วิทยาศาสตร์ หมายถึงอะไร ?

ถ้าพูดถึงหลักวิชาที่มีความจำเป็นนอกเหนือจาก วิชาคณิตศาสตร์ วิชาสังคม และ วิชาภาษาอังกฤษ แล้ว ก็คงจะเป็นวิชา วิทยาศาสตร์ ที่เป็นหนึ่งในวิชาซึ่งมีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตมาก ๆ เนื่องจากรอบตัวของเรานั้นล้วนเต็มไปด้วยต้นกำเนิด จากความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และยังเป็นแหล่งฝึกสอนให้มนุษย์มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ เพื่อหาเหตุและผลลัพธ์ของสิ่งนั้น แล้วเริ่มกระบวนการศึกษาวิจัยและทดลองอย่างมีแบบแผน เพื่อให้ได้มาซึ่งผลลัพธ์ที่สามารถนำมาใช้เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของคนอื่น ๆ อันสามารถนำผลงานวิจัยเหล่านั้นไปใช้ต่อในด้านต่าง ๆ ได้

ความหมายของ วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์เป็นคำที่มาจากคำว่า Scientific ในภาษาลาติน ซึ่งมีความหมายว่า ความรู้ Knowledge ดังนั้น วิทยาศาสตร์ คือ ความรู้ทั่วไปอันมีความเกี่ยวข้องกับหลักทางธรรมชาติที่มนุษย์ได้มีการคิดค้นและสะสมมาแต่ในอดีต ปัจจุบัน ไปจนถึงอนาคตอย่างไม่รู้จักจบสิ้น (ทบวง,2533)

ประเภทของความรู้ทางวิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์ จำเป็นจะต้องมีกระบวนการ รวบรวมความรู้ ทดลองซ้ำไปซ้ำมาจนแน่ใจเพื่อความถูกต้องมากที่สุดของผลงานก่อนนำมานำเสนอ กระบวนการเหล่านี้จึงจะเรียกว่าวิทยาศาสตร์ โดยความรู้ทางวิทยาศาสตร์จะสามารถแบ่งออกได้เป็น 6 ประเภท ซึ่งมีดังต่อไปนี้

1.ทฤษฎี

เป็นความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ที่ใช้หลักการทางวิชาในแบบกว้าง ๆ ซึ่งเริ่มจากกระบวนการคิดในเชิงเหตุผลเพื่อหาความเชื่อมโยงสู่ความเป็นไปได้ เมื่อได้ทฤษฎีที่น่าเชื่อถือจนแน่ใจแล้ว จึงนำไปขยายผลสู่กระบวนการต่อไป

2.สมมุติฐาน

เป็นหลักการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ที่เป็นการนำเอาความรู้และประสบการณ์มาประเมินถึงแนวโน้ม และมีระดับความน่าเชื่อถือได้ในขั้นที่สามารถอธิบายล่วงหน้า ก่อนที่จะเริ่มดำเนินกระบวนการทดลอง แล้วนำผลลัพธ์มาตรวจสอบเพื่อค้นหาความถูกต้องในเรื่องนั้น

3.ข้อเท็จ

คือความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ที่สามารถนำมาสังเกตได้โดยตรง ซึ่งสิ่งนั้น ๆ จะต้องมีความเป็นจริงที่สามารถนำมาทดสอบซ้ำ ๆ แล้วได้ผลลัพธ์ที่เหมือนกันทุกครั้งจึงจะเรียกว่า ข้อเท็จได้

4.กฎ

ความรู้ทางวิทยาศาสตร์อันเป็นหลักการตายตัว เพราะจำเป็นจะต้องมีความสัมพันธ์ระหว่างเหตุผลอยู่เสมอ รวมถึงการแทนความสัมพันธ์ในรูปของสมการได้

5.ความคิดรวบยอดหรือมโนทัศน์

เป็นความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งเกิดจากการนำเอาข้อเท็จจริงที่มีความเกี่ยวข้องและสอดคล้องกันมารวบรวมจนเกิดเป็นความรู้ใหม่

6.ความจริงหรือหลักการ

คือความรู้ทางวิทยาศาสตร์อันเกิดจากความรู้ หรือกลุ่มทางความคิดแบบทั่ว ๆ ไป ไปจนถึงหลักความรู้ที่สามารถนำมาใช้อ้างอิงได้ โดยคุณสมบัติของหลักการเมื่อนำมาทดลองซ้ำต้องได้ผลเหมือนเดิมทุกครั้งที่ทำการทดลอง
ทั้งนี้ความก้าวหน้าทางด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต อุปกรณ์ ธรรมชาติ ยานพาหนะ การสื่อสาร หรือด้านต่าง ๆ ล้วนเกิดขึ้นได้โดยมี วิทยาศาสตร์ เป็นส่วนประกอบหลักในการวิจัยค้นคว้า เพื่อให้สังคมของมนุษย์สามารถดำเนินคงอยู่ต่อไปได้ อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด