วิทยากรหมายถึงอะไร

เชื่อว่าหลายคนคงต้องมีประสบการณ์ เคยนั่งฟังวิทยากรกล่าวบรรยายกันมาบ้างแล้ว ซึ่งคุณรู้หรือไม่ว่าความสำคัญของ วิทยากร นั้นไม่ได้มีเพียงการเป็นผู้บรรยายประสบการณ์หรือให้ความรู้เท่านั้น แต่วิทยากรจะต้องมีเทคนิคและวิธีการกล่าว เพื่อให้ผู้ฟังเกิดความเข้าใจ เกิดการตระหนัก และอยากที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตัวเอง ตามวัตถุประสงค์ที่อยากจะชี้แนะได้

วิทยากร หมายถึง

วิทยากร เป็นคำที่มาจากคำว่า Expert ซึ่งแปลว่า ผู้ทรงปัญญาทางความรู้และความสามารถในศิลปวิทยาของตน รวมถึงคำว่า วิทยากร ที่มาจากคำว่า Trainer ยังนิยมนำมาใช้กับการฝึกอบรมด้านต่าง ๆ ในประเทศไทยอีกด้วย
วิทยากร ที่มาจากคำว่า Trainer หมายถึง ผู้ที่ทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ รวมถึงประสบการณ์และเทคนิควิธี อันเป็นองค์ความรู้สั่งสมไว้อยู่ในตนเอง มาแบ่งปันให้ผู้ฟังเกิดความรู้ความเข้าใจ แล้วนำองค์ความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการในทิศทางที่ดีขึ้น

คุณสมบัติของวิทยากรที่ดี

การเป็นวิทยากรที่ดี นอกจากต้องมีหลักปฏิบัติที่ถูกต้อง เพื่อความเป็นวิทยากรมืออาชีพซึ่งได้รับการยอมรับจากผู้ฟังหรือได้รับการยอมรับจากสังคม ยังต้องมีองค์ประกอบอื่น ๆ อีก เพื่อการเป็นวิทยากรที่มีคุณภาพ โดยมีดังต่อไปนี้

  1. บุคลิกภาพที่ดี : บุคลิกภาพ เป็นเรื่องที่สำคัญเพื่อให้ได้รับการยอมรับตั้งแต่แรกเห็น ซึ่งสิ่งแรกที่หลายคนต่างคำนึงกันก็คือ การแต่งตัว คำพูด กิริยาท่าทาง หรือการแสดงออกถึงแง่คิดที่ดี
  2. มีความรู้ความสามารถ : ต้องมีความสามารถในการใช้สื่อทัศนูปกรณ์และการสื่อสารที่ดี ซึ่งนับเป็นคุณสมบัติสำคัญของวิทยากรที่มีคุณภาพ โดยต้องมีความรู้ในหัวข้อที่ตนเองบรรยายอยู่อย่างรู้จริง มีการค้นคว้าจนตกผลึกมีการเตรียมพร้อม และรู้จักฝึกเทคนิคการบรรยายล่วงหน้า ซึ่งย่อมเป็นสิ่งที่ดีสำหรับ วิทยากร มืออาชีพ
  3. ความอดทน : ไม่ว่าจะเกิดสถานการณ์ใดก็ตามระหว่างการบรรยาย วิทยากรจะต้องมีความอดทนและรู้จักควบคุมอารมณ์เมื่อได้รับแรงกระตุ้นบางอย่าง ขณะเดียวกันวิทยากรก็ต้องคอยสร้างบรรยากาศไม่ให้ผู้ฟังภายในห้องเกิดความตึงเครียด
  4. มีความรอบรู้ทันยุคสมัย : วิทยากรที่ดีจะต้องให้ความรู้แก่ผู้ฟังได้อย่างรอบด้าน เมื่อผู้ฟังตั้งคำถามหรือข้อสงสัย เพราะฉะนั้นวิทยากรจึงควรมีการหมั่นศึกษาถึงข้อมูลและข่าวสารใหม่ ๆ อยู่เสมอ
  5. ไม่หลงตัวเอง :  แม้จะได้ชื่อว่าเป็นผู้รอบรู้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นวิทยากรจะต้องไม่ลืมบทบาทหน้าที่ของตนเอง มีการบรรยายที่อยู่ในกรอบของตนเอง และต้องอยู่ในลักษณะเชิงสร้างสรรค์ โดยไม่หลงยกยอตนเอง
  6. สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ของผู้ที่เข้ารับการอบรมได้  : เพราะหน้าที่หลัก ๆ ของวิทยากรคือการหล่อหลอมให้ผู้ฟัง เกิดความตระหนักที่อยากจะเปลี่ยนแปลงตนเองไปในทิศทางที่ดีขึ้น เพราะฉะนั้นวิทยากรจะต้องสามารถกล่าวบรรยายให้ผู้ฟังนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับตนเองและสังคมได้
  7. ต้องมีจรรยาบรรณ : จรรยาบรรณเป็นสิ่งที่ต้องมีในทุกวิชาชีพ เพราะเป็นสิ่งที่จะช่วยหล่อหลอมบุคคลคนนั้นเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ ซึ่งหากมีการนำนิสัยจิตใจอันขาดจรรยาบรรณมาใช้ ไม่ว่าจะปกปิดอย่างไร คนภายนอกย่อมที่จะมองออกอยู่เสมอ นอกจากนี้การขาดจรรยาบรรณยังนำมาซึ่งความเสื่อมที่แฝงอยู่ในตนเองได้อย่างไม่รู้ตัวอีกด้วย