สังคมคืออะไร ?

มนุษย์เป็นสัตว์สังคม เนื่องจากมนุษย์นั้นเป็นสิ่งมีชีวิตที่มักนิยมอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่ม ๆ เพื่อพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน นับเป็นพฤติกรรมพื้นฐานที่มีมาแต่กำเนิดเป็นเรื่องธรรมชาติ โดยสังคมนั้นมีตั้งแต่กลุ่มขนาดเล็กซึ่งอยู่กันเป็นครอบครัวเช่น พ่อ แม่ พี่ น้อง ปู่ ย่า การอยู่กันเป็นกลุ่มสำหรับการอยู่ร่วมกับเพื่อน หรือการอยู่ร่วมกันเป็นสังคมขนาดใหญ่ ทั้งในที่ทำงาน โรงเรียน หรือในเมือง และทุกคนต่างก็มีความจำเป็นที่จะต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม

สังคม หมายถึงอะไร

สังคม คำง่าย ๆ ที่เรามักจะคุ้นหูกันนี้มีความหมายว่า การอยู่รวมกันเป็นกลุ่มมากกว่า 2 คนขึ้นไป โดยสมาชิกภายในกลุ่มนั้นมักอยู่ร่วมกันเป็นประจำ และมีระยะเวลาการคบหาที่ยาวนานหรือต่อเนื่อง โดยมีสถานที่เป็นที่รวมกลุ่มในบริเวณแห่งใดแห่งหนึ่ง ทั้งนี้อาจมีการตั้งกฎเกณฑ์ในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ เพื่อให้มีความสอดคล้องซึ่งกันและกัน ไม่ว่าจะวิถีชีวิต ธรรมเนียมปฏิบัติ ไปจนถึงกฎระเบียบ ซึ่งต้องมีผลต่อการหาเลี้ยงตนเองเพื่อให้ดำรงอยู่พร้อมกันได้ในระยะยาว

องค์ประกอบของสังคม

สังคมนั้นมีอยู่ด้วยกันหลากหลายรูปแบบ แต่ไม่ว่าสังคมนั้นจะเป็นรูปแบบใดก็ตาม ล้วนมีลักษณะและปัจจัยที่บ่งบอกถึงการอยู่ร่วมกัน โดยองค์ประกอบที่ระบุถึงการอยู่ร่วมกันเป็นสังคมนั้นมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 6 อย่างดังต่อไปนี้

  1. การอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่ม ตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป
  2. มีการจดจำถึงลักษณะและชื่อของสมาชิกภายในกลุ่ม ซึ่งจะรับรู้ได้ทันทีว่าใครคนไหนเป็นสมาชิกหรือไม่ใช่สมาชิกที่อยู่ในกลุ่มบ้าง
  3. สมาชิกภายในกลุ่มมีความสัมพันธ์ต่อกัน หมายความว่า สมาชิกแต่ละคนภายในกลุ่มนั้นต่างรู้จักและเข้าใจถึงความคิดและการกระทำต่าง ๆ ในแต่ละบุคคลเป็นอย่างดี รวมไปถึงการให้ความเคารพกฎระเบียบระหว่างกัน
  4. มีความสอดคล้องหรือคล้ายคลึงกัน ทั้ง ค่านิยม ความคิด ความเชื่อ อันเป็นเอกลักษณ์ของกลุ่ม
  5. มีการทำหน้าที่ทั้งร่วมกันหรือแบ่งกันตามความเหมาะสมและช่วยเหลือระหว่างกัน เพื่อให้การปฏิบัติงานลุล่วงไปตามเป้าหมาย
  6. มีการสร้างสถานที่และอาณาเขต ซึ่งมีการแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าบริเวณนี้ เป็นของกลุ่มนั้น ๆ

การอยู่ร่วมกันเป็นสังคมนั้นถือเป็นจุดเริ่มต้น ที่ทำให้มนุษย์มีความแข็งแกร่ง และมีการพัฒนาในด้านต่าง ๆ รวดเร็วมากกว่าการกระทำโดยตัวคนเดียว เพื่อให้เป้าหมายนั้นประสบผลสำเร็จและจับต้องได้ในระยะเวลาอันสั้น ด้วยกลุ่มสังคมในปัจจุบันนั้นมีอยู่ด้วยกันมากมาย ทั้งสังคมธุรกิจซึ่งมักจะรวมกลุ่มกันเพื่อแสวงหาการสร้างกำไรให้แก่องค์กร อีกทั้งยังมีกลุ่มทางศาสนา ความเชื่อและกลุ่มทางวัฒนธรรม ที่อยู่รวมกันเพื่อเผยแพร่หรือสืบสานเจตนารมณ์ให้คงอยู่สืบไป และยังมีทั้งกลุ่มฝึกสอนทางหลักวิชาการ ที่รวมกลุ่มกันเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ในการพัฒนาตนเองให้มีทักษะมากยิ่งขึ้น เป็นต้น