ห้องสมุดหมายถึงอะไร ?

แม้ว่าในยุคปัจจุบันจะมีข้อมูลสารสนเทศมากมาย ปรากฏอยู่ในระบบเทคโนโลยีของโลกอินเทอร์เน็ต แต่ว่า หนังสือ อันเป็นแหล่งรวบรวมความรู้ที่มีมาตั้งแต่ยุคอดีต ก็ยังเป็นสิ่งที่ได้รับความนิยมจากผู้คนในปัจจุบันไม่เสื่อมคลาย เพราะหนังสือมีคุณสมบัติตรงที่ไม่ใช้พลังงาน จึงเปิดอ่านได้ทุกที่โดยไม่ต้องกลัวพลังงานหมด อ่านศึกษาได้ทันที และยังพกพาง่ายอีกด้วย

ห้องสมุด หมายถึงอะไร

ห้องสมุด หมายถึง แหล่งรวบรวมสมุดหนังสือที่มี เนื้อหาข้อมูล ความรู้ และ ข่าวสารต่าง ๆ ในรูปของสิ่งตีพิมพ์ และไม่ตีพิมพ์ เพื่อให้ผู้ใช้ห้องสมุดได้เข้ามาใช้บริการและสามารถจัดระเบียบได้อย่างเหมาะสมเป็นหมวดหมู่ และให้ผู้ใช้บริการสะดวกต่อการค้นหาหนังสือที่เขาต้องการ ขณะเดียวกันภายในห้องสมุดยังต้องมี บรรณารักษ์ หรือ เจ้าหน้าที่ห้องสมุดที่ทำหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ทั้งการจัดหาหนังสือแก่ผู้ใช้บริการ จัดซื้อหนังสือมาไว้ในห้องสมุด และการจัดทำหมวดหมู่ รวมไปถึงการทำบัตรรายการซ่อมหนังสือเพื่อบำรุงให้หนังสืออยู่คู่กับห้องสมุดต่อไป

ประเภทของห้องสมุด

ห้องสมุดที่เราเห็นกันนั้นสามารถแบ่งออกได้เป็น 5 ประเภทหลัก ๆ ตามวัตถุประสงค์ในการให้บริการและประเภทของผู้ใช้ ซึ่งมีอยู่ด้วยกันทั้งหมดดังต่อไปนี้

  1. ห้องสมุดเพื่อประชาชน อันมีการให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป และผู้ที่สนใจ
  2. ห้องสมุดภายในโรงเรียน ที่เปิดบริการให้เหล่านักเรียนและบุคลากร ภายในโรงเรียนได้ค้นคว้าหาความรู้
  3. ห้องสมุดมหาวิทยาลัย หรือ วิทยาลัย เปิดบริการให้เหล่านักศึกษาและบุคลากรในสถานศึกษาได้ค้นคว้าหาความรู้
  4. ห้องสมุดเฉพาะ เป็นห้องสมุดที่มีเนื้อหาข้อมูลเหมาะสมกับหน่วยงานนั้น ๆ เช่น ชมรม สมาคม บริษัท โรงพยาบาล โรงงาน และอีกมากมาย ส่วนผู้ที่จะเข้าห้องสมุดประเภทนี้ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ใช้เฉพาะกลุ่ม หนังสือหรือ ทรัพยากรก็จะมีจำกัดเฉพาะวิชาเฉพาะกลุ่มเท่านั้น
  5. ห้องสมุดแห่งชาติหรือหอสมุดแห่งชาติ เปิดบริการให้ผู้คนในสังคมทุกระดับชั้นเข้าไปใช้งานได้ เป็นห้องสมุดที่มีมาตรฐานสูง

ความสำคัญและประโยชน์จากห้องสมุด

  1. ห้องสมุดเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลความรู้ที่หลากหลาย ซึ่งใน 1 วิชาจะมีหนังสือให้ความรู้มากกว่า หนึ่งเล่มขึ้นไป เราจึงสามารถศึกษาวิชาที่เราต้องการได้ มากกว่า 1 แง่มุม ในหลักวิชาเดียวกัน
  2. ห้องสมุดเป็นแหล่งรวบรวมความรู้ เรื่องข่าวสารไว้อย่างมากมาย ผู้สนใจและผู้ใช้บริการจึงสามารถศึกษา ความรู้อันเป็นประโยชน์ในหมวดอื่น ๆ นอกจากหมวดที่ตนเองต้องการได้
  3. ห้องสมุดส่วนใหญ่จะมีเวลาเปิดทำการที่นาน และมักเปิดให้บริการในทุกวัน เพราะฉะนั้นเราจึงสามารถเข้าไปค้นคว้าหาข้อมูลแก่ตนเองได้อย่างตลอดเวลาที่ต้องการ
  4. ห้องสมุดมีการซื้อหนังสือเล่มใหม่ ๆ มาวางไว้อยู่ตลอด เราจึงสามารถคอยติดตามอัพเดตข่าวสารความรู้ใหม่ ๆได้อยู่เสมอ
  5. ห้องสมุดคือสถานที่ที่รวมไว้ซึ่งบุคคลอันต้องการจะศึกษาข้อมูล จึงเป็นเสมือนกับแหล่งที่จุดประกายให้บุคคลเกิดความรักการอ่าน และรักที่จะค้นคว้าสิ่งใหม่ ๆ ให้กับตนเอง