษย์ได้ศึกษาและทำความเข้าใจ เกี่ยวกับเผ่าพันธุ์ของตัวเองในอดีตได้มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะด้านการวิวัฒนาการของมนุษย์  ทั้งด้านการดำรงชีวิต ความเป็นอยู่ในสังคม ความก้าวหน้าทางอารยธรรม นอกจากนี้จากการศึกษาเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้น ยังทำให้ผู้ศึกษาสามารถเก็บเกี่ยวความรู้ จากสิ่งที่เคยเกิดขึ้นมาประยุกต์ใช้กับการดำเนินในชีวิตประจำวันได้อีกด้วย

การเรียนรู้วิชาทางประวัติศาสตร์ในยุคปัจจุบัน ถือเป็นสิ่งที่เข้าถึงได้ไม่ยากแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ผ่านสื่อวิชาการเรียนการสอนภายในโรงเรียน  การศึกษาผ่านห้องสมุด การศึกษาผ่านความรู้บนอินเทอร์เน็ต หรือแม้แต่การศึกษาผ่านทางหลักฐานที่จัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์ ก็สามารถหาความรู้ได้โดยง่ายมากยิ่งขึ้น