สิ่งแวดล้อมหมายถึง

มนุษย์เรานั้นหากจะสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้นั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยการพึ่งพาสิ่งรอบตัว ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะพึ่งพาทรัพยากรจากธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม โดยสิ่งแวดล้อมจะเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อแทบทุกเรื่อง ทั้งเรื่องปัจจัยสี่ที่สำคัญที่สุดซึ่งประกอบไปด้วย อาทิเช่น เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม หรือที่อยู่อาศัย หรืออาหาร และ ยารักษาโรค ดังนี้เป็นต้น

ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่มนุษย์จะต้องเรียนรู้ บทเรียนเกี่ยวกับด้านการรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไม่ให้เกิดปัญหา ไม่ว่าจะเป็นขยะมูลฝอย หรือ มลพิษใด ๆ ทั้งที่มีเกิดขึ้นในน้ำหรือบนบกหรือในอากาศ เพื่อการรักษาคุณภาพที่ดีของการดำรงชีวิตได้อย่างปลอดภัยและมั่นคงรวมถึงยืนยาว

โดยในที่นี้หากจะใช้การอ้างอิง ตามพจนานุกรมฉบับราชบัญฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ในที่นี้ได้กำหนดนิยามทางวิชาการเอาไว้ว่า สิ่งแวดล้อมก็คือสิ่งต่าง ๆ ที่มีคุณสมบัติเกี่ยวข้องกับทางกายภาพรวมไปถึงชีวภาพที่อยู่รายรอบ อันจะหมายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติก็ได้ หรือจะเป็นสิ่งที่มนุษย์ผลิตขึ้นมาเองก็ได้เช่นกัน

ทั้งนี้สิ่งแวดล้อมมีอิทธิพลสำคัญ เป็นวงจรที่เชื่อมโยงซึ่งกันและกัน เกิดข้อพึ่งพากันและเกื้อกูลต่อกัน รวมทั้งยังมีรูปแบบเกี่ยวเนื่องต่อกันอย่างเป็นวัฏจักร และหากในยามที่มีสภาวะปัญหาใด ๆก็จะสามารถเกิดผลกระทบแบบเป็นลูกโซ่ได้

อย่างไรก็ตามรูปแบบของสิ่งแวดล้อม ได้มีการกำหนดแบ่งออกเป็นสองประเภทดังนี้

สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองจากธรรมชาติ

อาทิเช่น สิ่งมีชีวิตที่รวมความหมายไปถึงสิ่งมีชีวิตทุกประเภทตั้งแต่ระดับเล็กย่อย ระดับจุลชีพ ไปจนถึง สัตว์ แมลง รวมไปถึงมนุษย์ นอกจากนี้ยังรวมไปถึงประเภทของ พืช ต้นไม้ และรวมไปถึง สภาพของ น้ำ ดิน และอากาศ นอกจากนี้ยังนับรวมไปถึงสิ่งที่มองไม่เห็นอีกด้วย เช่น เสียง คลื่นอากาศ หรือ แร่ธาตุ ต่าง ๆ

สิ่งแวดล้อมอันเกิดจากการผลิตของมนุษย์

อาทิเช่น การก่อสร้างวัสดุหรือวัตถุขนาดเล็กไปจนถึงการก่อสร้างขนาดใหญ่ อย่างเช่น ตึกรามบ้านช่อง หรือท้องถนน หรือยังนับรวมถึงประเพณีวัฒนธรรม บทบัญญัติต่าง ๆ อีกทั้งยังรวมถึงการบัญญัติหลัก วิถีทางความคิด ไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรม ประเพณี หรือ ปรัชญา การเมือง ศาสนา

โดยสิ่งแวดล้อมนั้นจะเห็นได้ว่า ล้วนเกี่ยวข้องกับแทบทุกสิ่ง อีกทั้งยังมีผลเชื่อมโยงกันในระดับทางสังคมได้สามารถกำหนดทิศทางของบริบทต่าง ๆ และยังสามารถรับผลกระทบของปัญหาต่าง ๆ เชื่อมโยงกันเกิดผลเกี่ยวเนื่องไปเรื่อย ๆ ต่อ ๆ กันไปในลักษณะที่เป็นสภาวะในแบบลูกโซ่ได้ โดยแต่ละสิ่งแวดล้อมนั้นย่อมที่จะมี การก่อกำเนิดรูปทรงและคุณสมบัติที่แตกต่างกัน ดังนั้นการรองรับปัญหาผลกระทบต่าง ๆ นั้นก็ย่อมที่จะได้คุณสมบัติของปฏิกริยาการตอบสนองที่แตกต่างกัน และยังมีสภาวะที่ไม่เหมือนกัน