วัฒนธรรม หมายถึงอะไร ?

ในโลกของเราวิถีการดำเนินชีวิตของมนุษย์ มีกิจวัตรหลายเรื่องที่มนุษย์จะมีการกระทำที่ทำอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นวง และรูปแบบที่กระทำกันบ่อย ๆ จนมีการเผยแพร่เป็นที่นิยมและยอมรับในวงกว้างอันนำมาซึ่งการสืบสาน จนทำให้อาจเรียกได้ว่าสิ่งนั้นเป็น วัฒนธรรม อย่างหนึ่ง แต่เดิมแล้วในอดีต วัฒนธรรม คือสิ่งที่มีขึ้นเพื่อประโยชน์ทางการดำรงชีวิต หรือ เพื่อขยายเผ่าพันธุ์ของผู้คนเป็นหลัก ซึ่งในปัจจุบันวัฒนธรรมได้แตกแขนงออกมาในแง่มุมต่าง ๆ ตามพัฒนาการของมนุษย์ที่มีอิทธิพลต่อลักษณะการดำรงชีวิตอันเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ตั้งแต่วัฒนธรรมทางสังคม วัฒนธรรมทางดนตรี-ศิลปะ วัฒนธรรมทางการค้า วัฒนธรรมทางการเมือง หรือ วัฒนธรรมทางเพศที่มีเพิ่มมากขึ้นจากแต่ก่อน

ความหมายของ วัฒนธรรม

คำว่า วัฒนธรรม กล่าวคือ เป็นแบบแผนอย่างหนึ่งที่มีขึ้นเพื่อการดำเนินชีวิตที่เป็นการปฏิบัติโดยมีการปรับเปลี่ยนและสืบทอดต่อกันมา ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นเป็นรูปธรรมหรือนามธรรม ก็ตาม

ความหมายของ วัฒนธรรม โดย พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ได้ระบุความหมายของ วัฒนธรรม ว่า วัฒนธรรม คือ สิ่งอันเสริมสร้างความเจริญงอกงามให้แก่ส่วนรวม ซึ่งมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตแบบหมู่คณะ

ความหมายของ วัฒนธรรม โดย กลุ่มประชาสัมพันธ์สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม

วัฒนธรรม หมายถึง วิถีการดำเนินของผู้คนที่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคม อาทิเช่น การอยู่อาศัย การรับประทานอาหาร การแต่งกาย ไปจนถึงหลักเกณฑ์การดำเนินชีวิต ส่วนใหญ่แล้วมักเรียกถึงสิ่งที่ผู้คนถือปฏิบัติสืบทอดกันมา และสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามเงื่อนไขและกาลเวลาที่ผ่านไป เพื่อให้ปรับเข้ากับยุคสมัยได้

ความหมายของ วัฒนธรรม โดย พระราชบัญญัติวัฒนธรรม

พระราชบัญญัติวัฒนธรรมพุทธศักราช 2485 ได้ให้ความหมายของ วัฒนธรรม ว่า เป็นลักษณะที่แสดงถึงความเจริญงอกงาม และแฝงไว้ด้วยความเป็นระเบียบ มีการส่งเสริมถึงความกลมเกลียวเพื่อยกระดับความก้าวหน้าของชาติ รวมศีลธรรมอันดีของประชาชน ให้เจริญสูงขึ้นไป

โดยนอกจากการให้ความหมายโดยองค์กรหรือผู้เชี่ยวชาญ ด้านการแปลและให้ความหมายแล้ว ทางด้านวิทยาศาสตร์ ที่เกี่ยวกับการศึกษาและวิจัยถึงสภาพแวดล้อมของมนุษย์ ก็ได้ให้ความหมายว่า วัฒนธรรม หมายถึง พฤติกรรมและสิ่งที่กลุ่มคนได้ผลิตสร้างขึ้น จากการเรียนรู้ ศึกษา ทำความเข้าใจระหว่างคนในกลุ่มด้วยกันเอง และตกลงตัดสินใจที่จะใช้สิ่งเหล่านั้นร่วมกันภายในหมู่ของพวกตน

สรุปแล้วคำว่า วัฒนธรรม นั้นคือ สิ่งต่าง ๆ ที่กลุ่มคนได้สร้างขึ้นมาเพื่อมีไว้สำหรับการใช้ร่วมกัน อีกทั้งยังมีเพื่อยกระดับคุณภาพของชีวิตผู้คนสังคม ให้เกิดความเจริญก้าวหน้ามากยิ่ง ๆ ขึ้นไป ซึ่งเป็นสิ่งที่มีการสืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นโดยไม่จำกัดว่าสิ่งนั้นจะเป็นรูปธรรมหรือนามธรรม