ระบบเครือข่ายคืออะไร ?

ระบบการทำงานที่ได้รับการยอมรับว่ามีประสิทธิภาพมากที่สุดในปัจจุบัน คือการทำงานกันเป็นกลุ่มหรือการประสานการทำงานระหว่างกัน ซึ่งส่งผลดีมากกว่าการจัดการด้วยตัวคนเดียว โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันซึ่งได้มีสิ่งอำนวยประโยชน์ ต่อการทำงานในลักษณะนี้อยู่มากมาย โดยเฉพาะเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กับระบบอินเทอร์เน็ต ที่นับเป็นสิ่งจำเป็นต่อการทำงานไปแล้วและแทบไม่สามารถขาดไปได้เลยในยุคปัจจุบัน

ระบบเครือข่าย หมายถึง อะไร

หมายถึง การนำคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมาเชื่อมต่อระหว่างกันเป็นกลุ่ม เพื่ออำนวยให้ผู้ใช้งาน ได้พึ่งพาระบบเครือข่ายที่สร้างขึ้นจากกลุ่มอุปกรณ์เหล่านั้น ไว้ติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนข้อมูล ไปจนถึงการใช้อุปกรณ์ที่อยู่ในเครือข่ายร่วมกัน

ขณะเดียวกันในด้านของขนาดเครือข่ายก็มีอยู่หลายขนาด และยังขึ้นอยู่กับจำนวนอุปกรณ์ ตั้งแต่การเชื่อมต่อด้วยคอมพิวเตอร์มากกว่า 1 เครื่องขึ้นไป สำหรับใช้ในระดับครัวเรือน บริษัทขนาดย่อมและองค์กรขนาดเล็ก ไปจนถึงเครือข่ายขนาดใหญ่ที่มีการเชื่อมต่ออุปกรณ์ในภาคกว้างอย่างเช่น ในระดับทวีปภูมิภาคหรือทั่วโลก เป็นต้น

ประโยชน์ของระบบเครือข่าย

1.ศึกษาและรวบรวมข้อมูลได้สะดวกสบาย

แน่นอนว่าการใช้งานร่วมกันนั้น ย่อมมีการทำงานผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพราะฉะนั้นกลุ่มผู้ใช้งานจึงสามารถใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อค้นหาข้อมูลสารสนเทศ หรือจะดึงจากข้อมูลกลางสำหรับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในองค์กร ก็สามารถทำได้อย่างสะดวก โดยไม่ต้องลำบากไปสำเนาข้อมูลเอง

2.เก็บข้อมูลร่วมกันได้

แม้ว่าจะมีผู้ใช้งานเครือข่ายร่วมกันเป็นจำนวนมาก แต่การใช้งานก็ไม่วุ่นวายหรือเป็นอุปสรรคเลย เพราะโปรแกรมต่าง ๆ สามารถ ใส่ไว้ในแหล่งข้อมูลกลางได้ อาทิเช่น ในฮาร์ดดิสก์ของเครื่อง File Server ซึ่งผู้ใช้เหล่านั้นสามารถใช้โปรแกรมร่วมกัน จากแหล่งเดียวโดยไม่ต้องเก็บโปรแกรมไว้ในแต่ละเครื่องให้ยุ่งยาก เป็นต้น

3.ใช้งานเป็นอุปกรณ์สาธารณะได้

ตัวอย่างเช่น เครื่องพิมพ์ และ อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล ที่มักเป็นสิ่งที่ต้องใช้งานร่วมกันบ่อย ๆ ซึ่งไม่จำเป็นต้องคอยลุกไปทำเองให้เหนื่อย เพราะเราสามารถสั่งการได้ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในเครือข่ายทุกเครื่องได้เลย

4.การสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลที่อิสระ

การสื่อสารที่มีหลายช่องทางซึ่งช่องทางที่ได้รับความนิยมมากที่สุดก็คือ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ( E-Mail ) รวมไปถึงการส่งหรือโอนย้ายข้อมูลและข่าวสาร จากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่ง

5.ติดต่อสื่อสารสะดวกรวดเร็ว

แลกเปลี่ยนข้อมูลและติดต่อสื่อสารได้มีประสิทธิภาพและรวดเร็วกว่า ระบบอื่น ๆ

6.ประยุกต์ใช้งานร่วมกับการดำเนินการในภาคธุรกิจได้

เพราะเครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ มันจึงกลายเป็นสิ่งจำเป็นที่สามารถสนับสนุนการดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เช่นการทำงานในเครือข่ายธุรกิจการบิน เครือข่ายธุรกิจธนาคาร ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจท่องเที่ยว ธุรกิจประกันภัย และธุรกิจอื่น ๆ อีกมากมายแล้วแต่ผู้ประกอบการจะสามารถประยุกต์นำมาใช้ได้ เพื่อการตอบสนองความพึงพอใจต่อลูกค้าได้อย่างดีเยี่ยม