วินัย คืออะไร ?

วินัยถือเป็นปัจจัยอย่างหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จ ของบุุคคลใดบุคคลหนึ่ง และความเป็นอยู่ร่วมกันในสังคมที่สงบ เนื่องจากวินัยเป็นสิ่งที่คอยกำหนดควบคุมทางพฤติกรรมและความคิดของมนุษย์ ให้มีการทำสิ่งต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ และไม่ไหลตามอารมณ์ความต้องการของตนเอง ซึ่งถ้าหากเราขาดวินัยไป ก็จะส่งผลให้คนคนนั้นทำอะไรไม่เป็นระเบียบ ทำงานไม่แล้วเสร็จไม่อยู่ในร่องในรอย รวมถึงอาจมีผลกระทบต่อผู้คนในสังคมโดยรอบให้เดือดร้อนตามไปด้วยเช่นกัน

ความหมายของ วินัย

วินัย (Discipline) ตามความหมายของพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 ได้ให้ความหมายว่า เป็นระเบียบแบบแผนหรือข้อบังคับ สำหรับใช้ในการปฏิบัติสิ่งต่าง ๆ โดยคำว่าวินัยนั้นเป็นคำที่มีความหมายค่อนข้างกว้าง และเพื่อให้เข้าใจกันมากขึ้นเราจึงได้นำ ความหมายของ วินัย ตามหลักของนักวิชาการ Joseph Vingsbury มานำเสนอเพิ่มเติมดังนี้

วินัย โดย คิงส์เบอรี่ (Joseph Vingsbury)

คำว่า วินัยหมายถึง การควบคุมพฤติกรรมของบุคคลในรูปแบบหนึ่งโดยอาจแบ่งออกได้เป็น 2 วิธีการ คือ

  1. ควบคุมโดย การฝึกอบรม การสั่งสอน เพื่อสร้างประสบการณ์และการจดจำให้ผู้นั้นมีความพร้อมต่อการรับผิดชอบ
  2. ควบคุมโดย การใช้ข้อบังคับ การใช้กฎ การใช้คำสั่ง ไปจนถึงการบังคับโดยใช้วิธีการลงโทษเป็นเครื่องหนุน

ความสำคัญของระเบียบวินัย

แน่นอนว่าวินัยถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญ ที่ทำให้มนุษย์สามารถพัฒนาตนเองจนสามารถสร้างสิ่งใหม่ อันเป็นผลต่อความเจริญก้าวหน้า โดยความสำคัญของระเบียบวินัย จะเป็นการจัดสรรโอกาสเพื่อให้การดำเนินชีวิตต่อตนเอง และส่วนรวมดำเนินไปได้อย่างคล่องตัวและได้ผลอย่างมีประสิทธิภาพมากกว่า และยังสามารถนำไปพัฒนา เพื่อใช้ร่วมกันเป็นกลุ่มเพื่อพัฒนาไปพร้อม ๆ กันได้ อีกทั้งการมีระเบียบวินัย ยังสามารถช่วยให้บุคคลนั้นเดินทาง ไปในทางที่ตรงจุดประสงค์ได้อีกด้วยการฝึกวินัย

การฝึกวินัยทั้งต่อตนเองให้มีระเบียบวินัยนั้น มีอยู่ด้วยกัน 3 ปัจจัยคือ

1.การฝึกด้านพฤติกรรม

ถือเป็นสิ่งแรกที่เริ่มต้นได้ดีที่สุด โดยเริ่มจากการทำกันซ้ำ ๆ จนเกิดความเคยชิน และเมื่อทำบ่อยมากขึ้นก็จะกลายเป็นพฤติกรรมที่มีอยู่ในตนเองไปในที่สุด

2.การฝึกด้านจิตใจ

จิตใจเป็นส่วนสำคัญ ที่จะทำให้บุคคลคนนั้นสามารถฝึกตนเองในระยะยาวได้ เริ่มจากการสร้างความพึงพอใจให้แก่ตนเอง เพื่อให้มีความสุขกับการทำพฤติกรรม จนกลายเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจ

3.การฝึกด้านปัญญา

การศึกษาและไตร่ตรอง เพื่อให้เข้าใจถึงเหตุผล ในสิ่งที่กำลังกระทำสำหรับมองหาประโยชน์ของสิ่งเหล่านั้น ให้กลายเป็นสะพานไปสู่ความสุขหรือจุดมุ่งหมาย และกลายเป็นแรงผลักดันในการกระทำต่อไปโดยไม่ลังเล อย่างมีพลังแห่งความมุ่งมั่นที่จะทำ