มนุษย์ หมายความว่าอะไร?

มนุษย์จัดเป็นสิ่งมีชีวิตประเภทหนึ่ง ที่มีการวิวัฒนาการด้านต่าง ๆ จนมาถึงจุดสูงสุดของบรรดาสิ่งมีชีวิตทั้งหมด ด้วยปัญญาทางสมองที่มีการพัฒนา จนสามารถบริหารจัดการ สิ่งมีชีวิตและทรัพยากรทางธรรมชาติได้ ขณะเดียวกันเผ่าพันธุ์มนุษย์ยังมีการขยายเผ่าพันธุ์ได้อย่างปลอดภัย มากกว่าสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ที่มักตกเป็นเหยื่อของสัตว์ที่เหนือกว่าในห่วงโซ่อาหาร จากความก้าวหน้าทางวัฒนธรรมและปัญญา ที่สามารถปกป้องตนเองจากภัยร้ายได้อย่างรอบด้าน

ความหมายของมนุษย์

ความหมายของมนุษย์นั้นได้มีผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการ ต่างพากันให้ความหมายในมุมมองของตนเอง โดยเราได้นำความหมายของ มนุษย์ ที่น่าสนใจมาฝากให้ผู้อ่านได้ทำความเข้าใจกันดังต่อไปนี้
ความหมายของมนุษย์ โดย พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 ได้ให้ความหมายของ มนุษย์ ว่า เป็นสัตว์ที่มี จิตใจสูง ปัญญามากพอที่ทำให้รู้จักใช้เหตุผลในการปฏิบัติสิ่งต่าง ๆ

ความหมายของมนุษย์ โดย ซิกมันด์ ฟรอยด์

ซิกมันด์ ฟรอยด์ ได้ให้ความหมายของคำว่า มนุษย์ ตามทัศนะที่แบ่งระดับจิตใจของมนุษย์แบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ

  1. อีโก (Ego) ส่วนที่เป็นตัวตน
  2. อิด (Id) เป็นส่วนที่ไร้เหตุผล
  3. ชูเปอร์อีโก (superego) ส่วนที่เป็นจิตสำนึกของบุคคลหรือส่วนที่ประกอบด้วยเหตุผล

ความหมายของมนุษย์ โดย อริสโตเติล (Aristotle)

อริสโตเติล ได้ให้ความหมายของ มนุษย์ โดยให้คำนิยามเป็น 3 ส่วนหลัก ๆ ได้แก่

  1. มนุษย์ เป็นสัตว์ที่มีความนึกคิด ( Man is thinking animal )
  2. มนุษย์ คือสัตว์ที่มีเหตุผลในการกระทำ ( Man is rational animal )
  3. มนุษย์ เป็นสัตว์สังคม ( Man is social animal )

ความหมายของมนุษย์ ใน พระธรรมปิฎก ( ป.อ. ปยุตโต,2543: 30, 32 )

ใน พระธรรมปิฎก ได้ให้ความหมายและธรรมชาติของมนุษย์ว่า มนุษย์ เป็นสัตว์ที่ต้องศึกษาเพื่อพัฒนาตนเองให้สูงขึ้น และธรรมชาติของมนุษย์ ก็เป็นสัตว์ที่สามารถฝึกและศึกษาได้
กล่าวคือ มนุษย์ไม่ควรที่จะอาศัยเพียงสัญชาติญาณอย่างเดียว ในการกระทำหรือตัดสินใจ เพราะมันไม่เพียงพอต่อการดำเนินชีวิต โดยการพึ่งพาสัญชาติญาณอย่างเดียว ก็ไม่ต่างอะไรกับสัตว์ทั่ว ๆ ไป เนื่องจากมนุษย์คือชีวิตที่มีการศึกษารู้จักและสามารถ เรียนรู้ ฝึกหัด รวมถึงการพัฒนาตนเอง ซึ่งนับเป็นชีวิตที่ประเสริฐดังคำที่กล่าวว่า “ชีวิตประเสริฐเกิดจากการศึกษา”

สรุปแล้ว มนุษย์ หมายถึงสิ่งมีชีวิตจำพวกสัตว์ ที่มีหลักทางความคิดอันแตกต่างกว่าสัตว์ประเภทอื่น ผ่านการใช้งานสติปัญญา โดยสมองที่ได้รับการวิวัฒนาการและสานต่อมาจากรุ่นสู่รุ่น จนมีความคิดและการกระทำต่าง ๆ โดยอาศัยถึงเหตุผลเป็นส่วนใหญ่ สามารถทำความเข้าใจถึงโลกและชีวิตได้ รวมถึงการวิเคราะห์สิ่งต่าง ๆ ในรูปแบบซับซ้อน หรือ แก้ไขปัญหา เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขจนสามารถผลักดันระบบกลไกลสังคมขึ้นได้