ศิลปะ หมายถึงอะไร ?

ศิลปะ ถือเป็นปัจจัยอีกด้านหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาสิ่งต่าง ๆ ของมนุษย์ เนื่องจากเป็นรากฐานที่มีอยู่ในความคิดและสามารถเชื่อมโยงไปสู่การอ่านและมุมมองในแง่ใหม่ ๆ ซึ่งเกิดขึ้นตามอารมณ์และจินตนาการในช่วงเวลาขณะนั้น โดยศิลปะนั้นเรียกได้ว่าถือกำเนิดขึ้นนับตั้งแต่ยุคดึกดําบรรพ์ จากภาพวาดบนผนังถ้ำ ก่อนได้รับการพัฒนาทั้งการใช้เทคนิครวมถึงอุปกรณ์ แพร่หลายไปยังศาสตร์แขนงต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบสิ่งก่อสร้างบ้าน ตึก อาคาร การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ การออกแบบเสื้อผ้า การออกแบบยานพาหนะ เป็นต้น

ความหมายของ ศิลปะ

นักปราชญ์ชาวกรีกได้เคยกล่าวเพื่อให้นิยามของคำว่า ศิลปะ ไว้ว่า “งานศิลปะเป็นการลอกเลียนแบบสิ่งที่เป็นธรรมชาติ” ต่อมาได้มีนักวิชาการ นักกวี ไปจนถึงศิลปิน ได้ออกมาให้คำนิยามของคำว่า ศิลปะ ในแบบฉบับของตนเองดังต่อไปนี้
ศิลปะ โดย พจนานุกรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2530 “ศิลปะเป็นภาษาสันกฤต โดยมีความหมายว่า เป็นงานฝีมือทางการช่าง โดยมีการสร้างสรรค์การแสดงออกมาให้ปรากฏขึ้นอย่างงดงาม น่าฟัง น่ารับชม และเกิดอารมณ์คล้อยตาม”

ศิลปะ โดย ศาสตราจารย์ศิลป พีระศรี ( C. Feroei, พ.ศ. 2435-2505 )  “ศิลปะ หมายถึง งานอันเกิดจากความพากเพียรของมนุษย์ ซึ่งจำเป็นจะต้องใช้ความพยายามด้วยมือและด้วยความคิดในการสร้างสรรค์ผลงานจนสำเร็จลุล่วง”

งานศิลปะ หมายถึงอะไร

งานศิลปะ คือการรวมชิ้นงานหลาย ๆ ชนิดมาออกแบบและหลอมรวมสร้างสรรค์ผลงาน โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ชิ้นงานนั้นสามารถ สื่อสาร, สื่ออารมณ์, หรือใช้ในเชิงสัญลักษณ์ ให้ผู้ชมได้ตีความงานศิลปะจนเข้าใจและเกิดความคล้อยตาม สำหรับผู้สร้างงานศิลปะนั้น เรามักจะนิยมเรียกกันแบบรวม ๆ ว่า ศิลปิน

ประเภทของศิลปะ

ศาสตร์แห่งวงการศิลปะที่มีอยู่ในปัจจุบันนั้น มีอยู่ด้วยกันหลากหลายประเภท เพื่อให้การทำสิ่ง ๆ นั้นออกมาได้สวยงามหรือเป็นที่ยอมรับกันมากที่สุด ในด้านความคิดการออกแบบ โดยนักปราชญ์บางคนได้แบ่งศิลปะซึ่งเรียกว่า วิจิตรศิลป์ ( Fine Art ) ออกเป็น 8 ชนิดด้วยกันคือ

  1. ดนตรี (Music) งานออกแบบและการสร้างเสียง อย่างมีหลักการเพื่อให้เกิดทำนองหรือเพลงที่น่าฟัง
  2. นาฏกรรม (Drama) งานการแสดงท่าทาง วาจา สีหน้า น้ำเสียง ที่มีจุดประสงค์เพื่อความสวยงาม หรือ น่าติดตาม
  3. ภาพยนตร์ (Cinema) การทำภาพเคลื่อนไหว ทั้ง จัดเรียงและนำเสนอ ออกมาให้น่าสนใจน่าติดตาม
  4. ภาพถ่าย (Photo) การถ่ายภาพนิ่งให้ออกมาสวยงามน่าดึงดูด
  5. จิตรกรรม (Painting) งานวาดภาพ งานลงสี
  6. ประติมากรรม (Sculpture) งานปั้น งานหล่อ งานแกะสลัก งานจัดองค์ประกอบ ด้วยวัสดุต่าง ๆ
  7. สถาปัตยกรรม (Architecture) งานออกแบบการก่อสร้าง บ้าน อาคาร ตึก หรืองานอื่น ๆ อันเป็นสิ่งก่อสร้าง
  8. วรรณกรรม (Literature) งานสร้างสรรค์เรื่องราว การบอกเล่า โดยเรียบเรียง โดยทำให้เรื่องราวที่จะถ่ายทอดนำเสนอนั้น บังเกิดความ น่ารับชม หรือ น่าฟัง หรือ น่าอ่าน