สุนทรพจน์ หมายถึงอะไร ?

ทักษะการพูดที่ดีย่อมสามารถชักจูงผู้คนให้คล้อยตามได้ เพราะฉะนั้นผู้ที่เป็นผู้นำของกลุ่มคนตั้งแต่ขนาดเล็ก อย่าง ประธานนักเรียน หัวหน้าชุมชน หัวหน้าหมู่บ้าน ไปจนถึงผู้นำขนาดใหญ่ เช่น ผู้นำบริษัท ผู้นำองค์กร ผู้ว่าจังหวัด และนายกรัฐมนตรี ซึ่งจำเป็นจะต้องมีความสามารถในการกล่าวสุนทรพจน์ที่ดี เพื่อให้ผู้รับฟังเข้าใจในแง่คิดและมุมมองของผู้กล่าวในขณะนั้นได้ ซึ่งนอกจากสุนทรพจน์จะเป็นหนึ่งในเครื่องมือสำหรับโน้มน้าวจิตใจผู้คน ยังเป็นสิ่งที่บ่งบอกด้วยว่าบุคคลคนนั้นมีคุณสมบัติพอที่จะเป็นผู้นำที่มีคุณภาพหรือไม่ด้วย

ความหมายของ สุนทรพจน์

สุนทรพจน์เป็นคำสมาสที่เกิดขึ้นจากการประกอบกัน ระหว่างคำว่า สุนทร กับ พจน์ มารวมจนกลายเป็นคำที่มีความหมาย ถึงความดีงามและความไพเราะ การพูดสุนทรพจน์จึงจำเป็นต้องมีการแต่งและเรียบเรียง เพื่อให้ได้มาซึ่งถ้อยคำที่มีความสละสลวย สามารถให้ข้อคิดรวมถึงความจรรโลงใจให้แก่ผู้ฟังได้ เพื่อให้กลุ่มคนเหล่านั้นเกิดความคล้อยตาม มีความยินดีและมีความสุขเมื่อได้ฟัง

โอกาสที่จะพบเห็นการกล่าวสุนทรพจน์

แน่นอนว่าการกล่าวสุนทรพจน์นั้นมักจะปรากฏอยู่ในพิธีสำคัญต่าง ๆ ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับทางการเมือง อันมีผู้เข้าร่วมอยู่เป็นจำนวนมาก และมีความต้องการรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่จะมากล่าว อาทิเช่น พิธีรับตำแหน่งของนายกรัฐมนตรี หรือ ประธานาธิบดี พิธีฉลองระลึกถึงบุคคลสำคัญ หรือ พิธีต้อนรับแขกเมืองซึ่งเป็นคนสำคัญ เป็นต้น

โครงสร้างของการกล่าวสุนทรพจน์

โครงสร้างของการกล่าวสุนทรพจน์นั้น มีองค์ประกอบอยู่ด้วยกันทั้งหมด 3 อย่างซึ่งต้องเรียงขั้นตอนไปตามลำดับ อันประกอบไปด้วยดังต่อไปนี้

1.การเกริ่น

การเกริ่นเป็นประโยควาจาเริ่มต้น เพื่อเป็นการบ่งบอกให้ผู้ฟังได้รับรู้ว่าสิ่งที่กล่าวมานั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร พูดในฐานะใด พูดถึงใครหรือพูดในโอกาสใด ซึ่งจะช่วยให้ผู้ฟังเกิดความเข้าใจล่วงหน้าว่าสิ่งที่กำลังจะกล่าวทั้งหมดแฝงไว้ด้วยสาระประโยชน์ที่ชวนฟังหรือไม่ และเข้าใจต่อการใช้เวลาในการอรัมภบทต่าง ๆ เพื่อปูทางเชื่อมโยงไปยังใจความสำคัญ

2.เนื้อหาของเรื่อง

เมื่อกล่าวประโยคให้ผู้ฟังรับรู้ถึงที่มาที่ไปแล้ว หลังจากนั้นก็จะเข้าสู่ช่วงเนื้อหาใจความของเรื่อง โดยควรมีการแยกประเด็นการพูดออกเป็นข้อ ๆ ไป เพื่อให้การกล่าวสุนทรพจน์นั้นมีความชัดเจน ผู้ฟังสามารถทำความเข้าใจได้ง่าย และจำแนกได้อย่างไม่สับสน

3.สรุปเนื้อหาหรือกล่าวส่งท้าย

การกล่าวสุนทรพจน์ที่ดีจำเป็นต้องมีการสรุปเนื้อหาหรือกล่าวส่งท้าย เพื่อเป็นการทบทวนประเด็น และให้แง่คิดหรือแนวทางปฏิบัติแก่ผู้ฟัง นำกลับไปทบทวนและทำความเข้าใจได้มากขึ้นในภายหลัง รวมถึงเป็นการแนะนำสาระประโยชน์ที่นำไปขยายหรือประยุกต์ได้ อันจะเป็นการใช้ข้อมูลที่ได้รับอย่างคุ้มค่าที่สุด